РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъдиха мерки, предприети от общините за подобряване на безопасността на движение

Общините в област Габрово ежегодно работят за подобряване безопасното движение по улиците в населените места и общинските пътища, което включва комплекс от мероприятия, въздействащи пряко или косвено върху участниците в движението. За постигане на по-голям ефект, се анализират възникналите ПТП, автомобилните и пешеходни потоци на движение и набелязват конкретни мерки за постигане на по-добри резултати. Това отчете Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В дневния ред на заседанието беше включено обсъждане на общинските програми за 2019/2020 г. за подобряване безопасността на движение, предложения за отбелязване на 21 септември - Световния ден на мира и Европейски ден без загинали на пътя. Разглеждани бяха и постъпили жалби от граждани. За предотвратяване на ПТП в населените места през 2019 и 2020 г. общините работят по направления – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна за всички участници в движението транспортна инфраструктура; изпълнения в градски условия на проектни решения за успокояване на движението като поставяне на изкуствени неравности преди пешеходни пътеки, кръгови кръстовища, нови светофарни уредби. И четирите общини от областта са заложили в мерките си информираност на населението и обучителни програми за деца и ученици, което съвпада и с мерките, изпълнявани от РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ – Габрово. Заместник областния управител Мария Пенева, която е и председател на Комисията, направи предложение към представителите на общините да бъдат изградени в парковите пространства интерактивни площадки за безопасност на движението. „Такива вече има в някои от детските градини и училища, но те все пак са от затворен тип, а на подобно публично място ще могат да бъдат много по- достъпни за всички деца и техните родители“ – счита Мария Пенева. Изграждане на навици и нагласи у децата е основното и тук членовете на комисията откроиха и ролята на семейството. За приобщаване родителите към работата на комисиите по Безопасност на движение по пътищата се предлага провеждане на различни форми на взаимодействие по разглеждани проблеми във всички класове – тренинги, открити уроци, конкурси за рисунки и макети и др. активности. През 2019/2020 г ще продължи и създадената много добра практика, откроена и на национално ниво, на взаимодействието между РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово и регулярните беседи с ученици. От МВР продължават превантивните кампании за намаляване на пътния травматизъм в няколко направления - Акции и кампании, организирани от ОПП – ГДНП; Акции и кампании съвместно с традиционни партньори; Акции и кампании съвместно с европейски партньори.