РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правомощията на ДКЕВР са регламентирани според промените в законите за енергетиката

Правителството измени Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Основната цел на промените е на подзаконово ниво да се регламентират детайлно правомощията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) във връзка с новия Закон за енергията от възобновяеми източници и процедурата по извършване на одит, въведена с измененията в Закона за енергетиката през миналата година.

С новите текстове се разписват правомощията на ДКЕВР да одобрява предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и за извършване на одит. Редът и условията за вземането на решения за одобряване на предвижданите годишни електрически мощности по ЗЕВИ и за извършване на одит по чл. 201, ал. 2, т. 5 от ЗЕ са регламентирани в отделни глави.

Посочени са допълнителните данни и доказателства, които следва да бъдат представени при подаване на заявление за изменение и допълнение на издадена лицензия, свързани с осъществяването на дейността координатор на балансираща група. Това са задълженията на координатора и членовете в балансиращата група, изискванията за подаване на прогнозни графици от членовете й, сроковете за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките на балансиращата група и др.

Въвеждат се разпоредби, с които операторите на преносните и разпределителните електрически мрежи се задължават да изготвят инвестиционни и ремонтни програми за всяка година от бизнес плана. В тях трябва да са предвидени средства за развитие на мрежите, свързани с присъединяването, преноса и разпределението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за изграждане на необходимите междусистемни връзки за реализация на съвместни проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници на България и държави-членки на Европейския съюз или с трети страни.

Към Глава трета – „Издаване на лицензии”, се създава нов раздел – „Събиране и предоставяне на информация по ЗЕВИ”, предвид контрола, който ДКЕВР трябва да оказва за изпълнение на заложените мерки и дейности на операторите. В раздела са регламентирани редът и сроковете за предоставяне на изискваната информация относно изпълнение от страна на енергийните предприятия на задълженията им по ЗЕВИ.

В нов раздел се регламентират и общите условия за достъп до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия, каквото е изискването на ЗЕВИ. Предвижда се достъпът на производителите на енергия от ВЕИ до мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия да се осъществява на базата на договор за достъп при общи условия.

Промените в наредбата са приети на вносител.