РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Експертна група обсъжда новата концепция на Закон за училищното образование

В края на изминалата седмица Главният секретар на Областната администрация – Веселин Радков, взе участие в експертна група за обсъждане на новата концепция на Закон за училищното образование. Ръководител на работната групата беше заместник министъра на образованието, младежта и науката Милена Дамянова. В дискусията участваха директори на ключови за развитието на българското образование общообразователни училища, профилирани и професионални гимназии, родителски организации, юристи и експерти от МОМН. За габровски регион  това беше  директорът  на НАГ - Анна Маринова.  Единодушно всички те се обединиха около идеята, че съвременните образователни институции функционират в динамична глобална среда, която се характеризира с икономическа и политическа свобода и зачитане принципите на пазарната икономика. В тези условия образованието следва да се разглежда като основен инструмент за икономическото развитие и достигането на добро качество на живот за всеки, което налага осигуряването на нормативни възможности за образование.

Образователната система днес си поставя нови задачи, които да отговарят адекватно на традиционните достойнства, които да останат съхранени, но доразвити и усъвършенствани в контекста на стратегия „Европа 2020”. Образователната система трябва да подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на индивида през целия му живот, да се насочи към актуализиране и повишаване на знанията и уменията, както и към измерването и сертифицирането им по подходящ начин с цел пълноценно реализиране в обществото и икономиката в национален, европейски и световен мащаб. Основите на тази концепция са: училищното образование да има ясно дефинирани, широко споделени и разбираеми за обществото цели; ефективно интегриране на ключовите компетентности в развитието на човека; съответствие на учебното съдържание на потребностите на съвременния живот и подходящо разпределение спрямо етапите на обучение; резултатно прилагани механизми и методи в обучението, които да гарантират поставянето в центъра на образователния и възпитателен процес на детето и ученика, а не функционирането на институцията. Основополагаща роля в новия закон ще има съвременната организация на образователната среда и  фиксирани държавни стандарти за нея.

Резултатът от работата на експертната група ще бъде огласен  в средата на март и подложен на обществено обсъждане.