РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Анализ на АТПП по отношение на транспортните проблеми в България

Анализ на АТПП по отношение на транспортните проблеми в България

На 4 февруари 2011 г. се проведе Четвъртата национална кръгла маса по транспортните проблеми. Основен акцент на форума беше анализът на проучването на Агенцията за транспортни проучвания и прогнози по отношение на транспортните проблеми в България.

21 областни управители на Видин, Враца, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Силистра, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Сливен, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник , Софийска област и Стара Загора изпратиха информация за своите области, разделена в 4 сегмента: демографски данни, данни за пътните мрежи, транспортни проблеми,  програми, проекти и законодателни рамки. Монтана, Плевен, Ловеч, Шумен, Добрич, и Област  София град не попадат в анализа на Агенцията поради липса на информация от тяхна страна.

Проблемите в сферата на транспорта могат да бъдат обособени в няколко области- инфраструктурни, социални, проблеми свързани с градската мобилност, проблеми свързани със законодателството, проблеми за безопасността на гражданите в системата на обществения транспорт. Наблюдават се и проблеми свързани с транспортните мрежи и обществения транспорт.

Основните проблеми, които  се забелязват сред голямата част от общините са именно инфраструктурните проблеми. Те са свързани с лошото състояние на пътната мрежа, липсата на средства за нейната поддръжка. Те сами по себе си са причина и за пораждането на проблеми като затруднение при превоза на пътници, липсата на автобусни спирки.  Можем да се направим извода, че решаването на тези, донякъде чисто инфраструктурни проблеми ще доведе до повишаване на нивото на достъпност до транспорта.

Сериозен проблем е и липсата на ежедневна достъпност на обществения транспорт до отдалечените населени места.

Друг сериозен проблем, който се наблюдава сред голяма част от анкетите е наличието на нерегламентирани превози.  Морално и технически остарелия автобусен парк също е един от големите проблеми.

В частта свързана с финансирането на проекти в областта на транспорта като цяло на преден план излиза един голям проблем- липса на достатъчно яснота сред представителите на местните власти за възможностите за финансиране на подобен род проекти или по- скоро тяхното нежелание. Много малка част са реализираните проекти от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, както и  тези, които се финансират по линия на Структурните и Кохезиония фонд. Тези средства в условията на свити бюджети на общините и дефицит биха могли да подпомогнат значително общините за решаване на част от посочените от тях проблеми по линия на програмите за Регионално развитие, за развитие на селските райони, програмите за трансгранично сътрудничество и за между регионално сътрудничество. Сред изключително малка част от общините се забелязва използването на възможностите за финансиране на проекти със заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др.

Общ момент при голяма част от представените анкети представлява липсата на информация свързана с пропускливостта на пътните артерии до населените места и ключовите пътни артерии вътре в самите населени места. Наличието на подобна информация би спомогнало местните власти да предприемат необходимите действия за промяна в транспортните схеми, за промени, които сами по себе си да доведат до намаляване на вредните емисии газове от автомобилите, както и намаляване на шума. Основна полза от анализа на тези данни би била възможността да се предприемат действия за ограничаване на трафика и задръстванията, което  ще намали загубите от стоенето в автомобила.

Основните проблеми представени в четвъртият компонент на проведеното изследване показват слабостите на цялостната система по места. Те макар и да изглеждат доста различни са изключително обвързани един с друг. Така разделените тематично транспортни проблеми, проблемите на градската мобилност, законодателните проблеми във връзка с транспорта, както и тези отнасящи се до транспортните мрежи могат да бъдат обобщени в едно: недостатъчно финансиране на транспортните системи по места, което от своя страна води до затруднение на превоза на пътници, възпрепятства свободната конкуренция и създава затруднения за мобилността на гражданите, стоките и услугите.

Сред посочените от респондентите на изследването проблеми на първо място е проблемът с лошото състояние на пътната мрежа и липсата на средства за нейната поддръжка. Това само по себе си води до затруднение за осъществяване на превоз до населените места и отдръпването на фирми- превозвачи, които да осъществяват транспортните услуги. Освен този проблем голяма част от анкетираните представят като проблем и липсата на обособени автобусни спирки извън населените места. Това води до проблеми в няколко направления и създава предпоставки за един от следващите проблеми, а именно наличието на нерегламентиран превоз на пътници, от което се възползват някои фирми.

Изводите, които могат да се направят от настоящото изследване са следните: Необходимо е да се търсят повече средства за финансиране на инфраструктурни проблеми в областта на транспорт; да бъде подменен автобусния парк, така че да бъде достъпен и за хора с увреждания; да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблемите с паркирането и ограничаването на броя на личните автомобили за сметка обществения транспорт; да се предприемат действия за насърчаване на велосипедистите /създаване на велоалеи/; нужна е и по- голяма активност от страна на местните власти по отношение на използването на възможностите за финансиране на проекти в областта на транспорта, чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.