РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Обсъдиха действията и мерките за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната

Резултатите от предприетите по компетентност действия и мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система бяха докладвани по време на заседание на Областния съвет по образование, свикан от областния управител Невена Петкова.

Началникът на РУО – Габрово коментира пред членовете на съвета каква е била създадената организация, мерките и резултатите от извършеното. Създадени са екипи, които обхващат кметовете на общините, директори на дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и до директорите на образователни институции на територията на област Габрово. Осъществено е физическо посещение на място по настоящ адрес, съгласно указания срок от Министерство на образованието и науката – 14.09.2017г. Проверките показват 2750 деца за обхват, от които 94 отпаднали през 2016 г, а 1144 – преди 2016 г.

Институционалното взаимодействие между общините на територията на Област Габрово и Регионално управление на образованието – Габрово на основата на предоставената информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, са осигурили среда за предприемане на допълнителни мерки с оглед прилагане на комплексен подход за обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са били записани през предходната и настояща учебна година, както и за записване на деца и ученици в детските градини и училища на територията на областта. Изготвени са списъци на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата.

По време на заседанието бяха повдигнати въпросите имат ли капацитет детските градини и училищата да поемат децата, както и какво се случва ако те са издирени, но нямат социална подкрепа, каквито примери бяха разгледани. Очаква се тези и още други въпроси около дейностите по Механизма да бъдат коментирани на среща между представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на социалната политика.

Създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване.

Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.

Седмица на кариерното ориентиране под надслов „Дойдох. Видях. Избрах!“ в Габрово от 13 до 17 ноември

От 13 до 17 ноември фирми и организации се включват в седмица, посветена на кариерното ориентиране на учениците. Инициативата се организира от Областна администрация - Габрово, съвместно с Регионалното управление на образованието – Габрово и Центърът за кариерно ориентиране– Габрово и е под надслов „Дойдох. Видях. Избрах!“

По време на проведената работна среща с участниците в инициативата областният управител на Габрово Невена Петкова обясни, че всички общини полагат много усилия в това направление, реализират различни инициативи и проекти, различното този път е обединението на много повече структури и фирми, както и училища.. „Приемаме, че Габрово е индустриален център и така ще се развива, затова сме се насочили към фирми от машиностроенето, но нима този град и неговите жители няма да имат нужда от здравеопазване, от ред и сигурност, а култура и родова памет?“ - заяви още Петкова и допълни, че седмицата стартира от Габрово, но ще бъдат обхванати всички общини от региона. Тя е категорична, че инициативата е отворена, което означава, че на този етап има едни фирми – домакини, които ще приемат цяла седмица ученици, но през следващото издание се надява бизнесът да имат инициативност и да поиска да се включат и така да се разширява обхватът, както на сфери на дейност, така и на ученици.

„Онова, което ще се случи следващата седмица не е административно наложено, а е желанието на учениците.“ – коментира началникът на РУО Георги Маринов. Направено е проучване, сред 9 и 10 клас във всички училища в Габрово с направленията – „Здравеопазване“, „Ред и сигурност“, „Машиностроене и електротехника“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и хуманитарни науки, където самите ученици са отбелязали в кое направление имат желание да се развиват. Така анкетното проучване показва 835 участвали и отбелязали своето желание да се включат в запознаване с професиите като посетят реално работно място. „Важното е учениците да бъдат мотивирани, вдъхновени и да „посеем“ интерес към онези професии, необходими за развитието на региона ни.“ – сподели от своя страна Невена Петкова пред бизнеса и представителите на реда и сигурността, на областната болница, РД „Социално подпомагане“, Регионалната библиотека, Националният музей на образованието и Държавния архив.

Всеки ден от 13 до 17 ноември ще е определен за определено училище, в следобедните часове малки групи от 10 ученика ще посещават на място МВР – Габрово, РД ПБЗН – Габрово, МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, РД „Социално подпомагане“, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, Национален музей на образованието, Отдел „Държавен архив“ – Габрово, хотел МАК и фирмите: Импулс АД, АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД, Техномат – Меркурий ЕООД, СТС Принт АД, СТС Холдинг груп ООД, Фулмакс АД. Всички домакини на инициативата ще запознаят учениците с различните професии като ги включат в реалната работна среда.

След приключване на седмицата всички участници – организатори и домакини, ще обсъдят резултатите от нея, които ще бъдат представени и на 22 ноември в Брюксел по време на Втора европейска седмица на професионалните умения, организирана от Европейската комисия.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия проведе заседание за готовността за работа и живот при зимни условия

Областният управител Невена Петкова ръководи заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, по време на което представители общините и ръководителите на териториалните структури на министерства и ведомства намиращи се на територията на областта, докладваха за готовността за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

След направения преглед на изпълнението на задачите по зимната подготовка може да се заключи, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия. Същите са създали организация и имат готовност за работа при усложнени обстановка, както и със заповеди са актуализирани щабовете на областно и общинско ниво за действие. Регламентирани са действията за координация и взаимодействие между ОД на МВР-Габрово, РД ПБЗН - Габрово, ОПУ - Габрово, пътна администрация, фирмите ангажирани със зимното поддържане и общинските звена.

