РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Петкова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител Невена Петкова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се председателства от областния управител на област Русе Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В заседанието взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на министерства, председателят на Държавна агенция „Безопасност по пътищата“ Малина Крумова, областните управители на областите от Северен централен район, заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов, , представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Представени бяха и обсъдени Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), приет от Народното събрание на 18.10.2018 г. и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Членовете на РСР бяха запознати с новите Методически насоки за разработване и прилагане Общинските планове за развитие, а също и с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 г.

Представена бе и информация от Областния информационен център в Русе за реализирани значими проекти на територията на областта, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.