РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Покана за журналисти

Уважаеми журналисти,

утре,5 април, в заседателната зала на Областната администрация от 11 часа Зам. Областният управител и директорът на ТСБ - Габрово ще дадат пресконференция по повод първите експресни данни от преброяване.

Ще Ви очакваме!

 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията отчете дейността си за 2010

Председателят на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Пламен Недков отчете дейността на съвета за 2010 г. на провелото са заседание тази седмица.

През 2010 година са проведени три заседания на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията-Габрово.

Постъпили са 11 сигнала за наличие на корупционни действия адресирани до ООСППК получени по ел.поща, в отдел ,,Център за информация и услуги’’ на Областна администрация-Габрово или чрез информационна система към Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет

Подадените сигнали са разгледани от членовете на Съвета и са предприети необходимите превантивни мерки-някои от подадените сигнали са препратени по компетентност, а един е прекратен поради влязло в сила постановление на Районна прокуратура-Севлиево.

Организирана е лекция на тема: ,,Състояние и динамика на корупцията в България’’ и ,,Мониторинг на корупцията’’. На заседанието бе поканен и изпълнителният директор на ИПА г-н Петър Гайдарски, който изрази готовността си за подкрепа и съдействие на ООСППК-Габрово в борбата с корупцията. Единствено чрез съвместни действия между всички специализирани институции ангажирани с превенцията и противодействието на корупцията може да се намали влиянието на това широкомащабно явление, което обхваща всички области на обществения живот

Проведени са две пресконференции с председателят на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията с цел разясняване дейността и ефективността на Съвета и повишаване доверието на гражданите в него.

Актуализиран е Правилника за дейността на ООСППК-Габрово и Процедурата за регистрация, разглеждане и предприемане на действия по сигнали за корупция в ООСППК

Един новоназначен служител от Областна администрация-Габрово, член на ООСППК-Габрово е преминал дистанционен курс на обучение на тема: ,,Превенция на корупцията на местно ниво’’.

Докладът на АПИ за тунелът под Шипка трябва да е готов до края на следващата седмица

 

Вчера на нарочна пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев обяви, че тунелът под Шипка е един от приоритетните обекти на Правителството за следващия програмен период и до края на следващата година трябва да получи разрешително за строеж.

На база внесеното в МРРБ искане от областния управител Мариян Костадинов обект „Западен обходен път и тунел под връх Шипка“ да бъде обявен за национален, министърът е разпоредил на новия шеф на Пътната агенция до края на следващата седмица да бъде окомплектован докладът, който да се внесе за разглеждане в Министерски съвет.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ: „НАГРАДАТА Е ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА”

 

“Наградата е признание за работата на нашата администрация през годината. Тя е символ на добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на всички нас, както и „отварянето” ни към гражданите. Само допреди година не покривахме критериите за участие в този конкурс, днес, в третото му издание, сме втората най-прозрачна областна администрация от всички в страната.  Удовлетворен съм от резултата и мисля, че това е оценка и признание за всички служители, които работят в администрацията.” – така областният управител Мариян Костадинов коментира наградата от конкурса на Фондация за прозрачни регламенти.

Областна администрация-Габрово получи високото отличие заради въведените в ежедневната работа на администрацията практики и модели, осигуряващи прозрачност, което води до повишаване на интереса и доверието на гражданите към дейността на администрацията. За непрекъснатото подобряване на информираността на обществеността Областна администрация-Габрово въведе нов  интернет сайт, обслужва гражданите на принципа „Едно гише”, поддържа непрекъснат контакт с медиите, създадено е и информационно табло, осигуряващо на гражданите постоянен достъп до информация относно конкурси и търгове, организирани от администрацията.

Конкурсът, който се провежда за трета поредна година,  цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В категорията бяха номинирани още Областна администрация-Ловеч и Областна администрация на Софийска област. Първото място за втора година грабна Областния управител на Варна.

