РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Над 100 ферми в Габровско могат да кандидатстват по „Модернизиране на земеделските стопанства"

По информация от пресслужбата на МЗХ собствениците на над 100 ферми от ІІ и ІІІ категория могат да кандидатстват за инвестиции в обхвата на гарантираните бюджети по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Всички ферми трябва да се модернизират и да достигнат съответните евростандарти до края на 2011 г., това стана ясно по време на среща-дискусия със земеделските производители от Габровския регион. Фермерите имат възможност да кандидатстват по мярка 121 и в направленията за: кокошки-носачки и свине-майки.  Експертите напомниха, че приемът по мярката е отворен и крайният срок за подаване на проекти е 4 април 2011 г.

Даниел Денчев от габровската служба по съвети в земеделието информира, че за региона има около 600 регистрирани земеделски стопани.  Голяма част от земеделските земи попадат в нитратно уязвими зони и собствениците им задължително трябва да разполагат с торохранилища, заяви Денчев. Той обясни, че те могат да се възползват от възможностите, които дава мярка 121 за модернизация.

Делчево е единствената защитена зона в региона на Габрово, която попада в Натура 2000, заяви Александър Атанасов от дирекция «Развитие на селските райони» в МЗХ. Той разясни на земеделските производители мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”, като представи и компенсаторните плащания по нея. Той даде и информация относно начините за кандидатстване по мярката, като обясни, че собствениците на земи, чийто площи попадат в  екологичната мрежа Натура 2000 могат да кандидатстват и да получат допълнителни средства към директните плащания.

Чрез плащанията по мярка 214 „Агроекологични плащания” земеделските стопани имат възможност  да увеличат плащанията си за площ, информираха още експертите.