РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

България е първенец сред държавите от ЕС по електронно преброяване

Правителството прие доклад за дейността на НСИ през 2011 г.

и Национална статистическа програма за 2012 г.

 

В България 41,2% от преброените граждани са направили това чрез интернет. Този резултат нарежда страната ни на първо място сред европейските държави, обявили данни за електронно преброяване до момента. Това е посочено в Доклада на Националния статистически институт за приключване на Преброяване `2011 и за основните резултати от него.

Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. беше първото проведено в България в качеството й на държава-член на Европейския съюз съгласно Регламент 763/2008 при прилагане на хармонизирана методология. За първи път се проведе и преброяване по интернет чрез електронен въпросник като метод за регистрация на статистическите данни.

Преброяването беше характерно и с това, че окончателните данни от него бяха обявени в безпрецедентно кратки срокове – в рамките на същата година. В останалите държави-членки тези процедури се планира да завършат най-рано в края на 2012 г.

Преброяването се проведе от 1 до 28 февруари м. т. То е 17-ото поред в демографската история на страната. Събирана беше информация за ЕГН, имената и пола на лицата и отношенията им в домакинството и семейството, постоянен и настоящ адрес, дата и място на раждане, гражданство, етническа група и майчин език, религиозност и вероизповедание, юридическо и фактическо семейно положение, брой живородени (осиновени) деца, промяна в обичайното местоживеене, завършена степен на образование, икономическа активност и статус в заетостта, месторабота и основна трудова дейност, трудова миграция, източници на средства за съществуване, наличие на ограничения и процент трайно намалена работоспособност. Проведени бяха и две извадкови изследвания – за раждаемостта и репродуктивното здраве и за миграцията и миграционното поведение.

Преброяването е единственият източник за събиране на изчерпателна информация за установяване на общия брой на населението на България и неговото териториално разпределение. То е единственото статистическо наблюдение, което е част от официалната история на страната и е задача с национално значение. Данните от проведените преброявания дават възможност да се проследи в рамките на над стогодишен период развитието на човешкия капитал в България, да се характеризира възпроизводството на населението и неговата териториална мобилност.

Данните от преброяването сочат, че към 1 февруари 2011 г. населението на България е 7 364 570 души. Намалението в последния 10-годишен период е с 564 331 души или с 0,7% средногодишно. Две трети от намалението на населението се дължи на отрицателния естествен прираст, а една трета – на външната миграция. Съотношението жени/мъже е 51,3% към 48,7 на сто. Запазва се и тенденцията на урбанизация – в градовете живеят 5 339 001 души. Най-голяма по брой население е област София (столица), в която са 17,5% от населението на страната, а най-малка е област Видин с 1,4% от населението.

Преброяването на населението и жилищния фонд на България е било основна задача на НСИ през 2011 г., сочи отчет за дейността на ведомството, одобрен на правителственото заседание. Сред основните приоритети в работата на националната статистика са били също намаляването на натовареността на респондентите, подобряването на качеството на статистическата информация, на нейното съхранение и разпространение, ускореното внедряване на информационните и комуникационните технологии, както и редица мерки за засилване на доверието към официалните данни.

През м. г. най-търсени са били данните на НСИ в областите „Население и жилища”, „Заетост и безработица” и „Пазар на труда – наети и работна заплата”, следвани от „Услуги – търговия, транспорт, строителство, туризъм и др.”, „Цени и инфлация” и „Социални статистики”. За цялата година НСИ е провел 218 статистически изследвания.

Сред приоритетите в Националната статистическа програма за 2012 г., която Министерският съвет прие днес, са внедряването на нови комбинирани методи за събиране на данни и ефективно използване на административните източници за статистически цели. В документа са включени 270 дейности, вкл. изследвания в различни области, развитие на статистическата инфраструктура и др.