РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Покана за участие в семинар

На 17.03.2011г. /четвъртък/ от 11 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе семинар на тема  „Какво предстои в общинските и областните администрации, за да отговорят на изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност”.

Основни моменти, които ще се предмет на коментар и дискусия:

 -Аспекти засягащи администрациите по въпросите регламентирани в наредбата;

-   Какво регламентира международния стандарт ISO 27001:2005 – системи за управление на информационната сигурност:

- сигурност по отношение на персонала;

- сигурност при работа при посещение на външни за институцията лица;

- сигурност на техническите средства за обработка на информацията;

- сигурност по отношение на физическите зони и зони за достъп;

- сигурност в съхранението на документите и достъпа до тях;

- сигурност в преносната техническа среда необходима на техническите средства;

- управление на инциденти със сигурността;

- осигуряване на резервираност на информацията и информационните системи;

- осигуряване непрекъснатост на административната дейност, бизнес процесите и осигуряващите ги ресурси и технологии – възможностите на изнесени управлявани и клауд услуги.

Темата е подходяща за секретарите на общините и следните служители имащи отношение към:

-         Сигурност на информацията в администрацията;

-         ИТ специалисти поддържащи системите;

-         Служители отговарящи за подготовката, познаването и изпълнението на плановете за действие при кризи, бедствия и аварии;

-         Човешки ресурси

Семинарът е открит за всички, които се интересуват от темата.