РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Удължени са срокове по ПМС 89/2012

Правителството удължи със 17 месеца сроковете по две от преходните и заключителни разпоредби на ПМС 89/2012 г. за приемане на държавен военновременен план. Те се отнасят до определянето на юридически лица, изпълнители на военновременни задачи по чл. 12 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбраната и до разработването на нови военновременни планове.

Причините за измененията са от правно-нормативен характер. Те са свързани с необходимост от актуализиране на подзаконовата уредба на материята, както и с настъпилите промени в състава и числеността на въоръжените сили, което изисква осъвременяване на военновременните задачи на юридическите лица.