В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Актуализиран е списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа Лечебните заведения имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка. Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи. Създадена е организация за взаимодействие между ОУ”ПБЗН”-Габрово, РЗИ и ЦСМП за съвместна работа при усложнена зимна обстановка и оказване на съдействие за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни. Социални, здравни и учебни заведения, детски градини и детски ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.

Общините от област Габрово имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия. Всички те имат сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в областта през зимния сезон 2017-2018 г. Извършена е проверка на техниката. Създадена е организация за недопускане дублиране на техниката. Фирмите–изпълнители имат готовност за изпълнение на договорените задължения. Регламентирано е зимното поддържане на републиканските пътища в чертите на общинските градове. Те разполагат с налични запаси от сол, луга и пясък необходими за началото на зимния период.

Осигурено е финансиране на мероприятията по зимна подготовка, както и са заделени финансови средства за допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи по общини.

Честит празник будители – вдъхновители!

На днешния светъл празник – Денят на народните будители, се обръщам към всеки един от Вас - преподаватели, изследователи, дейци на словото и културата - всеки, който в някакъв смисъл е будител, макар и времето, в което живеем да изисква будителската дейност да се проявява по коренно различен начин отколкото през Възраждането.

Историята е в учебниците, историята е в онези, които я съхраняват и предават на поколенията. Историята за народните будители, убедена съм, и най-малките познават. Затова днес, когато отбелязваме 1 ноември нека отделим минути от забързаното ни ежедневие и се замислим, кое е различното от онова „тъмно време“. Тогава, когато пробуждането е било символ на свобода, на национална идентичност, на светлина. А днес? Имаме свобода, информация, възможности… и „пробуждането на народа“ се превърна в „пробуждане на себе си“, а народните будители се превърнаха във вдъхновители. Днес, повече от всякога имаме нужда от такива хора, които да ни мотивират, провокират, вдъхновяват – пробуждат. И като че ли именно затова започнахме да ги търсим навсякъде – в училищата, читалищата, в музеите, галериите…а те…будителите – вдъхновители често пъти се оказват до нас, важното е да ги разпознаем в думите и делата. Нека общуваме повече и да помним, че всеки един от нас е будител – вдъхновител за хората, около него.

Поклон пред всички Вас, успели да пробудите и възпитате онова чувство, което ни кара да бъдем обединени пред общата кауза – да съхраним българското и да развиваме българския потенциал. Нека бъдем онези будители, от които днешното съвремие има нужда.

Пожелавам здраве, творчески устрем, вдъхновение и успехи в благородното дело, което ще ни накара да бъдем по единни в мисленето и делата си!

Честит празник будители – вдъхновители!

Зам.-министър Деница Сачева беше на посещение в Габрово

Областният управител Невена Петкова и началникът на РУО – Габрово Георги Маринов проведоха работна среща със заместник - министъра на образованието и науката Деница Сачева.

По време на срещата бе обсъден резултатът от дейностите по координационният механизъм за привличане и задържане на учениците в училище. Зам.-министър Сачева сподели, че Габрово в това отношение няма подобни проблеми, но има места, където това е сериозно предизвикателство и допълни, че в момента министерството разполага с много повече информация от тази, която е имало в началото. Един от сериозните проблеми, които остава са децата в чужбина. Това ще бъде и акцент за следващата година като се обмисля на европейско ниво как да се организира създадената информационна система, така че да се обменя информация по-лесно.

„Един от начините да привлечем и задържим отпадналите в клас, е професионалното образование.“ – сподели зам.-министър Сачева. По този повод областният управител Невена Петкова представи „Седмицата за кариерно ориентиране“, която ще се реализира в седмицата 13-17 ноември в Габрово. Петкова обясни, че в рамките на една седмица ученици от 9 и 10 клас в габровските училища ще имат възможност да участват в работния ден на полицаи, пожарникари, хотелиери, социални работници, медици, както и да се запознаят отблизо с работния процес и във фирми от сектор „Машиностроене“. „Направленията не са избрани случайно“, каза Невена Петкова и допълни, че във всяко едно от тях има сериозен дефицит на кадри, затова идеята е да се провокира интерес към тези професии. „Като цяло концепцията на инициативата е да се работи и с малката възраст ученици, след което да се обхванат и по-големите преди да са направили своя професионален избор. Предвиждаме и да обхванем родителите, защото сме наясно, че професионалната ориентация на децата в днешно време се формира и от техните родители.“ – каза още областният управител и подчерта, че „Седмицата на кариерно ориентиране“ ще се проведе във всички общини на областта, както и изрази увереност, че ще има устойчивост във времето.

В рамките на визитата си в Габрово заместник – министър Деница Сачева посети Националния музей на образованието, където се запозна с постоянните експозиции. В нейно присъствие беше открита изложба „Отдаденост“, посветена на Пенка Касабова – първият дипломиран предучилищен педагог в България, новатор в създаването на детски градини. Веднага след това зам.-министърът връчи наградите на победителите в първия национален конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионалното управление на образованието в града под патронажа на МОН.

\\scylla\shared\Tsvetomira\SMarkova
Още статии...