Всички областни управители в страната подкрепиха Тунела

Вчера областният управител на Габрово Мариян Костадинов връчи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев мотивирано искане,  с което обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален от Министерски съвет, по смисъла на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавната собственост. „Осъзнавайки отговорностите, които нормативната рамка ми определя при прилагане на политиката на Правителството в област Габрово, считам за мой изключителен ангажимент да откроя приоритетните за социалното, културното, икономическото и екологичното развитие на областта проекти, като аргументирано ги представям на Вас и министрите от кабинета.” – аргументира се Мариян Костадинов. След като разгледал искането министърът поставил резолюция към АПИ, които следва да изготвят доклада за внасяне в Министерски съвет.

Със Заповед на самият министър Плевнелиев беше създадена междуведомствена работна група, както и Комитет по наблюдение за оказване на логистична подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката на дейностите за изпълнение на проекта. Комитетът за наблюдение генерира законодателни инициативи, свързани с оптимизиране прилагането на ЗУТ, изпълнявайки изискванията на всички специализирани закони с цел подобряване, съкращаване на процедурите и улесняване прилагането на политиката на Правителството в частта на инфраструктурни проекти. Промените в специфичното законодателство дават предимство на приоритетни за кабинета инфраструктурни проекти, утвърдени с решение на Министерски съвет като национални. В тази връзка областният управител организира инициатива и предложи на всички свои колеги аргументи в подкрепа на безспорните ползи от осъществяването на този проект. Само за две седмици искането обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален,  получи 27 писма за подкрепа, които са приложени към писмото до МРРБ.

В отговор на въпроса „Защо е толкова важно Правителството да го обяви за национален?” областният управител на Габрово отговори: „Считам, че за нас осигуряването на финансиране е най-важния момент от осъщесвяването на този проект с над 100 годишна история. Към момента най- целесъобразната за страната ни възможност за финансиране е от Оперативна програма “Транспорт”, но за да отговори на изискванията той трябва да бъде утвърден от Министрески съвет като национален. Освен това проектът имат решаваща роля в транспортната инфраструктура, в национален план и на регионално равнище с комплексното си отражение върху развитието на областта. Комуникационните възможности на региона са базови фактори за бъдещото планиране във всички сфери от живота на местното население. Реализирането на този инфраструктурен проект ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическото му оживление.”

Ето и част от писмата, които Мариян Костадинов получи от своите колеги в подкрепа на  „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка”:

За Пламен Стоилов-областен управител  на област Русе „Реализирането на проекта ще доведе до редица ползи, осигурявайки по-бързо и по-надежно пътуване, модернизирана транспортна връзка по направлението на ТЕТК №9, което ще подсили търговските, туристическите, културните и други връзки между Гърция-България и Румъния…Доизграждането на пътната инфраструктура на България е базисна предпоставка за по-ефективно интегриране на българската в общоевропейската пътна мрежа, за ускоряване на регионалните процеси на сближаване и ще спомогне за устойчиво развитие на икономиката на РБългария.”

„…С реализацията на инфраструктурен проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” ще бъдат премахнати сега съществуващите трудности, същият ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическо оживление в регионите през които преминава път Е-85.”- Иванка Таушанова, областен управител на област Кърджали.

„Изразявам своята увереност в успешното реализиране на цитирания проект, предвид факта, че за изграждането на модерна транспортна инфраструктура са необходими ангажираност и конструктивност в работата на всички институции и организации…” – се казва в писмото на Йордан Николов, областен управител на област Стара Загора.

«Предвид постигнатите договорености за трасето на трансевропейски пътен коридор № 9, Правителството прави всичко необходимо за ускоряване работата по проектите за изграждане и реконструкция на съоръжения и пътни участъци по него. Присъединявам се към Вашето искане за обявяване на проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” за национален обект, което ще облекчи административните процедури при неговата подготовка.” – Марин Кавръков, областен управител на област Сливен.

Още статии...