РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Одобрени са резултатите от три Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанията на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, по транспорт, телекомуникации и енергетика (част „Енергетика”) и по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз, които се проведоха съответно на 26-27 ноември, на 3 декември и на 12 декември 2012 г. в Брюксел.

На първото заседание на Съвета във формат министри на образованието бяха приети два проекта на заключения – относно грамотността и относно приноса на образованието и обучението за възстановяване на икономиката и за икономически растеж. Съветът постигна политическо съгласие относно предложението за препоръка за валидиране на неформално и самостоятелно учене. В точката за дебат беше обсъдена темата за подобряване на качеството и статуса на учителите във време на недостатъчни финансови ресурси.

Съветът на министрите, отговорни за младежките политики, прие резолюция във връзка с прегледа на структурния диалог с младите хора за тяхното участие в демократичния живот на Европа, проект на Съвместен доклад за 2012 г. относно изпълнението на обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018) и заключения за участието и социалното включване на младите хора, особено на тези с мигрантски произход. В точката за дебат министрите обсъдиха темата „Мобилност и разнообразие: как да осигурим социално включване”.

Съветът във формат министри, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, прие заключения относно управлението на културата и относно европейска стратегия за по-добър интернет за децата. Държавите-членки и Европейската комисия не успяха да достигнат до компромисно решение по предложението за регламент за създаване на програмата „Творческа Европа”, но се очаква това да стане по време на предстоящия диалог с Европейския парламент.

Във формат министри на спорта Съветът прие три проекта на заключения – за подобряване на доказателствената база в процеса на вземане на решения в областта на спорта, относно създаването на стратегия за борба с манипулацията на спортни резултати и относно насърчаване на укрепващите здравето физически дейности. Избрани бяха трима представители на ЕС (от Ирландия, Люксембург и Португалия) в Управителния съвет на Световната антидопингова агенция за периода 2013-2015 г. В точката за дебат беше обсъдена темата „От виртуалните към реалните спортове: стъпка от дивана към игралното поле”. Предложението на Кипърското председателство за провеждане на ежегодна Европейска седмица на спорта срещна подкрепата на държавите-членки.

На заседанието на министрите, отговорни за енергетиката в ЕС, бяха приети заключения за установяване на стратегически насоки за развитието на сектора на възобновяемите източници в контекста на съобщението на ЕК „Енергията от възобновяеми източници – основен участник на европейския енергиен пазар”. Обменени бяха виждания за напредъка в изпълнението на решенията на Европейския съвет в енергетиката и бе представена новата комуникация на ЕК „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар”.

Председателството и Европейската комисия представиха информация за обсъжданията по предложението за регламент за безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони и по проекта за регламент с указания за трансевропейска енергийна инфраструктура. Обсъдени бяха и теми от международните отношения в енергетиката и други актуални въпроси.

Съветът ЕКОФИН определи позицията си по предложенията за Единния надзорен механизъм. Предложенията включват два регламента. Единият е за предоставяне на надзорни функции на ЕЦБ и по него Европейският парламент ще бъде консултиран въз основа на компромиса на председателството. Вторият е промяна на регламента за Европейския банков орган и по него преговорите с Парламента ще се проведат на база постигнатия общ подход от Съвета.

В резултат на активното участие на България, подкрепена и от другите държави-членки извън еврозоната, на заседанието беше постигнато равно третиране на страните от ЕС, които решат да се включат в Единния надзорен механизъм. Финансовите министри се договориха при гласуването в Надзорния съвет всяка участваща в механизма държава да има един глас, всички решения да се взимат с обикновено мнозинство и Надзорният съвет да изготвя и предлага проектите на надзорни решения. Отчетено беше искането ни ефективното прилагане на надзора да започне след 1 януари 2014 г., като пълното въвеждане на механизма беше прието да бъде от 1 април 2014 г. Съветът прие нашето искане за промяна на начина на гласуване в Европейския банков орган с цел въвеждане на допълнителна защита на интересите на неучастващите в механизма държави-членки.