РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приет е Планът за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството одобри доклад за изпълнението на Плана за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, и прие Плана за действие за 2013 г.

Планът се отчита всеки месец пред Съвета по европейски въпроси и е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение по Договора за функционирането на ЕС.

Към 31 декември от всички заложени в Плана 221 мерки са изпълнени 178, 43 не са изпълнени в срок. Това е 81% изпълнение на мерките. Неизпълнените мерки са прехвърлени в Плана за действие за 2013 г. От общо 48 открити към момента процедури за нарушение по Договора за функционирането на ЕС срещу България 14 са свързани с ненавременно въвеждане в българското законодателство на директиви на ЕС. Пет от процедурите за нарушение се намират на етап мотивирано становище, който е последният етап на досъдебната фаза преди сезирането на Съда на ЕС. Можем да очакваме закриването на осем от висящите процедури, тъй като България е изпълнила задълженията си по въвеждане на съответните директиви в националното законодателство и е уведомила Комисията за това.

Списъкът с невъведени в срок директиви включва осем от общо 1420 директиви, което към момента свежда дефицита на страната по въвеждането до 0,6%. За сравнение, в предишното Табло №25, публикувано през октомври 2012 г., България се представи с по-висок дефицит – 0,7% или 10 невъведени директиви.

С днешното решение министрите, съобразно своята компетентност, трябва да предприемат необходимите действия за изпълнение в едномесечен срок на мерките, посочени в приложения към доклада.

Планът за действие за 2013 г. съдържа 184 мерки за въвеждане в българското законодателство на директиви, чийто срок на въвеждане е през настоящата година или в началото на 2014 г.; осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство; други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС, както и ангажименти, които са залегнали в Договора за присъединяване на България към ЕС. В Плана са включени и мерки, свързани с подготовката на позициите на страната ни за 97 заседания на Съвета на ЕС.