РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Направени са технически редакции в две наредби

Направени са технически редакции в две наредби

Правителството направи технически редакции в две наредби – за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторните инструменти и за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти. Навсякъде в тях думите „Агенция за приватизация” се заменят с „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол”.

Промените са обусловени от миналогодишните изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и преобразуването на агенцията.