РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител върна Решение на Общински съвет Севлиево

Областният управител върна Решение на Общински съвет Севлиево

Областният управител върна Решение на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие община Севлиево да кандидатства за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на Проект “Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево” при определени условия и се възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на същия проект.

Решението на Общински съвет – Севлиево е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон и в несъответствие с целта на закона по следните съображения:

Индивидуалният административен акт, макар и да е издаден в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва посочване на правните и фактическите основания за издаване на акта. За да бъде формирано от общинския съвет законосъобразно решение по въпроса за поемане на дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за заем е необходимо на първо място проектът, който ще се финансира от дългосрочния дълг да е предложен за обсъждане на местната общественост. В чл. 15 от Закона за общинския дълг е описан редът, по който кметът оповестява проекта – покана за обсъждане, която се публикува и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, определено е съдържанието на самата покана. По административната преписка няма данни дали е отправена такава покана, тази покана дали е публикувана, дали е имала определеното от закона съдържание и била ли е оповестена, съобразно изискванията на гореспоменатата нормативна разпоредба, ако все пак се приеме, че е на лице уведомяване, довело до срещата на 02.10.2010 г.

От изложеното в Предложението Приложения 1 и 3 към него /”Презентация на идеен проект с финансови параметри” и „Протокол от проведена среща за обсъждане начина на финансиране реконструкцията на Проект „Реконструкция на централна градска част – гр. Севлиево” – проведена на 02 септември 2010 г. в зала 300 на общинска администрация”/ на кмета на община Севлиево не може да се направи извод, че проектът „Благоустрояване на централна градска част – гр. Севлиево” е в полза на местната общност, каквото е императивното изискване на чл. 14, т. 1 от Закона за общинския дълг. Към предложението не е приложено и пълно описание на проекта, което би било такова ако включваше и социално - икономически анализ на очакваните резултати от неговото осъществяване, какъвто категорично липсва. Не е приложено и подробно описание на всички финансови параметри на проекта, каквото е изискването на чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.

Студенти от ТУ - Габрово посетиха областната администрация

Студенти от ТУ-Габрово посетиха областната администрация

Днес в областна администрация се проведе обучение на  студенти ІІІ курс, специалност „Публична администрация” при ТУ-Габрово.

Идеята на подобен род изнесени упражнения и лекции е да се съчетае теорията и практиката, да усетят студентите как на регионално ниво се случва политиката на Правителството.

Студентите се запознаха подробно със законовата рамка, която урежда правомощията и функциите на Областния управител, с Устройствения правилник на областната администрация, който регламентира дейността, структурата, числеността и организацията на работа на администрацията. Студентите дискутираха заедно със Заместник областния управител и Главния секретар на областната администрация политиките, които провежда Областния управител на Габрово. Сериозен интерес у тях представляваше темата за туризма и производството  в региона, както и за символите на държавната власт и как се оформя  административната кореспонденция.

Предвидени са още срещи на служители от администрацията и студенти от специалност „Публична администрация”. С оглед на това, че Областна администрация – Габрово е първата Е-област в страната, следващата тема на изнесено упражнение ще бъде „Електронното правителство в България”.

 

Приключи третата национална транспортна среща

Започна изработването на “Интегриран национален план за управление на транспорта в България”

Трета национална среща за транспортните проблеми в България се проведе днес в община Габрово. В нея участваха  представители от Европейската банка за развитие и възстановяване, Министерството на транспорта, областни управители от цялата страна и кметове на населени места.

Кметът на Габрово Николай Сираков откри форума и каза, че ако искаме да решим проблемите на Габрово, трябва да участваме в решаването и на тези от национално ниво, което се отнася до всички общини и области у нас. Областният управител се обърна към всички участници в срещата за повече оптимизъм, защото „много са проблемите пред които сме изправени, но имаме необходимия кворум и можем да успеем” каза още Костадинов. Разгорещена дискусия се оформи около инфраструктурата в България, която си е „едно сериозно предизвикателство” по думите на Стефка Славова от ЕБРВ.

