РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Повишава се контролът върху безопасната експлоатация на асансьорите

 

Повишава се контролът върху безопасната експлоатация на асансьорите

Правителството измени Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, за да я приведе в съответствие с обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства. Поради това от нея отпадат малките товарни асансьори, които представляват „машина” по смисъла на втората Наредба.

С новите текстове се изменят редът и периодичността за извършване на функционалните проверки за изправността и действието на асансьорите и техните предпазни устройства. Това ще става според инструкциите на производителя, а ако в тях няма определен срок, проверките ще се правят на 10 дни, а периодичните технически прегледи – веднъж на три години.

С постановлението се въвеждат и допълнителни задължения за лицата, които поддържат асансьори. Те са длъжни да информират всяко тримесечие регионалните отдели на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за ползвателите, с които са сключили или прекратили договор. Изпълнението на тези изисквания ще доведе до повишаване на ефективността на органите за технически надзор, както и до по- голяма проследимост на асансьорите и фирмите за поддържане.

Предвижда се облекчаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП по отношение на степента на правоспособност на персонала. Отпада задължителното изискване, когато асансьорните монтьори са повече от двама, един от тях да притежава първа степен.

Вписани са и технически мерки за повишаване на безопасността по време на експлоатация и недопускане на аварии и злополуки с асансьори.