РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приет е отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест

Министерският съвет се запозна с отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. Планът беше приет в края на м. април м. г., а отчетът обхваща периода до 30 септември 2011 г.

Планът за действие съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест: обмен на информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); подаване на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; намаляване на честотата, разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки (обхващат по няколко от изброените видове действия).

Към края на септември 2011 г. напълно или частично (в законодателната си част) трябваше да бъдат изпълнени 127 общи мерки. От тях са изпълнени 89 мерки (70%), а в процес на изпълнение са 37 мерки (29%).

22 от 37-те мерки, при които има забавяне на изпълнението във връзка с приемането на необходимите законодателни промени, са в ресора на МЗХ, като за 8 от тях срокът за изпълнение е удължен спрямо първоначално предвидения. Забавяне се отчита и при МЗ (5 мерки), МИЕТ (5 мерки), МОСВ и МФ - по 2 мерки, Агенция „Митници” и КФН - по 1 мярка. Изпълнението на една мярка от ресора на МФ се отлага за неопределено време, тъй като изпълнението й ще бъде възможно при наличието на единен електронен портал за цялата държавна администрация.

Основното намаление на административната тежест се предвижда при изпълнението на всички мерки със срок до края на 2011 г. - общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно намаление. Тогава освен законодателни инициативи, които осигуряват правната рамка на електронно подаване и обмен на информация, се предвижда да бъде създадена и техническа възможност за тяхното практическо осъществяване.

Към настоящия момент е идентифициран потенциален риск от забавяне на изпълнението на част от мерките за създаване на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път поради липса на финансови средства в МВР, МЗ, ИАГ и Националната служба за зърното и фуражите.