РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Определен е редът за изработване на плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценно

Определен е редът за изработване на плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценности

 

Министерският съвет прие Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

Планове за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности се изготвят задължително за недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България; за археологическите резервати; за груповите недвижими културни ценности с национално значение; за единичните недвижими културни ценности с национално значение - в случаите, когато се предоставят на концесия. Предвидено е изготвянето на планове за опазване и управление и за други недвижими културни ценности по инициатива и при възлагане и финансиране от техния собственик, ползвател или концесионер, или от общината, на чиято територия те се намират.

Наредбата предвижда проектите на плановете да се обсъждат публично от заинтересованите институции, обществени организации и граждани преди внасянето им за съгласуване и приемане.