РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Одобрена е българската позиция за Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване

Правителството одобри българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. То ще бъде на 17 февруари в Брюксел. В рамките на срещата ще се проведе ориентационен дебат на тема „Жените в управителните съвети”. Целта е да се сподели опитът на държавите по отношение преодоляването на пречките пред увеличаването на броя на жените в управителните съвети на търговските дружества в ЕС. През 2010 г. жените не достигат дори скромните 12% от членовете на управителни съвети в най-големите търговски дружества, чиито акции се търгуват на борсата, и около 3% от председателите на управителните съвети в ЕС. Като добра практика България може да отчете, че към 1 ноември 2011 г. процентът на жените, членове на управителните съвети в дружествата с над 50% държавно участие от системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (51 търговски дружества), е 43 на сто, с което е постигнат разумният баланс на представителство на половете. По време на заседанието ще бъде проведен и открит дебат по изпълнението на Стратегия „Европа 2020”. Министрите ще одобрят и Заключения на Съвета относно приоритетите за действие в областта на заетостта и социалните политики – политически насоки за 2012 г. България изразява принципна подкрепа на проекта на Заключения. Приоритетните области на действие, посочени в документа (повишаване атрактивността на заетостта, борба с високата младежка безработица, намаляване на продължителната безработица и др.), са приоритетни и за България. Мерки за тяхното адресиране са предложени за включване в актуализираната Национална програма за реформи на България за периода 2012-2020 г.