РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Комисията по заетостта предлага два проекта на МТСП

Комисията по заетостта предлага два проекта на МТСП

Вчера се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, на което бяха  разгледани предложения за регионални програми за заетост за включване в НПДЗ – 2011.

След обсъждане на предварителния дневен ред Комисията предлага на Министерството на труда и социалната политика да включи в НПДЗ – 2011 следните проекти:

- Проект „Отново заети и полезни” към община Дряново, с реализирането на който ще бъдат създадени нови 15 работни места. Програмата е насочена към постигане на две цели: осигуряване на заетост на продължително безработни хора и съответно тяхното десоциализиране – връщането им в обществото чрез трудова заетост и подържане на един чист и привлекателен град.

- Проект „Ръка за ръка в търсене на солидарност за преодоляване на бедноста и социалното изключване в община Трявна”- който цели да подкрепи лица с увреждания в трудоспособна възраст за тяхната реализация на пазара на труда, за преодоляване на  социалната изолация на лицата от целевата група и създаване на възможности за тяхното социално включване и за споделена отговорност за заетост чрез предлагане на  най-подходящите социални услуги за населението на Община Трявна, като се допълни мрежата от мобилни социални услуги.