РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

23 заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора" бяха одобрени от Комисията по заетост

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Заседанието се ръководи от заместник областния управител Ивелина Петрова, а преди да се премине към одобряване на подадените заявки, членовете на Комисията бяха информирани от директора на Бюрото по труда Лена Енева за процедурата по схемата.

Комисията одобри 23 заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора", която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. За област Габрово е определено финансиране на обща стойност 478244,65 лева.

В периода от 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г всеки работодател можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.

На този етап от изпълнението на схемите, безработните лица одобрени от работодателите имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели. Именно тя стана обект на сериозна дискусия от страна на членовете на комисията, които решиха в двуседмичен срок да изготвят своите предложения и препоръки и да ги коментират отново в Комисията по заетостта.

Иванка Баева: Младежите са нашите традиции, вяра, наследство!

Днес моето послание за 24 април - Международния ден на младежката солидарност и Световен ден на побратимените градове има за цел да напомни на всички нас, жители на област Габрово, за нашия призив към света. Младежите са част от нас! Младежите са нашето лице пред света! Младежите са нашите традиции, вяра, наследство! Посланието ми е насочено към родителите, семействата, към всички образователни и възпитателни структури, както и към отговорниците в различните сфери на социалния, религиозния, политическия, културния и информационния живот. Загрижеността и вниманието към света на младите, умението за вслушване в тях, са не само възможност, а първостепенна задача и дълг на цялото общество, за да се построи бъдеще на солидарност, справедливост и мир.

Чест и дълг е за мен да продължа инициативата подета под моя егида за борба с наркотиците, за агресията, която съществува не само в училище, на улицата, а и в семействата, за да дадем пример и познание на младите, за да отворим вратите на един смирен и по-добър свят!

За всички е ясно, че много от проблемите на младите хора, свързани с устройването им с жилища, създаването на подходящи работни места, предоставянето на удобни и качествени услуги по отглеждането и възпитанието на децата им, създаването на удобна и естетична среда за отдих и развлечения, са от компетенциите на местните власти. Решаването на тези проблеми ще бъде значително по-ефективно, ако младите хора активно участват в този процес. Партньорството между представители на местните и регионални власти и младежката общност трябва да стане гарант за решаването на техните проблеми.

Всичко това са едни от важните приоритети за бъдещето развитие, както на областта ни, така и страната ни, и обуславят необходимостта от дългосрочна младежка политика в региона.

Пълноценното участие в живота на областта е гаранция за ефективна социална интеграция на младите хора. Убедена съм, че ако те, заедно със своите приятели, потърсят начин да повлияят върху вземането на решения по предизвикателствата, пред които се изправят, то ежедневието ще бъде по-интересно, по-красиво и средата, в която живеят ще бъде не враждебна, а прекрасна и полезна.

Чрез обсъждането на проблемите и предприемането на действия съвместно с младите хора, а не просто за тях, всички ние-представителите на местната и държавна власт ще им помогнем да станат пълноценни граждани на своята община, област, страна.

Важно е младото общество да срещне нужното разбиране и внимание във всички слоеве, да поставим едни здрави основи, за да се изгради то сплотено. Необходимо е да приемем каузата, да им покажем, бъдейки съпричастни. А след време и днес ще се убедим сами колко е необходима младежката солидарност, дори само за да задържи в ръцете си бялата лястовица на Йовков. Така нашата малка държава, ще показва едно по-добро, по-солидарно младежко общество!