На срещата бяха представени проекти и добри практики за справяне с транспортни проблеми от Европейската банка за развитие. Агенцията за транспортни проучвания представи анкетна карта, анализът на която ще помогне за изготвянето на “Интегриран национален план за управление на транспорта в България”. Тя съдържа 20 въпроса, разпределени в 4 направления и има за цел да се определят отделните транспортни проблеми по региони и да се актуализира „Картата на транспортните проблеми”, да събере данни за конкретни проблеми и да използва предоставената информация за планиране на приоритетните проекти по оперативните програми за следващия програмен период. Областните управители ще имат задачата да разпространят анкетната карта до всички общински администрации в техния регион, след което на заседания на Областните транспортни комисии да бъдат попълнени и обобщени получените данни. Срокът за изпълнение, който си поставиха участниците е краят на февруари 2011 г.  Молбата на всички областни управители ще бъде всеки, който има отношение към анкетата да се отнесе достатъчно задълбочено и сериозно, за да може да се начертае колкото е възможно по-пълна и ясна картина на транспортната карта в България.

 

Трета Национална среща за „Транспортните проблеми в България”

Трета Национална среща за  „Транспортните проблеми в България”

На 5 Ноември 2010 г./петък/  от 13.00 часа в “Ритуалната зала” на община Габрово ще се проведе Третата Национална Кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”.

На срещата ще присъстват г-жа Стефка Славова (Председател на България в Борда на Директорите на Европейската Банка за възстановяване и развитие) , г-н Даниел Берг (Директор на ЕБВР в България) и г-н Данчо Барбалов (Директор на отдела за регионални и общински проекти на ЕБВР в България), седемнадесет областни управители и кметове на общини.

На Третата кръгла маса ще бъдат обсъждани възможностите за сътрудничество между Националната работна група за изготвяне на „интегриран национален план за управление на транспорта в България” и Европейската Банка за възстановяване и развитие. Ще бъдат представени добри европейски практики при разрешаването на транспортните проблеми, както и ще бъдат показани примери за  вече разработени транспортни проекти в Европа. Ще се обсъжда и възможността за създаване на Български транспортен клъстер с цел свовременно разрешаване на транспортни проблеми.

Ще се обсъди и крайният вариант на „Анкетните карти”, които ще бъдат разпратени до всички общини в България с цел създаване и събиране на база данни с транспортните проблеми в България, както и данни за състояние но транспорта днес. Тази база данни ще послужи като основа за по-нататъшни транспортни проекти.

Домакини на срещата са Областният управител на област Габрово г-н Мариян Костадинов и кметът на общината г-н Николай Сираков. Кръглата маса е по инициатива на „Агенция за транспортни проучвания и прогнози” и „Лирекс БГ” и с организационното съдействие на „Мобилтел” ЕАД, „Сектрон”, „Никеа” ЕООД и община Белово.

Областен управител обявява кoнкурс

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ  НА ОБЛАСТ  ГАБРОВО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

на тема  „МОЕТО СЕМЕЙСТВО”

посветен на ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО – 21 ноември

 

ФОРМА: есе, разказ, стихотворение, рисунка

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Обем на текста за литературните произведения – до 2 машинописни страници

За рисунките – формат А3, техниката е по избор

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

І – деца от  детски градини

ІІ – 1 до 4 клас

ІІІ – 4 до 8 клас

 

Творбите се приемат в срок до 15 ноември 2010 г. в Областна администрация, на адрес 5300 Габрово, пл. „Възраждане” №5.

Стихотворения, есета и разкази може да се изпращат и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Всяка творба задължително трябва да съдържа: ИМЕ, АДРЕС, ВЪЗРАСТ, УЧИЛИЩЕ/ДЕТСКА ГРАДИНА НА АВТОРА, както и ТЕЛЕФОН за контакти

Награждаването на победителите ще се състои на 22 ноември 2010 г. от 17,30 часа в зала „Възраждане”, където ще  бъдат изложени и получените рисунки.


Още статии...