РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Често задавани въпроси за Преброяването

Преброяване на сгради

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., обект на преброяване са и жилищните сгради.

За сградите се събира следната информация: вид, местонамиране, етажност, материал от който е построена сградата, наличие на слънчеви панели, година на построяване, наличие на асансьор и брой жилища в сградата.

Чрез интернет преброяването не се събират данни за сградата. Данните за сградите се попълват само от преброителя.

Само преброилите се по интернет, които живеят в сграда, в която има само едно жилище (например еднофамилна къща), ще трябва да предоставят на преброителя уникалния код от електронното преброяване и да отговорят на въпросите за сграда от въпросника.

Когато в сградата има повече от едно жилище (например жилищен блок или кооперация), раздел „Сграда” се попълва само в картата, с която се преброява първото жилище. За останалите жилища в жилищната сграда се попълва само раздел „Жилище”, а раздел „Сграда” се зачертава с диагонална черта.

Извадкови изследвания, съпътстващи преброяването

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., в програмата на преброяването са включени извадкови изследвания за изучаване на раждаемостта и миграцията.

Молим всички лица, които са попаднали в извадките на тези изследвания да отговорят на въпросите в анкетните карти. Резултатите от тези изследвания са от изключително значение за изследване раждаемостта и репродуктивното поведение на населението и миграционното поведение и нагласи на населението.

Информация за предаване на кодовете от електронното преброяване

През първия ден на традиционното преброяване постъпиха запитвания от граждани, преброили домакинствата си с повече от една регистрация. В тези случаи е необходимо:

1. Ако всички лица, които живеят в жилището са били преброени електронно с повече от една регистрация, трябва да предадете на преброителя само един код – този който съдържа пълната информация за Вашето жилище и всички лица, които живеят в него.

2. Ако всяко лице в жилището е било преброено електронно с отделна регистрация, трябва да предадете всички получени кодове от електронното преброяване на преброителя

Защо е необходимо Преброяването?

Преброяването на населението и жилищния фонд се осъществява в изпълнение на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (ЗПНЖФ), приет от 40-то Народно събрание на 15.05.2009 г. и обнародван в Държавен вестник, бр.39/26.05.2009 г. и Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. - приет от 41-то Народно събрание на 11.12.2010 г., обнародван в Държавен вестник, бр.100 от 21.12.2010 г.

Основната задача на преброяването е получаване на статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални единици за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд. Чрез преброяването се получават данни за домакинствата и семействата в България. То е единственият източник за установяване на техния състав, вид и размер, както и на демографските и социалните характеристики на поколенията и лицата, които ги съставляват.

Резултатите от Преброяването служат на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна демографска и социална информация за вземане на оптимални управленски решения.

Как са защитени личните данни на лицата?

Тайната на Вашите отговори е гарантирана съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката и чл. 29, 30 и 31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд. След обработката на индивидуалните данни, статистическата информация се използва единствено за статистически цели. Лицата, ангажирани със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, съгласно закона са длъжни да опазват поверителността на данните. В противен случай те подлежат на санкции. Задълженията за запазване на конфиденциалността на данните продължават и след приключване на преброяването. Публикуването на резултати от Преброяването става само в агрегиран вид.

Какви въпроси ще бъдат задавани по време на Преброяването?

По време на преброяването лицата отговарят на въпроси, които са разработени в съответствие с Регламент №763 относно преброяването на населението и жилищния фонд и препоръките на Икономическата комисия на ООН за Европа.

Част от въпросите се повтарят при всяко преброяване. Това е необходимо, за да се осигури приемственост и съпоставимост с предходните преброявания. В чл. 6–8 от Закона за преброяването се определят данните, с които ще се характеризират обектите на преброяването.

Въпросите, които ще Ви бъдат зададени, са свързани с възрастта, семейното положение, образованието, заетостта, броя на децата и пр. Никой няма да пита за заплатата, която получавате и данъците, които плащате. За жилищните сгради се събират данни за вида на сградата, година на построяване, брой на етажите и др. Данните за жилищата са свързани с вида и размера на жилището, начина на ползване, наличие на ВиК и др. Данните се събират чрез преброителни карти или по интернет чрез попълване на електронен формуляр.

Ще се преброяват ли чуждите граждани пребиваващи на територията на страната към критичния момент на преброяването?

Преброяват се:

● гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване, съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за чужденците в Република България;

● лицата, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците;

● гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за краткосрочно или продължително пребиваване, съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за чужденците в Република България

Не се преброяват:

● чуждите граждани - членове на персонала на чуждестранни дипломатически и консулски представителства, служители на междудържавни и междуправителствени организации и членовете на техните семейства;

● чуждестранният военен персонал и членовете на техните семейства;

● екипажите на чуждестранните речни и морски кораби, намиращи се в пристанищата или в териториалните води на Република България, и пътниците на борда на тези кораби, както и екипажите на чужди самолети и пътниците, пребиваващи в тях или в района на летищата;

Ще се преброяват ли българските граждани отсъстващи от страната към критичния момент на Преброяването?

Преброяват се

● българските граждани, които отсъстват от страната за по-малко от една година (т.е. заминали в чужбина след 01.02.2010 г.) и се намират в друго населено място в чужбина, поради командировка, на гости, на почивка, на лечение и др.

Не се преброяват

● българските граждани, които отсъстват от страната за повече от една година (т.е. заминали в чужбина преди 31.01.2010 г.).

Ще има ли други изследвания по време на преброяването?

По време на преброяването ще бъдат проведени и извадкови статистически изследвания за раждаемостта, миграцията и бюджета на времето. Във връзка с качеството на преброяването, законът предвижда проверка на точността на регистрацията и изчерпателността на наблюдението да се извърши чрез използване на данни от административни източници. Провежданите извадкови изследванията по време на преброяванията са средство за събиране на допълнителна аналитична информация за важни процеси в развитието на обществото и на сравнително ниска цена.

Как се провежда преброяването?

Преброяването на лицата се извършва на принципа на местоживеенето. Съгласно чл. 26 (1) от Закона за преброяването преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посетят всички жилища и сгради от своя преброителен участък и контролен район от 8,00 до 20,00 ч. На свой ред лицата са длъжни да осигурят достъп до жилището си в тези часове (чл. 26 ал.2). Данните за лицата и домакинствата се подават лично от преброяваните лица. Данните за жилищата и сградите се предоставят от главата на домакинството или друг пълнолетен член на домакинството. На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, с техните имена, служебен номер, снимка и срок на валидност.

Кой финансира преброяването?

Всички необходими средства за провеждането на преброяването се осигуряват от републиканския бюджет. Средствата се разходват по план сметка предложена от председателя на НСИ и одобрена от Министъра на финансите.