РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заповед на областния управител за пожароопасния сезон

Областният управител Мариян Костадинов издаде заповед, с която определи за пожароопасен сезонът в горите за времето от 16.05.2011г. до 30.10.2011 г. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии, а изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на регламентираните за целта места/контейнери за смет и сметища/.

Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селско стопански земи в близост до горски територии са отговорни да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

Органите на пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури трябва да спрат дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникването на горски пожар, а кметовете на населени места - да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Настоящата заповед е изпратена до Кметовете на общините в областта, Областното управление „Пожарна беозпасност и защита на населението“, Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ОД „Земеделие“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Габрово, ДПП „Българка“, НП „Централен Балкан“, СЛРД „Чардафон“ и ТД „Узана“.

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на интернет страницата на администрацията в раздел „Областна администрация“, секция „Заповеди на Областен управител“П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17-18 май 2011 г. в Конферентната зала на „Интерхотел Велико Търново”, гр. Велико Търново, ще се проведат двудневни обучения на администратори от 12 областни и 50 общински администрации – целеви групи по дейност 3 на проекта "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране", изпълняван от Областна администрация – Плевен, като бенефициент, в партньорство с областните администрации на Ловеч, Габрово и Добрич.

Финансовата подкрепа за проекта е на Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма «Административен капацитет".

Администраторите ще бъдат обучени за работа модулите за връзка между порталите и АИС по държавна и общинска собственост - под-дейност 3.8 на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електронна област съгласно изискванията на ЗЕУ”. Изпълнител на обществената поръчка е Гравис България.

В рамките на проекта са разработени, доставени и внедрени модули за връзка между порталите и АИС.

В първия ден на обучението администраторите ще се запознаят с използваните технологии за разработка: Java, PostgreSQL, Application server Appache Tomcat.

През втория ден ще бъдат показано предназначение на модулите, основни принципи на електронното управление, архитектура на системата, Изграждане на VPN свързаност с ЕСОЕД, Конфигурация на модулите за работа с ЕСОЕД, Работа с потребителския интерфейс на модула, Работа със справки за проследяване на всички придвижили се съобщения. Работа с ръководството на администратора и ръководство за инсталация.

Обучението е предназначено за администратори и ще запознае специалистите с архитектурата на модулите, основни положения и начин на инсталиране, начин на обновяване. Ще бъдат разгледани и различни казуси от практиката.

Всеки участник в обучението ще получи сертификат.

Приключват проверки на фирми, работещи с опасни вещества

Приключват предвидените проверки за работа на фирми от региона с опасни вещества, планирани за пролетния сезон. Със Заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова беше назначена комисия, която да провери как фирмите извършват своята дейност и до каква степен изпълняват изписаните условия от Министерството за работа с опасни вещества .

Обект на проверката са пет фирми от областта - „Паралел“ ООД Севлиево, „Сиби“ ООД Севлиево, „ Емко“ ЕООД Белица, „Максам България“ и „Идеал Стандарт – Видима“ АД. Фирмите работят с различна степен на опасност на веществата. Проверките към момента са приключили с протоколи утвърждаващи правилната експлоатация, няма направени предписания.

В случай на несъответствие с условията за работа с такива вещества Комисията, съставена от представител на Областен управител - Габрово, РИОСВ – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Габрово, ПБС при ОД на МВР – Габрово и ГЗ, има право да направи предписание на съответната фирма. След изтичане на установения срок се извършва повторна проверка и ако съответните предписания не са изпълнени се преминава към по-сериозни санкции. До момента в Габровско подобни не са констатирани.

Предстои да се извърши проверка на последната фирма за пролетната сесия - „Идеал Стандарт – Видима“ АД

Кръгла маса „Превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпността сред младитe"

На 13 май/петък/ от 14.00 часа в Ритуалната зала на община Габрово Областният управител Мариян Костадинов организира кръгла маса на тема „Превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпността сред младите. Насилието сред децата в училище“. Целта на дискусията е да се откроят регионални проблеми, за да се създаде оптимална обстановка за превенция против детското насилие.

Участие в дискусията ще вземат г-жа Валя Симеонова, зам.министър в Министерството на труда и социалната политика , г-жа Надя Шабани, председател на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Галина Банковска, народен представител от габровски МИР, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, РИО-Габрово, Местната комисия за борба с противообществените прояви към община Габрово, ОД на МВР-Габрово, Областен ученически съвет, неправителствени организации, както и всички заинтересовани страни по проблема.

Форумът е част от Националната кампания за превенция срещу детското насилие, която се провежда под патронажа на три министерства – Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, младежта и науката и Министерството на културата.

Инициативата ще завърши със спектакълът „Уравнение“, в който основната тема е проблема за насилието между децата в училище. Пиесата е написана с цел да анализира взаимоотношенията между деца и родители. Социалната ангажираност на представлението ще е причината за диалог по проблема за насилието между децата в училище и възможни решения за превенция.

Предвидени са две представления в ДТ „Рачо Стоянов“ - от 16 часа за ученици от областта и от 19 часа – за всички останали желаещи.

Входът е свободен!

Средствата от базара, който беше част от екохепънинга в Габрово вече са предадени на ОМС

Приключи първата инициатива на Областния младежки съвет – благотворителни концерти-базари, които се състояха в четирите общини на областта. Севлиево беше последният град, който домакинства инициативата в подкрепа на младежката активност. По време на последния благотворителен концерт бяха предадени и събраните средства от екохепънинга, който се проведе под патронажа на Областния управител Мариян Костадинов, лично на председателя на съвета Пламен Обрешков.

Както и в предходните базари, и в Севлиево младите хора бяха подредили саморъчно направени произведения на изкуството, сувенири, изработени от дърво и стъкло, както и рисунки.

|Идеята на концертите-базари е младежите сами да реализират своите цели и мечти. Събраните средства съветът ще разпредели по равно между четирите общини, за осъществяването на различни каузи. В Габрово парите ще бъдат за арт-стена за рисуване, която да бъде разположена в централната част на града и на нея всички, които искат да могат да покажат своите таланти пред обществото. В Дряново ще използват средствата за залесяване на двора на детската градина „Детелина” и за ремонта на детска площадка. В община Севлиево ще ги вложат в изграждането на Младежка територия за забавление и за свободно време. В Трявна ще възстановяват Младежката територия, която е изградена по проект и сега има нужда от обновяване.

Досега Областният младежки съвет събра 905 лв.Още статии...