РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Мария Пенева e новият заместник областен управител на Габрово

Мария Пенева е назначена от днес за заместник областен управител на област Габрово.

От 2015 г. тя е заместник-кмет на Община Трявна. Мария Пенева е общински ръководител на ПП ГЕРБ-Трявна. Преди ангажиментите й в публичния сектор е работи в областта на предприемачеството.

Родена е на 14.11.1980 г. Завършва висше образование специалност „Стопанско управление“ в Технически университет-Габрово и магистърска степен „Публична администрация“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Омъжена е, с едно дете.

Невена Петкова е новият областен управител

Невена Петкова е новият областен управител на област Габрово. Тя беше назначена днес с Решение № 266 на Министерски съвет.

До момента Невена Петкова е директор Дирекция "Хуманитарни и социални дейности" в община Севлиево.

От 2004 г. до 2016 г. е била старши разследващ полицай в ОДМВР – Габрово, РУ – Севлиево.

Магистър е по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Жители на с.Петко Славейково споделиха свои проблеми пред ръководството на Областната администрация

Инфраструктурни въпроси и междуличностни конфликти бяха основните проблеми, които жителите на с. Петко Славейков споделиха по време на изнесения приемен ден на областния управител Иванка Баева и заместничката й – Ивелина Петрова. Той се организира с оглед невъзможността на възрастни хора от селата да пътуват до Габрово, които желаят да се срещнат с ръководството на Областната администрация. Според Иванка Баева това е една добра практика, за да може областният управител да е близо до хората и да познава най-добре техните проблеми. След приемната Баева сподели, че прави впечатление отново, че дейността и правомощията на администрацията не се познават напълно от хората и те отнасят въпроси извън сферата на дейност на експертите в институцията, и допълни, че на всеки от посетителите се е постарала да помогне според компетентностите си. Областният и заместник областният управител разговаряха и със секретаря на кметството.

Областният съвет по тристранно сътрудничество проведе заседание

Население и демографски процеси през 2016 година в област Габрово беше темата на днешното заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество, който се председателства от заместник областния управител Ивелина Петрова. Тя сподели, че тенденциите в това направление са видими за всички, за съжаление, и изрази надежда, че област Габрово няма да бъде обезличена и следващият доклад ще покаже по-добри резултати.

Данни за демографската ситуация в региона представи Георги Цветков, Началник отдел "Статистически изследвания - Габрово". Преди да премине към конкретни цифри, Цветков коментира пред членовете на съвета годишния план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), който систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, оказващи въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват.

По думите му „основните фактори, които влияят върху демографското развитие, са не само демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция, но и развитието на качеството на човешките ресурси.“ Той сподели още, че мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства в рамките на утвърдените с държавния бюджет разходи, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Началникът на отдел "Статистически изследвания" очерта и текущата демографска ситуация в област Габрово, която може да бъде описана с няколко характеристики - намаляващо и застаряващо население, дисбаланс в териториалното разпределение на населението; намаляване абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост; увеличаване броят на сключените бракове. Подробно беше направен анализ на броя и структурата на населението, като към 31.12.2016 година населението на област Габрово е 112 334 души, за сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 1 938 или с 1.7%. Продължава процесът на застаряване на населението в Габровска област. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 316 или 27.9% /20,7% за страната/от населението на областта, като най-висок е този дял в общините Трявна – 31.1%, Дряново – 30.5%, Габрово – 27.5% и Севлиево – 26.8%. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в областта са 12 758 или 11.4%/14,1% за страната/ от общото население, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

„Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват, както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.“ – каза още Георги Цветков.

Работна среща за Шипченските тържества

Представители на организационния комитет, който инициира Международен младежки туристически поход с каяци бяха на работна среща в Областната администрация. Поводът е участието на руска група младежи от похода в Националното честване Шипченска епопея. Областният управител Иванка Баева приветства срещата и сподели, че се радва в програмата на тържествата да бъдат включвани все повече деца и младежи не само от нашата страна. Заедно с тях и представителите на община Габрово бяха обсъдени организационни въпроси по програмата на честванията. Съгласуван беше маршрутът на групата, която от 24 август ще бъде в нашия регион, както и възможността младежи от Габрово да направят лагер-среща с гостите.

Основната цел на Международния младежки туристически поход с каяци е да се възпитават младите хора в историческо познаване, родолюбие и задружност между славянските народи. Да се формира у тях позитивен образ към всяка страна участничка в похода и  към нейните граждани чрез атрактивна, реална и забавна форма на общуване и контакти между децата от страните в чест на 140 – та годишнина от Шипченската епопея.

Още статии...