РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Законът за Българската агенция по безопасност на храните е публикуван в Държавен вестник

Законът за Българската агенция по безопасност на храните е публикуван в Държавен вестник

Законът за Българската Агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикуван в днешния брой на Държавен вестник.

Законът разписва функциите, структурата и основните органи на управление на агенцията. Нормативно са уредени и източниците на финансиране и имуществените отношение, като Българската агенция по безопасност на храните е определена като правоприемник изцяло на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.

Агенцията е определена и за правоприемник на част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие”, в частта, в която техни досегашни функции ще се изпълняват от новосъздадената агенция.

Законът влиза в сила от днес, когато е обнародван. В едномесечен срок от тази дата Министерски съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните. До влизането в сила на правилника, съответните административни структури, чиято дейност ще премине в агенцията, продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред.

В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ, се извършва служебно от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”. До издаването на новите сертификати за акредитация, лабораториите продължават да работят по досегашния ред.