РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Често задавани въпроси за Преброяването

Преброяване на сгради

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., обект на преброяване са и жилищните сгради.

За сградите се събира следната информация: вид, местонамиране, етажност, материал от който е построена сградата, наличие на слънчеви панели, година на построяване, наличие на асансьор и брой жилища в сградата.

Чрез интернет преброяването не се събират данни за сградата. Данните за сградите се попълват само от преброителя.

Само преброилите се по интернет, които живеят в сграда, в която има само едно жилище (например еднофамилна къща), ще трябва да предоставят на преброителя уникалния код от електронното преброяване и да отговорят на въпросите за сграда от въпросника.

Когато в сградата има повече от едно жилище (например жилищен блок или кооперация), раздел „Сграда” се попълва само в картата, с която се преброява първото жилище. За останалите жилища в жилищната сграда се попълва само раздел „Жилище”, а раздел „Сграда” се зачертава с диагонална черта.

Извадкови изследвания, съпътстващи преброяването

Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., в програмата на преброяването са включени извадкови изследвания за изучаване на раждаемостта и миграцията.

Молим всички лица, които са попаднали в извадките на тези изследвания да отговорят на въпросите в анкетните карти. Резултатите от тези изследвания са от изключително значение за изследване раждаемостта и репродуктивното поведение на населението и миграционното поведение и нагласи на населението.

Информация за предаване на кодовете от електронното преброяване

През първия ден на традиционното преброяване постъпиха запитвания от граждани, преброили домакинствата си с повече от една регистрация. В тези случаи е необходимо:

1. Ако всички лица, които живеят в жилището са били преброени електронно с повече от една регистрация, трябва да предадете на преброителя само един код – този който съдържа пълната информация за Вашето жилище и всички лица, които живеят в него.

2. Ако всяко лице в жилището е било преброено електронно с отделна регистрация, трябва да предадете всички получени кодове от електронното преброяване на преброителя

Защо е необходимо Преброяването?

Преброяването на населението и жилищния фонд се осъществява в изпълнение на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. (ЗПНЖФ), приет от 40-то Народно събрание на 15.05.2009 г. и обнародван в Държавен вестник, бр.39/26.05.2009 г. и Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. - приет от 41-то Народно събрание на 11.12.2010 г., обнародван в Държавен вестник, бр.100 от 21.12.2010 г.

Основната задача на преброяването е получаване на статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални единици за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд. Чрез преброяването се получават данни за домакинствата и семействата в България. То е единственият източник за установяване на техния състав, вид и размер, както и на демографските и социалните характеристики на поколенията и лицата, които ги съставляват.

Резултатите от Преброяването служат на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна демографска и социална информация за вземане на оптимални управленски решения.

Как са защитени личните данни на лицата?

Тайната на Вашите отговори е гарантирана съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката и чл. 29, 30 и 31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд. След обработката на индивидуалните данни, статистическата информация се използва единствено за статистически цели. Лицата, ангажирани със събирането, контрола, въвеждането и обработката на данните от преброяването, съгласно закона са длъжни да опазват поверителността на данните. В противен случай те подлежат на санкции. Задълженията за запазване на конфиденциалността на данните продължават и след приключване на преброяването. Публикуването на резултати от Преброяването става само в агрегиран вид.

Какви въпроси ще бъдат задавани по време на Преброяването?

По време на преброяването лицата отговарят на въпроси, които са разработени в съответствие с Регламент №763 относно преброяването на населението и жилищния фонд и препоръките на Икономическата комисия на ООН за Европа.

Част от въпросите се повтарят при всяко преброяване. Това е необходимо, за да се осигури приемственост и съпоставимост с предходните преброявания. В чл. 6–8 от Закона за преброяването се определят данните, с които ще се характеризират обектите на преброяването.

Въпросите, които ще Ви бъдат зададени, са свързани с възрастта, семейното положение, образованието, заетостта, броя на децата и пр. Никой няма да пита за заплатата, която получавате и данъците, които плащате. За жилищните сгради се събират данни за вида на сградата, година на построяване, брой на етажите и др. Данните за жилищата са свързани с вида и размера на жилището, начина на ползване, наличие на ВиК и др. Данните се събират чрез преброителни карти или по интернет чрез попълване на електронен формуляр.

Ще се преброяват ли чуждите граждани пребиваващи на територията на страната към критичния момент на преброяването?

