РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Работна среща

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Утре Областният управител и кметовете на общините ще проведат работна среща във връзка с разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги в областта.

Целта на срещата е да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Идеята е, всички общини да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сравнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи.

В срещата ще участват и съответните специалисти от отделите, отговорни за социалната сфера - за да се получи максимално ефективно разпределение, на базата на което да се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 20115г, която да бъде част от социалната стратегията в област Габрово.

Срещата ще се проведе в 9.30 часа в заседателната зала на областната администрация.

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Утре Областният управител и кметовете на общините ще проведат работна среща във връзка с разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги в областта.

Целта на срещата е да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Идеята е, всички общини да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сравнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи.

В срещата ще участват и съответните специалисти от отделите, отговорни за социалната сфера - за да се получи максимално ефективно разпределение, на базата на което да се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 20115г, която да бъде част от социалната стратегията в област Габрово.

Срещата ще се проведе в 9.30 часа в заседателната зала на областната администрация.

Главният секретар на МОМН на посещение в НАГ и ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Главният секретар на МОМН на посещение в НАГ и ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Днес на посещение в Габрово е Главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката г-н Красимир Вълчев и директорът на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки” към същото министерство – г-н Диян Цветков. Те са тук по покана на Областния управител Мариян Костадинов и заместник - председателя на комисията по младежта и науката към Народното събрание - Галина Банковска.

Срещата е провокирана от идеята професионалните училища да преминат на подчинение на общините. В тази връзка представителите на държавната власт, които по Закон имат грижата по стопанисването и разпореждането с имоти публична държавна собственост ще обсъдят текущото им състояние, както и перспективите за тяхното използване.

След срещата е предвидено посещение на място на Националната Априловска гимназия/ строителство ново крило/ и запознаване със сградния фонд на ПТГ „Д-р Никола Василиади” /бивша собственост на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн/, а също така и на Основно оздравително училище „Ангел Кънчев”, гр. Плачковци, община Трявна.

 

Областният управител се срещна с представители на Битолския червен кръст

Областният управител се срещна с представители на Битолския червен кръст

Представители на Битолския червен кръст се срещнаха днес с Областния управител Мариян Костадинов. Битолчани са в Габрово  на работно посещение с областната служба на ЧК, на което да обсъдят своите стратегии 2020 и да открият допирни точки за по нататъшна съвместна работа.

По време на срещата си с областния управител гостите от Битоля споделиха своя опит в кампаниите си за кръводаряване, които вече са се превърнали в традиционни. По думите на техния председател „кръвта в болниците чака хората, а не когато се наложи те  да тръгват да търсят дарители” – каквато е практиката у нас.

Доволни от Споразумението за сътрудничество с габровската организация гостите от Битоля предложиха Областния управител да съдейства за сътрудничество между двете администрации – тази на Битоля и на Габрово във всички социални сфери – икономическа, културна, в сферата на образованието, както и да се помисли за обмяна на опит между техни и наши доброволци.

На срещата присъстваха още д-р Веселин Димитров и г-жа Данче Пенчева, председател на областната служба към българския червен кръст.

 

Комисията по заетостта предлага два проекта на МТСП

Комисията по заетостта предлага два проекта на МТСП

Вчера се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, на което бяха  разгледани предложения за регионални програми за заетост за включване в НПДЗ – 2011.

След обсъждане на предварителния дневен ред Комисията предлага на Министерството на труда и социалната политика да включи в НПДЗ – 2011 следните проекти:

- Проект „Отново заети и полезни” към община Дряново, с реализирането на който ще бъдат създадени нови 15 работни места. Програмата е насочена към постигане на две цели: осигуряване на заетост на продължително безработни хора и съответно тяхното десоциализиране – връщането им в обществото чрез трудова заетост и подържане на един чист и привлекателен град.

- Проект „Ръка за ръка в търсене на солидарност за преодоляване на бедноста и социалното изключване в община Трявна”- който цели да подкрепи лица с увреждания в трудоспособна възраст за тяхната реализация на пазара на труда, за преодоляване на  социалната изолация на лицата от целевата група и създаване на възможности за тяхното социално включване и за споделена отговорност за заетост чрез предлагане на  най-подходящите социални услуги за населението на Община Трявна, като се допълни мрежата от мобилни социални услуги.