РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

СЕВ одобри проекти на позиции на България за заседания на Съвета на ЕС по икономически и финансови в

СЕВ одобри проекти на позиции на България за заседания на Съвета на ЕС по икономически

и финансови въпроси и по образование

На днешното си 233-то заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри два проекта на позиции на България за участие в заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и по образование, младеж и  култура.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси, който ще се състои на 15 февруари в Брюксел, ще разгледа предприетите действия за привеждането на прекомерните бюджетни дефицити до определените от Съвета стойности в Кипър, Финландия, България и Дания. Съгласно оценката на Европейската комисия (ЕК) за България не е необходимо предприемането на допълнителни мерки. Признават се усилията на българското правителство за фискална консолидация в резултат на предприетите мерки:

- изпълнението на държавния бюджет през 2010 г. ще е в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС за постигането на целта за бюджетен дефицит от 3,8% от БВП;

- настоящата ситуация на прекомерен дефицит ще бъде прекратена до 2011 година;

- ще се подобри фискалното управление и ефективността на публичните разходи;

- в средно- и дългосрочен план ще започне реформата на пенсионната система.

През 2011 г. бюджетният дефицит е планиран да достигне 2.5% от БВП. Положителен акцент в оценката на България е стабилността на провежданата фискална политика. България също така отчита трети най-нисък правителствен дълг между 27-те държави-членки на ЕС и ще остане с едно от най-ниските дългови равнища в Европа - под 20% от БВП.

На срещата се очаква да се проведе политически дебат по шестте законодателни предложения, които са насочени към по-ефективно прилагане на Пакта за стабилност и растеж и подобряване на наблюдението и координацията на икономическите политики. Законодателният пакет e съставен от четири предложения, отнасящи се до фискални въпроси, включително три регламента за реформа с широк обхват върху Пакта за стабилност и растеж и въвеждане на изисквания за фискалните рамки (директива), и също така два нови регламента по отношение на идентифицирането, предотвратяването и преодоляването на макроикономически дисбаланси. По последните два проекта на регламенти България изразява резерви.

По време на предстоящото заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси е предвидено и министрите да разгледат доклада на Европейската комисия за Годишния преглед на растежа. Годишният преглед на растежа е инструмента за мониторинг и направление на предварителната координация на икономическата политика в ЕС. Публикуването на доклада поставя началото на Европейския семестър. България подкрепя заключенията от Доклада по Годишния преглед на растежа. Документът е изключително полезен, осигуряващ нужните насоки за въвеждане на конкретни политически мерки, които държавите-членки следва да приложат, за да се гарантира постигането на целите и приоритетите в стратегията „Европа 2020”, като се запази ангажиментът за фискална консолидация и мерки в подкрепа на икономическото възстановяване. По тази причина правителството планира до голяма степен да използва насоките от представеното изследване като инструмент, подпомагащ процеса на подготовка на Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и на Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.).

В дневния ред на предстоящия Съвет на ЕС по образование, младеж и култура, който ще се проведе на 14 февруари в Брюксел, са включени точки единствено от област „Образование”. В отговор на наскоро публикувания от Европейската комисия Годишен преглед на растежа, отбелязващ началото на първия „европейски семестър” и на нов цикъл на икономическо управление на ЕС в рамките на Стратегия „Европа 2020”, Унгарското председателство е подготвило дискусионен документ с насочващи въпроси.

Министрите по образование на ЕС ще приемат и Заключения, в които се подчертава основополагащата роля на образованието и обучението за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” чрез изграждане на квалифицирани човешки ресурси с компетентности и умения, необходими за конкурентноспособна европейска икономика, устойчив растеж и социална интеграция. Подчертава се и  ролята на националните програми за реформи като основни инструменти за осъществяване на набелязаните цели. България ще подкрепи проекта на заключения на Съвета.

По време на заседанието на Съвета по образование, Европейската комисия ще представи официално Съобщението „Дневен ред за нови умения и работни места”. Съобщението поставя фокус върху образованието и ученето през целия живот и отчита необходимостта от максимална гъвкавост при комбинирането на уменията с изискванията на пазара.