РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности представиха

Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности представиха по време на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

На 9 ноември 2011 г. от в заседателната зала на Областна администрация-Габрово се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. На заседанието присъстваха представители на общинските администрации и териториални дирекции на държавни администрации, членове на съвета. Бяха представени Националната стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012 - 2020) и Годишния план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в област Габрово за учебната 2011 – 2012 година на РИО -Габрово. Георги Маринов представи и Доклад – анализ по изпълнението на плана за учебната 2010 – 2011 г. и резултатите от политиките по интеграция на ромските деца в областта, както и предложи конкретни мерки, по които общините могат да кандидатстват.

Участниците във Съвета отново подчертаха нуждата от по-задълбочено сътрудничество между отделните ведомства пред нуждата от повече ресурси, за да има ефективни резултати от мерките и държавната политика за интеграция на ромските и други етнически групи в българското общество.

Тържествени заседания на общинските съвети в областта

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, областният управител г-н Мариян Костадинов свиква ПЪРВОТО заседание на Общинските съвети на

  • Севлиево - 7 ноември /понеделник/ 2011 г. от 10.00 часа;

  • Трявна - 8 ноември /вторник/ 2011 г. от 11.00 часа и

  • Дряново - 8 ноември /вторник/ 2011 г. от 17.30 часа;

Тържествените заседания ще протекат при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметства
        2.   Избор на Председател на Общински съвет - Габрово

 

Започнаха проверки на фирми, работещи с опасни вещества

Започнаха проверките за работа на фирми от региона с опасни вещества, планирани за есенния сезон. Със Заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова беше назначена комисия, която да провери как фирмите извършват своята дейност и до каква степен изпълняват изписаните условия от Министерството за работа с опасни вещества .

Обект на проверката са пет фирми от областта - „Паралел“ ООД Севлиево, „ЕМКА“ – Севлиево, „ЕМКО“ ЕООД - Белица и Горни Върбища , „ЕКСПАЛ България“ АД и „Идеал Стандарт – Видима“ АД- площадка Градница и Севлиево. Фирмите работят с различна степен на опасност на веществата. Направените до момента проверки в „Паралел“ и „ЕМКА“ са приключили с протоколи, утвърждаващи правилната експлоатация, няма направени предписания.

В случай на несъответствие с условията за работа с такива вещества Комисията, съставена от представител на Областен управител - Габрово, РИОСВ – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Габрово, ПБС при ОД на МВР – Габрово, има право да направи предписание на съответната фирма. След изтичане на установения срок се извършва повторна проверка и ако съответните предписания не са изпълнени се преминава към по-сериозни санкции. До момента в Габровско подобни не са констатирани.

Седмица на голямото маркиране на мръсните зони в област Габрово

Областна администрация отправя предизвикателство към всички, които имат нетърпимост към изхвърлената торбичка с боклук или към незаконното сметище до дома им - да се включат в „Седмица на голямото маркиране на мръсните зони в област Габрово”.  

Прекарайте няколко часа сред природата през идващите почивни дни и през следващата седмица – излезте на „лов” за безразборно и безотговорно изхвърлени боклуци, заснемайте ги и ни ги изпратете на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Така заедно ще можем да направим карта на най-замърсените места в областта и да организираме почистването на отпадъците.

Единственото от което имате нужда, за да се включите в инициативата е фотоапарат и будна съвест.

Нека не сме равнодушни към мръсотията и не се сещаме за природата,единствено през м. Април, нека продължим да сме една от най-зелените областти в страната.

 

Протокол от проведено заседание на комисия по З-д №ДС-02-121/12.09.2011 г.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.10.2011 г., в 10,00 часа се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №ДС-02-121/12.09.2011 г. на Областен управител на област Габрово в състав:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост №1781/18.03.2009 г., издаден от Областен управител на област Габрово, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 38710.501.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Косарка, общ. Дряново, обл. Габрово, одобрени със Заповед №РД-18-20/22.05.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 832 кв.м., адрес: с. Косарка, ул. Втора №46; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; НТП: За обект комплекс за образование, незастроен, при съседи: 38710.501.86; 38710.501.87; 38710.501.89; 38710.501.341.

Присъстваха всички членове на комисията.

След проверка на кворума и всички обстоятелства по редовността на заседанието комисията реши, че то е редовно и ще бъде проведено при закрити врати.

Комисията констатира, че в законоустановения срок не са подадени оферти за участие в търга.

На основание чл. 45, ал. 3 от ППЗДС търгът се обяви за непроведен.

Повторен търг ще се проведе на 22.11.2011 год. от 10,00 часа.

Комисията състави настоящия протокол и закри своето заседание в 10,15 часа.

 

 

                          Т Р Ъ Ж Н А    К О М И С И Я:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …/подпис/…………….……..

 

ЧЛЕНОВЕ: . .../подпис/…………………

                                                                                                                                     …/подпис/…..................……

                                                                                                                                     …/подпис/……………..……

                                                                                                                                     …/подпис/…………………..

Още статии...