Преброяват се:

● гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване, съгласно чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за чужденците в Република България;

● лицата, на които е предоставена закрила по Закона за убежището и бежанците;

● гражданите на Европейския съюз и чужденците, получили разрешение за краткосрочно или продължително пребиваване, съгласно чл. 23, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона за чужденците в Република България

Не се преброяват:

● чуждите граждани - членове на персонала на чуждестранни дипломатически и консулски представителства, служители на междудържавни и междуправителствени организации и членовете на техните семейства;

● чуждестранният военен персонал и членовете на техните семейства;

● екипажите на чуждестранните речни и морски кораби, намиращи се в пристанищата или в териториалните води на Република България, и пътниците на борда на тези кораби, както и екипажите на чужди самолети и пътниците, пребиваващи в тях или в района на летищата;

Ще се преброяват ли българските граждани отсъстващи от страната към критичния момент на Преброяването?

Преброяват се

● българските граждани, които отсъстват от страната за по-малко от една година (т.е. заминали в чужбина след 01.02.2010 г.) и се намират в друго населено място в чужбина, поради командировка, на гости, на почивка, на лечение и др.

Не се преброяват

● българските граждани, които отсъстват от страната за повече от една година (т.е. заминали в чужбина преди 31.01.2010 г.).

Ще има ли други изследвания по време на преброяването?

По време на преброяването ще бъдат проведени и извадкови статистически изследвания за раждаемостта, миграцията и бюджета на времето. Във връзка с качеството на преброяването, законът предвижда проверка на точността на регистрацията и изчерпателността на наблюдението да се извърши чрез използване на данни от административни източници. Провежданите извадкови изследванията по време на преброяванията са средство за събиране на допълнителна аналитична информация за важни процеси в развитието на обществото и на сравнително ниска цена.

Как се провежда преброяването?

Преброяването на лицата се извършва на принципа на местоживеенето. Съгласно чл. 26 (1) от Закона за преброяването преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посетят всички жилища и сгради от своя преброителен участък и контролен район от 8,00 до 20,00 ч. На свой ред лицата са длъжни да осигурят достъп до жилището си в тези часове (чл. 26 ал.2). Данните за лицата и домакинствата се подават лично от преброяваните лица. Данните за жилищата и сградите се предоставят от главата на домакинството или друг пълнолетен член на домакинството. На преброителите, контрольорите и придружителите се издава служебна карта, с техните имена, служебен номер, снимка и срок на валидност.

Кой финансира преброяването?

Всички необходими средства за провеждането на преброяването се осигуряват от републиканския бюджет. Средствата се разходват по план сметка предложена от председателя на НСИ и одобрена от Министъра на финансите.

 

Страните в Европа отбелязват 20-годишнината на телефон 112

На 11 февруари 2011 г. се отбелязва Европейския ден на телефон 112 и 20-годишнината от взимането на решение за създаване на единен европейски номер за спешни повиквания 112. Телефон 112 е общ за всички 27 страни-членки на Европейския съюз и се използва за връзка със службите за спешна помощ безплатно.

Въпреки че в ЕС съюз съществуват десетки номера за спешни случаи, 112 е единственият номер, активиращ службите за спешно реагиране - спешна медицинска помощ, пожарна и полиция - във всяка страна от ЕС. За съжаление, 20 години след създаването му, все още трима от четири европейци не знаят, че 112 е европейски номер за спешни повиквания.

"112 е услуга за всички граждани на Европа и наистина е жалко, че европейците не са наясно с нея. Всички заедно трябва да успеем да направим този номер известен и познат на всеки европейски гражданин", коментира Емануел Пол, президент на Фондация „112”, със седалище в Брюксел.

По повод Европейския ден на номер 112 и 20-годишнината на решението за създаване на телефон 112, европейските страни ще организират дейности за насърчаване на неговото използване. В някои европейски градове ще бъдат организирани "112 човешки вериги",  в други емблематични паметници ще бъдат украсени със символи на 112.

България ще отбележи Европейския ден на телефон 112 с тържествена церемония на 11 февруариот 10.30ч. в сградата на дирекция „Национална система 112” – МВР на ул. „Никола Габровски” № 30. Ще бъдат представени добри практики, ще бъдат отличени с награди служители и ще бъде обявен Националният посланик на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 - Ивет Лалова

 

 

 

43,3 % или трето място в страната по относителен дял на преброените по интернет лица

 

Габровска област се нарежда на трето място в страната по относителен дял на преброените по интернет лица. В областта са се преброили електронно 43,3 % от населението или това са 55 536 души. На първо място е София с 68,7 %, следвана от Варна с 54,3 %.

„За нас е приятен този факт, тъй като усилията които положихме като администрация, явно са довели до по-широко популяризиране на този начин на преброяване. В крайна сметка трябва да е ясно, че сме спестили средства от бюджета на държавата и то съвсем не са малко ако говорим за 43,3 %”- така Областният управител коментира окончателните резултати от  онлайн преброяването.

Припомняме, че като част от кампанията „Да се преброим електронно” областният управител изпрати електронно писмо до  кметовете на общинските администрации и ръководителите на териториалните структури, с което заяви своето искане всички служители да се преброят електронно.

