РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Унифицират се правилата за възнаграждение на служителите в администрациите, участващи в изпълнението

 

Правителството одобри методика, по която ще се определят, изплащат и възстановяват разходи за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на местното самоуправление и на съдебната власт за изпълнение и управление на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. Методиката е включена като приложение към ПМС 62/2007 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от еврофондовете.

Дейностите, свързани с изпълнение и управление на проекти, финансирани по оперативните програми със средства от европейските фондове, се осъществяват към момента по различен начин, съобразно индивидуалната преценка на бенефициентите и управляващия орган на съответната оперативна програма. Липсата на унифициран подход в начина на определяне на размера и изплащане на възнаграждението по тях води до диференциация и несправедливост. Одобрената днес методика залага принципите, въз основа на които справедливо, пропорционално и прозрачно ще се регламентира процесът на определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнагражденията, при спазване на принципа на доброто финансово управление.

Методиката предвижда да не се изплащат възнаграждения за управление и изпълнение на проекти на служителите, които получават допълнително заплащане за изпълнение на функциите по управлението на финансовата помощ от ЕС.

В документа е регламентирано, че възнагражденията ще се изплащат въз основа на месечни отчети за извършената работа за всяко лице, което участва в дейности по изпълнение и управление на конкретния проект. Отчетите трябва да включват както извършената работа, така и часова таблица за доказване на изработеното време във връзка с изпълнение на отчетените дейности.

Средствата за възнаграждения, както и дължимите върху тях задължителни здравни и осигурителни вноски, ще се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни плащания по проекта от съответната оперативна програма.

Постановлението е прието на вносител.