РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Обучения по проект "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централе

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 21-22/ 23-24 февруари 2011 г. в Конферентната зала на хотелски комплекс „Азалия”, к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна, ще се проведат двудневни обучения на потребители и администратори от 12 областни и 47 общински администрации – целеви групи по дейност 4 на проекта "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране", изпълняван от Областна администрация – Плевен, като бенефициент, в партньорство с областните администрации на Ловеч, Габрово и Добрич.

Финансовата подкрепа за проекта е на Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма «Административен капацитет".

Потребителите и администраторите ще бъдат обучени за работа със системата за предоставяне на електронни административни услуги по държавна и общинска собственост - под-дейност 4.5 на обществена поръчка с предмет: „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост”. Изпълнител на обществената поръчка е Обединение „ТАФ“.

Обученията ще бъдат открити от г-н Иван Новкиришки, областен управител на Област Плевен, г-н Данчо Симеонов, областен управител на Област Варна и г-н Огнян Траянов, управител на ТехноЛогика и представляващ Обединение „ТАФ” (ТехноЛогика, Адвен, Фондация „Право и интернет”).

В рамките на проекта са разработени 47 електронни услуги по държавна и общинска собственост, които ще бъдат използвани от 12 областни и 47 общински администрации. Системата е разработена съобразно най-новата нормативна уредба за електронно управление (Закон за ел.управление, Закон за ел. съобщения, Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, Наредба за електронните административни услуги и др.).

В обучението за потребители ще вземат участие  представители на 12 областни и 47 общински администрации, а в това за администратори ще се включат експерти от 12 областни  и 12 общински администрации - административни центрове на съответните области.

В първия ден на обучението потребителите на системата ще се запознаят с предназначението й, нейните основни модули и видовете потребители, както и начините за регистрация на документи, приемане на електронни документи и документи на хартиен носител. През втория ден на участниците ще бъдат демонстрирани основните видове услуги, работата със справки и извеждането на електронни документи.

Обучението предназначено за администратори ще запознае специалистите с архитектурата на системата, настройката на правата, ролите и системните параметри, както и връзката й с Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД). Ще бъдат разгледани и различни казуси от практическатa работа.

Всеки участник в обучението ще получи сертификат.