РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Вицепремиерът Цветлин Йовчев ще ръководи Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Правителството определи вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Централната комисия е създадена със закон. Нейните задачи са да разработва и да предлага на Министерския съвет, на министерствата, на други ведомства и на юридически лица с нестопанска цел програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори сред малолетните и непълнолетните. Тя също така обобщава съответните статистически данни, ръководи и контролира местните комисии, координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.