РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Плевнeлиев: „Ще финализирам този 110 годишен проект”

Плевнeлиев: „Ще финализирам този 110 годишен проект”

На 23.09.2010г. в зала „Колегиум” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са проведе първото заседание на междуведомствената работна група за оказване на логистична подкрепа на Агенция пътна инфраструктура по подготовката и осъществяването на законовите процедури за изпълнение на инвестиционните проекти „Изграждане на път III – 5004, обход на град Габрово от км. 0+000 до км. 31+000 ” и „Изграждане на пътен тунел „Шипка” в Шипченския проход”, създадена със заповед № РД-02-14-1554/15.09.2010 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  В нея участваха експерти и ръководители на дирекции от МРРБ, АПИ, МОСВ, МЗХ, МТИТ, главните архитекти на Габрово и Казанлък.

Със същата заповед е създаден и комитет по наблюдение включващ началниците на политическите кабинети на МРРБ, МОСВ, МЗХ, Областните Управители на Габрово и Стара Загора, и заместник кметове от Габрово и Казанлък.

„Създаването на подобна структура е прецедент и ние с Областния управител на Габрово, чиято беше инициативата за  сформиране на тази работна група, сме силно обнадеждени, че това е прекият път за осъществяване големите инфраструктурни проекти в България. Вие сте служители на различни ведомства, но в конкретния случай участвате в структура с ръководство и надзор, сформирани с нарочна цел” – така откри заседанието началникът на политическия кабинет на министъра на МРРБ – Йордан Татарски, след което запозна участниците с хронологията по създаването на междуведомствената група, както и с условията и реда за осъществяване на нейното функциониране.

Областният управител на Габрово инж.Мариян Костадинов изрази опасения, че  процесът за осъществяване на големи инвестиционните намерения дори и за държавата е дълъг и за да бъде работата на комисията рационална, освен създадените от г-н Татарски надлежни правила за работа, е много важно планът на действие да е напълно изчерпателен, с ясно формулирани срокове и отговорности между членовете на междуведомствената работна група.

На заседанието присъства и Министър Росен Плевнелиев, който приветства членовете на комисията и комитета по наблюдение и ясно заяви, че транспортната връзка между северна и южна България през „Шипка” е приоритет на правителството и самото създаване на този форум доказва желанието за по-скорошно набавяне на обектите с разрешения за строеж, за да могат веднага след като ги получат да се извършат процедурите по възлагане на обществени поръчки.

„Средства за обезщетения в МРРБ - ще има. Рехабилитацията на вече изградените първи и втори етап заедно с пътен възел Поповци могат да бъдат възложена още през 2011 година, но разрешението за строеж на западен обходен път, а именно трети и четвърти етапи, не трябва да закъснява. Неговото строителство трябва да започне преди строителството на тунела като за въвеждането в експлоатация на западен обходен път, ще бъде изградена временна връзка до действащия път. Сега е важно да бъде изготвена апликационната форма с която АПИ да кандидатства  за техническа помощ в ОП Транспорт за възлагане по ЗОП на проектиране на тунелното съоръжение. Това, че имаме готов проект само на западен обходен път не дава цялостно решение. Аз не мога да си позволя да мисля за строителството на обхода на Габрово, без да имам решение за изпълнение на тунела под Шипка. Формите за финсиране са известен брой и достатъчно ясни, и аз както съм обещал на Габровци ще финализирам този 110 годишен проект.” заяви Министърът.

След като бяха приети план на действие за дейността на междуведомствената работна група и правила за нейната работа комисията взе решение в срок до 14 дни всеки от участниците да разработи точна и ясна процедура на процесите от неговата компетенция включваща конкретен план за действие, отговорности и срокове за изпълнение и да я представи на следващото заседание, което ще се проведе в началото на м. октомври под организацията на Областния управител на Габрово.

В заключение началникът на министъра на МРРБ каза „Залагам на вашия професионализъм и съм убеден, че чрез взаимодействието си като колеги и експерти, ще допринесете за конкретното създаване на документи и осъществяване на законовите процедури във вашите ведомства. Искрено се надявам ,че в процеса на работа в тази група могат да бъдат иницирани и законодателни промени, зад които след внимателен анализ МРРБ може да застане. Този формат на управление на процесите в междуведомствените отношения при стратегическите за държавата обекти, има потенциала да бъде еталон”.