Като резултат в Общинска администрация- Габрово преброените са 80 на брой или това е 41% от всички техни служители; в Севлиевската администрация - преброените са 61 от 81 служители;  в Трявна - 50 от 72 служители и 100 % преброени в Дряновската администрация в това число и кметските наместници.

В регионалната библиотека "Априлов - Палаузов" от началото на преброяването до вчера са се преброили 217 души.

НСИ ОЧАКВА ФИНАЛНО 3 000 000 ПРЕБРОЕНИ ПО ИНТЕРНЕТ

НСИ ОЧАКВА ФИНАЛНО 3 000 000 ПРЕБРОЕНИ ПО ИНТЕРНЕТ

През последния ден от системата на НСИ отчита повишена активност на предпочелите електронната преброителна карта. Към 12:45 ч. на 9 февруари броячът отчита 2 641 412 души, от които преброените жени са 1 384 614, а мъжете – 1 256 798.

Преброените по интернет до 16:30 ч. на 9 февруари са  2 731 984 души.

 Към 15.30 часа относителния дял преброени за област Габрово е 37.7%.

На единния национален телефон от началото на Преброяване 2011 в Подпомагащия център е отговорено на 17 933 телефонни обаждания и 15 691 имейла и 600 гласови съобщения.

Информационна система „Преброяване” ще бъде активна още седем часа на адрес https://iscensus2011.nsi.bg до 24 часа на 9 февруари, когато ще бъде спряна.

Стартът на традиционното преброяване с анкетьори ще бъде даден в 10 ч. на 10 февруари 2011 г. в музея «Възраждане и Учредително събрание» във Велико Търново. На официалното откриване ще присъстват председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, вицепремиерът и министър на финансите г-н Симеон Дянков областните управители на области Велико Търново и Плевен доц. Пенчо Пенчев и Иван Новкиришки, кметът на Велико Търново Румен Рашев, председател на областната преброителна комисия и зам.областен управител на Велико Търново г-жа Изабела Чорбаджийска, председател на общинската преброителна комисия и секретар на община Велико Търново г-жа Мина Илиева, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева, главния секретар на НСИ г-н Цветан Нанов, директорите на Териториалните статистически бюра във Велико Търново и Плевен, експерти от НСИ.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ПО ОБЛАСТИ КЪМ 12:45 ч.

област

Брой жилища

Брой домакинства

Брой общо

Брой мъже

Брой жени

БЛАГОЕВГРАД

27395

29424

85462

41011

44451

БУРГАС

55291

57858

151016

72371

78645

ВАРНА

81062

85628

219380

105052

114328

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

31082

32758

84364

40242

44122

ВИДИН

10009

10518

26481

12798

13683

ВРАЦА

20771

21799

56623

27285

29338

ГАБРОВО

18227

19199

48372

23091

25281

ДОБРИЧ

21021

21854

58282

28025

30257

КЪРДЖАЛИ

9114

9514

26307

12688

13619

КЮСТЕНДИЛ

14374

15373

40440

19359

21081

ЛОВЕЧ

12597

13351

34202

16502

17700

МОНТАНА

12097

12844

32622

15641

16981

ПАЗАРДЖИК

21946

23601

64635

30862

33773

ПЕРНИК

16721

17763

47181

22498

24683

ПЛЕВЕН

27592

28954

75408

36108

39300

ПЛОВДИВ

86043

91228

243239

115608

127631

РАЗГРАД

9853

10360

27167

12933

14234

РУСЕ

34051

35561

90736

43306

47430

СИЛИСТРА

9649

10021

26331

12630

13701

СЛИВЕН

16710

17606

46304

22061

24243

СМОЛЯН

10543

11118

30576

14849

15727

СОФИЙСКА

24730

26727

73412

35276

38136

СОФИЯ

289360

306368

747560

350434

397126

СТАРА ЗАГОРА

44431

46491

120711

57831

62880

ТЪРГОВИЩЕ

10071

10595

27089

12887

14202

ХАСКОВО

24342

25544

69075

33144

35931

ШУМЕН

18580

19553

50659

24208

26451

ЯМБОЛ

14281

14921

37778

18098

19680

ОБЩО

971943

1026531

2641412

1256798

1384614

Как различни модели на висшето образование могат да допринесат за регионалното икономическо развитие

Европейският проект UNICREDS направи следваща стъпка напред с успешната ключова конференция, насочена към това, как различни модели на висшето образование могат да допринесат за регионалното икономическо развитие. Първата конференция на UNICREDSза2011г. се проведе в София в Аулата на Софийския университет. Делегацията включваше участници от  Великобритания, Швеция, Унгария, България, Шотландия, Финландия и Чехия. От българска страна участие в конференцията взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и други заинтересовани страни. Събитието се проведе на 18-19 януари, като основната му цел беше да се изследва как партньорствата между университетите и други висши образователни институции, местните центрове за обучение и регионалните агенции могат да спомогнат за подобряване на икономиката на изолирани, западащи или бедни райони с ограничени ресурси.

