РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Извънредна областна работна среща

Извънредна областна работна среща за социалната стратегия


Вчера, 06.10.2010 г., в заседателната зала на Областната администрация  се проведе извънредна областна работна среща във връзка с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги .

Целта на срещата беше  да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Важно е всички общински администрации да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сръвнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи. Въз основа на това разпределение ще се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 2015 г., която ще бъде част от социалната стратегия в област Габрово.

След проведената широка дискусия комисията взе следните решения :

  • В община Габрово ще остане един Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/   за здрави деца 0 -7 г. с капацитет 15 деца, както и Дневния център за хора с психични разстройства
  • Предвидения Дневен център за заместваща грижа за деца с увреждания във връзка с деинституционализацията на Дома за медико-социални грижи за деца – Габрово ще се разшири с кабинет за ранна интервенция и отпада планираният Център за майчино и детско здравеопазване
  • Предвидения от Община Габрово Дом  за стари хора ще се преобразува на ЦНСТ с капацитет 15 души
  • За ЦНСТ за хора с психични разстройства засега няма договаряне на територията на коя община ще се създаде и така ще се разпише в стратегията – залага се на областно ниво, а териториално местонахождение ще се уточнява в последствие
  • За Центъра за спешно настаняване на деца и жени преживели насилие ще се изчака официално решение на община Трявна възможно ли е да се помещава на тяхна територия.
  • За община Севлиево – в заложения Център за кризисно настаняване на деца в Дом за деца лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви” , ще отпадне координационния механизъм на настаняването
  • Община Трявна ще заложи създаването на Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места.
  • Община Трявна ще дискутира и изпрати становище относно възможността капацитета на Дома за стари хора да се планира по следния начин – 10 места за трайно настаняване и 30 – за временно настаняване.
  • Всички общини допълват като необходима услуга и обществените трапезарии