РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Новото крило на Априловска гимназия има Разрешение за строеж

През изминалата седмица се направи още една крачка към финализирането на сагата със строителството на новото крило на Априловска гимназия.   В понеделник Община Габрово  подписа Разрешение за строеж, в следствие на одобрено инвестиционно проектиране. Налице е и ново техническо задание, след като старото не отговаряше на съвременните изисквания и закони. Процесът продължава и към момента от избраната фирма – изпълнител правят огледи на обекта, „тъй като много от вече изпълнените мероприятия трябва да бъдат променени или разрушени, за да се започне работа върху  здрава основа” – коментира шефът на „Илсткрой”.

Следващата стъпка, която ще се направи в края на месеца е подписването на Акт 11. Това ще стане след предвидената среща с представители от МОМН, Областна администрация и Националната Априловска гимназия.

„Това е акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството след като веднъж  вече е било спряно за по-дълъг период от време. Подписването на Акт 11, намеренията на правителството и онези милион и половина, които министър Дянков отпусна са достатъчно красноречиви, че 15-годишната сага ще бъде приключена  и както каза главния секретар на МОМН Красимир Вълчев по време на работната среща в  Габрово миналата година, новото крило ще приеме ученици на 15 септември 2011 г.” – коментира Областния управител Мариян Костадинов.

Заседание на Областния съвет по условия на труд

Утре, 18.03.2011 г., от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация-Габрово  ще се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.

Над 100 ферми в Габровско могат да кандидатстват по „Модернизиране на земеделските стопанства"

По информация от пресслужбата на МЗХ собствениците на над 100 ферми от ІІ и ІІІ категория могат да кандидатстват за инвестиции в обхвата на гарантираните бюджети по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Всички ферми трябва да се модернизират и да достигнат съответните евростандарти до края на 2011 г., това стана ясно по време на среща-дискусия със земеделските производители от Габровския регион. Фермерите имат възможност да кандидатстват по мярка 121 и в направленията за: кокошки-носачки и свине-майки.  Експертите напомниха, че приемът по мярката е отворен и крайният срок за подаване на проекти е 4 април 2011 г.

Даниел Денчев от габровската служба по съвети в земеделието информира, че за региона има около 600 регистрирани земеделски стопани.  Голяма част от земеделските земи попадат в нитратно уязвими зони и собствениците им задължително трябва да разполагат с торохранилища, заяви Денчев. Той обясни, че те могат да се възползват от възможностите, които дава мярка 121 за модернизация.

Делчево е единствената защитена зона в региона на Габрово, която попада в Натура 2000, заяви Александър Атанасов от дирекция «Развитие на селските райони» в МЗХ. Той разясни на земеделските производители мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”, като представи и компенсаторните плащания по нея. Той даде и информация относно начините за кандидатстване по мярката, като обясни, че собствениците на земи, чийто площи попадат в  екологичната мрежа Натура 2000 могат да кандидатстват и да получат допълнителни средства към директните плащания.

Чрез плащанията по мярка 214 „Агроекологични плащания” земеделските стопани имат възможност  да увеличат плащанията си за площ, информираха още експертите.

 

Административни услуги в "облака"

Днес в Областна администрация се състоя информационен ден, свързан  с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Експерти от Областната и общинските администрации, както и представители от териториалните структури, имащи отношение към сигурност на информацията, човешки ресурси и информационни технологии дискутираха въпроси относно това, какво предстои да се направи в общинските и областните администрации, за да отговорят на изискванията на Наредбата. Гостуващи ИТ-специалисти разясниха подробно международния стандарт ISO 27001:2005, който регламентира изискванията към сигурността на информацията, която се съхранява в организациите. В ерата на информационните технологии най-важното нещо е информацията ни да бъде защитена. Онова което предлага системата за управление на информационната сигурност в нейната цялостност е :

-сигурност по отношение на персонала;

- сигурност при посещение на външни за институцията лица;

- сигурност на техническите средства за обработка на информацията;

- сигурност по отношение на физическите зони и зони за достъп;

- сигурност в съхранението на документите и достъпа до тях;

- сигурност в преносната техническа среда, необходима на техническите средства;

- управление на инциденти със сигурността;

- осигуряване на резервираност на информацията и информационните системи;

- осигуряване непрекъснатост на административната дейност, бизнес процесите и осигуряващите ги ресурси и технологии.

Бяха дадени много примери за това, какво трябва и какво не трябва да се прави в администрациите по отношение съхранение на информацията. Къде трябва да бъде съхранявана тя, преди да стане публична. Интересен пример, който представиха гостите в тази връзка, описва как в общината ХХХ се съхранява информация за обществените поръчки на сървър, до който имат достъп абсолютно всички служители.Този и други примери предизвикаха сериозна дискусия .

Интересен момент за аудиторията беше представянето на т.нар. ИТ cloud .

„Облакът” е нов консуматорски модел, при който се делегират ИТ операции на външен доставчик на управляеми ИТ услуги като: отдалечено съхранение на данни, виртуални работни плотове и т.н. Този нов модел осигурява намаляване на разходите, енергийна ефективност, висока сигурност и по-добра производителност.

 

Покана за участие в семинар

На 17.03.2011г. /четвъртък/ от 11 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе семинар на тема  „Какво предстои в общинските и областните администрации, за да отговорят на изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност”.

Основни моменти, които ще се предмет на коментар и дискусия:

 -Аспекти засягащи администрациите по въпросите регламентирани в наредбата;

-   Какво регламентира международния стандарт ISO 27001:2005 – системи за управление на информационната сигурност:

- сигурност по отношение на персонала;

- сигурност при работа при посещение на външни за институцията лица;

- сигурност на техническите средства за обработка на информацията;

- сигурност по отношение на физическите зони и зони за достъп;

- сигурност в съхранението на документите и достъпа до тях;

- сигурност в преносната техническа среда необходима на техническите средства;

- управление на инциденти със сигурността;

- осигуряване на резервираност на информацията и информационните системи;

- осигуряване непрекъснатост на административната дейност, бизнес процесите и осигуряващите ги ресурси и технологии – възможностите на изнесени управлявани и клауд услуги.

Темата е подходяща за секретарите на общините и следните служители имащи отношение към:

-         Сигурност на информацията в администрацията;

-         ИТ специалисти поддържащи системите;

-         Служители отговарящи за подготовката, познаването и изпълнението на плановете за действие при кризи, бедствия и аварии;

-         Човешки ресурси

Семинарът е открит за всички, които се интересуват от темата.

Още статии...