UNICREDSе проект на стойност 2милиона евро, голямата част от който е финансиран от ЕС и допълнително съфинансиран от всеки от 15-те партньора от Швеция, Финландия, Чехия, България, Унгария, Шотландия и Великобритания.Всичките региони, включени в  проекта UNICREDS,  споделят подобни характеристики по отношение на останалата част от техните държави,такива като разстояние от главните градове, демографска характеристика и разчитане на западащи традиционни индустрии.  Партньорите на проекта UNICREDS споделят действителния жизнен опит и познания относно това как могат да се преодолеят предизвикателствата на  нефункциониращата икономика  и как  лишените от добри условия или периферни райони могат да бъдат трансформирани в центрове за отлична научноизследователска и иновационна дейност. Проектът включва партньори от различни етапи по пътя на решаване на тези проблеми.

Представянето от страна на България на Конференцията  беше направено от Александър Коцев - гл. асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той направи презентация на тема „Развитие на партньорство между администрация, университети и бизнес в България”. Г-н Коцев подчерта, че усилията трябва да бъдат насочени към по-активно отношение на университетите, които да  инициират  партньорства с бизнеса и публичния сектор, както и към по-голяма подкрепа на институциите за висше образование от публичните власти за реализирането на регионално икономическо развитие.

Водещ шведски академик по въпросите на образованието и бизнес партньорствата -Йохан Сверг, заместник-ректор на Университета по технология в Люлеа направи презентация относно неговия непосредствен опит  за партньорство между университет, общини и бизнес в северната част на Швеция. Той каза: “Много ценно е, че региони с подобни проблеми и възможности работят заедно за идентифициране на проблеми и намиране на решения, които да насърчат регионалното развитие.  Ние всички има много да се учим един от друг."Тази Конференция е важна част  на този процес. Тя ще даде достатъчно възможности както за споделяне на опит, така и за дискусии.”

Един от ключовите говорители на Конференцията беше Николас Уолет,  ръководител на проекта UNICREDS.  Той каза: “Едно от ключовите предизвикателства, стоящо пред университетите днес, е тяхната променяща се роля в обществото.Университетите, като главни създатели на научно и техническо познание, трябва да бъдат по-тясно привлечени в района, където те функционират и да развиват чувство на съзнаване на това  и отговорност за това и да допринасят за реални и нововъведени решения на действителните, местни проблеми.

Говорейки с местните компании, даден университет може да разработи курсове, чрез които да предоставя на студентите съответни умения, необходими за дадена работа– необходими за нуждите на бизнеса квалифицирани кадри, както и да осигури индустрия, която да върви напред и да се развива, създавайки допълнителни работни места в дългосрочен план. Ръководство от страна на публичната власт също е необходимо, то би могло да насърчи университетите да направят регионалното развитие атрактивна, привлекателна част на техния централен бизнес, като разширяват достъпа до висше образование или въвличат, ангажират малките и средни предприятия.

UNICREDSпредизвиква надмощието на традиционния университетски модел и търси потенциалните облаги, които мулти-университетските кампуси предлагат, обединявайки ресурси за повлияване и достигане на нови типове студенти и за развиване на съвместни научни центрове. Примерите на партньорите от Швециядоказват, че такива партньорства са успешни при събиране на критичната маса от средства за продължаване на изследователската и иновативна дейност, което като краен резултат допринася за регионалното икономическо развитие."

Цялостната цел наUNICREDSе да се разбере ролята, която университетите имат в икономическото развитие, успоредно с традиционната роля за образование и получаване на съответна образователна степен. Тази цел проучва подхода на „тройната спирала” на партньорствата между университети, бизнес и публичен сектор и  изучава текущите и новите начини на сътрудничество от гледна точка на подпомагане трансфера на знания и изграждане на разбиране как университетите могат да повлияят на икономическото развитие на слабо развиващите се региони.  В крайна сметка, UNICREDSсе стреми да развие трансферен модел за бъдещо образование и програми за регионално развитие, които да могат да бъдат приети от Европейската комисия.

Данните от Конференцията в София и съответното проучване се очаква да бъдат представени през месец юни тази година, когато на екипа на  UNICREDS ще бъде представен изчерпателен доклад като част от конференцията, която ще се проведе в Шотландия, заедно с добрите практически данни и политически препоръки. Те ще бъдат добавени към данните от другите пет конференции, проведени през тригодишния период на проекта.

Повече информация относно проект UNICREDSможе да намерите на следния адрес: www.unicreds.eu

 

Още статии...