РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството предлага мерки за повишаване прозрачността при търговията на едро с храни и цветя

Правителството предлага мерки за повишаване прозрачността при търговията на едро с храни и цветя

Министерският съвет одобри промени в Закона за стоковите борси и тържищата и ги предлага на Народното събрание за приемане. Предложенията имат за цел да повишат прозрачността при търговията на едро с храни и цветя, както и да прецизират отделни разпоредби с оглед по-ефективното прилагане на закона.

Новите текстове предвиждат изменение на определението за стоково тържище и за пазар на производителите и въвеждат изискване търговията на едро с налични храни и цветя да се извършва само на стоково тържище и/или пазар на производителите. В обхвата на това изискване не попадат търговските обекти, представляващи магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, както и сделките между производител, включително чрез посредник, и преработвателно предприятие, или вносител и преработвателно предприятие. Извън изискването са и директните доставки до обекти за продажби на краен потребител и седмичните пазари.

Причината за промените в закона са, че през последните години се наблюдава тенденция за нарастване на нерегламентираните места за търговия на едро с храни. Съществуването на подобни места създава предпоставки за заобикаляне на действащото законодателство, в т. ч. и данъчното, както и нелоялна конкуренция между търговците на едро с храни на вътрешния пазар. За да се избегне тази тенденция се създават условия за равнопоставеност между търговците, като се дефинират точно и ясно пазарните структури в търговията на едро с храни.

Съгласно новите условия, вписаните обстоятелства и актове в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, необходими за регистриране на стоково тържище или на пазар на производителите, или за издаване на лиценз за клирингова къща, ще се изискват служебно от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Това изменение съдейства за намаляване на административната тежест съгласно приетия правителствен план.

Въвежда се и механизъм за изграждане на пазари на производителите като тип събирателни пазари или големи логистични центрове за реализация на българска земеделска продукция.

Прецизират се и разпоредбите, регламентиращи лицензионния и регистрационния режими, с оглед привеждането им в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Предвиден е шестмесечен преходен период от датата на влизане в сила на закона. В този срок лицата, които не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.