РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Във връзка със Заповед на Министъра на вътрешните работи – г-н Цветан  Цветанов  и проведеното в понеделник заседание на областния щаб за координация при СНАВР Областният управител Мариян Костадинов изпрати доклад до Министерството на вътрешните работи за резултатите от подготовката на териториалните звена и ведомства от област Габрово за работа при зимни условия за сезон 2010-2011 година. След изнесената информация на заседанието стана ясно, че в четирите общини от област Габрово са открити процедури за възлагане на снегопочистването и опесъчяването на общинските пътища. В общините Дряново и Трявна са сключени договори с избраните фирми. Извършена е проверка на снегопочистващата техника. В община Габрово и община Севлиево са обявени резултатите и в момента тече срок за обжалване.

В доклада си до министерството Костадинов изказва безпокойството си относно  зимното подържане на републиканската пътна мрежа в община Севлиево, тъй като за извършването на тази дейност има сключен договор с ф-ма „Пътстрой”ЕАД – Ловеч, който изтича на 09.12.2010г., а до този момент няма отговор от фирмата относно направеното предложение за продължаване на дейността по снегопочистването.

С оглед цялостната подготовка за нормални условия за живот и работа през зимния сезон Областния щаб направи  анализ на резултатите от организирането на СНАВР при възникналите бедствени ситуации за изминалата зима.

Актуализирани са щабовете за координиране на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи при усложнена зимна обстановка на територията на областта. Създадена е организация за надеждно свеждане на информацията за евентуално предстоящо усложняване на метеорологичната обстановка и набиране на актуална информация за обстановката на територията на областта, своевременното и обобщаване и анализиране.

Актуализирани са и приети нови планове за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка на териториалните структури на министерствата и ведомствата, както следва:

-                     В ОД на МВР - гр. Габрово  е изготвен и утвърден „ПЛАН  за въвеждане варианти за временна организация на движението при влошени метеорологични условия по първокласната пътна мрежа на територията на област Габрово през зимния период на 2010 - 2011 година.

-          Утвърден е от Областен управител на област Габрово „ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за зимно поддържане на пътната мрежа в областно пътно управление Габрово сезон 2010/2011 год.”. Същият е изготвен на основание на действащата „Инструкция за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа” и е съобразен с конкретната обстановка на територията на област Габрово.

-                     Утвърдена и приведена в изпълнение „ПРОГРАМА за привеждане в готовност обектовите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи в зимни условия във „В и К” ООД - Габрово през периода 2010-2011 година”.

-                     Електропреносните и електроразпределителните дружества в област Габрово, са готови за работа и преодоляване на възникнали усложнения през зимния период. Във връзка с подготовката за предстоящият зимен сезон, се  изпълняват предварително планирани и утвърдени ремонт и профилактика на мрежата.

-                     В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Изготвени и утвърдени са планове за действие при усложнена зимна обстановка през сезон 2010-1011 г. на РЦЗ, РИОКОЗ, ЦСМП. Актуализиран е (към 30.09.2010г.)  списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа, като дейността по транспортирането е възложена на ЕТ”М-ТРАНС – Даниела Манева”. Лечебните заведения  имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка.

-                     Във всички училища от областта са разработени и представени в РИО – Габрово планове за действия през зимния сезон 2010/2011г. с цел осигуряване на нормален учебен процес. Извършена е проверка на единадесет училища, притежаващи ученически транспорт. Автобусите са технически изправни и годни за експлоатация при зимни условия. В училищата няма проблеми с осигуряването на горива за отопление в началото на зимния сезон. Във всички училища има осигурено присъствие на медицинско лице по определен график.

-                     В срок до 05.11.2010г. ще бъде организирано провеждането на есенен технически преглед на хидротехническите съоръжения и състоянието на речните корите след тях. Възложено е поддържане на ретензиращи обеми на всички водни обекти.

Прецизирана е организацията за аварийна готовност на екипите на “Севлиевогаз 2000” АД.