РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Децата с изявени дарби ще получават целеви стипендии и през 2013 г.

Правителството в оставка прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. Целта е да се насърчат творческите заложби и потребности на талантливите ученици, както и на младежите с награди от престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, провеждащи се през календарната 2013 г.

В Програмата са включени тези престижни конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказано висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно децата за високи постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

Децата с изявени дарби ще бъдат поощрявани чрез еднократно финансово подпомагане до 195 лв., както и чрез месечни стипендии в размер на 135 лв. за срок от една година. Стимулите са за ученици от държавните и общинските училища, финансирани от министерствата на културата, на образованието, младежта и науката, на земеделието и храните, на физическото възпитание и спорта и от бюджетите на общините. Предвидени са стипендии и за деца с увреждания, класирани в национални и международни спортни състезания и олимпиади.