Книгите са кораби на мисълта, които странстват по вълните на времето и грижливо пренасят своя безценен товар от поколение на поколение – Франсис Бейкън

Международният ден на книгата и авторското право се отбелязва в цял свят. Той е посветен на всички четящи. Затова нека ги поздравим, но нека не забравяме и част от тези, благодарение на които книгите стигат до тях. Едни от най-големи разпространители на книжното дело у нас са библиотеките. Въпреки, че техният персонален празник наближава, ги приветстваме и по случай празника на книгата, тъй като са стожери на духовността и спомагат за развитието на образованието и културата. Колкото повече библиотеки има, толкова повече хората ще имат по-лесен досег до книгите. Читателската карта е карта за образования и ерудиран човек, който иска да опознава с лекота новите хоризонти на живота. Затова, нека на този ден не забравяме, че четенето е безспорен ключ към успеха. Книгите извисяват интелекта и знанието. “Четенето е като частен разговор, но книгите са за споделяне – споделяне на опит, знания и разбирания”.

Областният съвет по условия на труд проведе заседание

Областният съвет по условия на труд проведе заседание под председателството на заместник областния управител Ивелина Петрова. В дневния ред бяха включени Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“- Габрово, във връзка със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд за първото тримесечие на 2017 г. и информация относно отбелязването на 28 април - Световен ден на безопасност и култура на труда.

Членовете на съвета – представители на Регионален съвет на КНСБ, КТ ”Подкрепа”, Стопанската камара бяха запознати от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово за контролната дейност, извършена от дирекцията.

Според доклада извършените проверки са общо 344. Планираните за спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности, както и по спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността за лицата, получаващи лични пенсии за инвалидност, са изпълнени. Установени са 1631 нарушения, като за отстраняването им са дадени предписания с определен срок за изпълнение. Катя Колева обърна внимание, че не са установени неизпълнени предписания, дадени при предишни проверки. „Това показва, че работодателите в Област Габрово изпълняват дадените им предписания за отстраняване на допуснати нарушения.“ – коментира още директорът на Дирекция „Инспекция по труда“.

По основни видове броят на установените нарушения е: по трудови правоотношения 559 нарушения; по здравословни и безопасни условия на труд 1070 нарушения.

През първото тримесечие на 2017 г. се запазва тенденцията от 2016 г. на съотношението за констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд. Най-голям процент са нарушенията по вътрешно-фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 612 нарушения.

Констатираните нарушения по безопасност на труда са 23% от установените по здравословни и безопасни условия на труд нарушения.

Най - често при проверките се констатира неосигурена защита от директен или индиректен допир до ел. ток; липса на измервания, удостоверяващи ефективността на защитните системи срещу поражения от ел. ток; липса на предпазни устройства, осигуряващи безопасност на машини и съоръжения; контролно-измервателните уреди на съоръжения с повишена опасност не са метрологично осигурени.

Прави впечатление, че се отделя особено внимание при контролната дейност на сектора строителството. През тримесечието са извършени 10 проверки на строителни обекти, в т.ч. 7 проверки на строителни обекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, завършили с констатирани 55 нарушения.

Най–често срещаните нарушения са липса на инструкции по безопасност и здраве на обектите и липса на информационни табели за строежа; необезопасена територия с предпазни мрежи на строителната площадка и липса на елементи от конструкцията на скелетата (стълби).

През първото тримесечие на 2017 г. инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са съставили 33 акта за установени административни нарушения на трудовото законодателство.

След информацията на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, членовете на съвета се запознаха с резултатите от проведената анкета по повод Световния ден на безопасност и култура на труда. Анализът направи председателят на Областния съвет Ивелина Петрова, която поясни, че целта на анкетата е да покаже колко от работещите се интересуват от условията на труд на работното им място. „Не може да се твърди, че изследването ни има най-голяма представителност за града с оглед на това, че мястото, където се извършваше анкетата, беше в административния център на града. Там повечето от работещите интервюирани са от институции, а не от фирми.“ – обясни заместник областният управител, но все пак дава определена представа. Анкетирани са 70 човека. Конкретно по въпросите, които са задавани, резултатите показват 96,8 % познаване правилата/инструкциите за безопасна работа работно място; 73% отговарят, че се извършва периодично оценка на риска на тяхното работно място; 66 % имат информация, че техният работодател е сключил договор със служба по трудова медицина и съответно 70 % казват, че се организират периодични медицински прегледи; 52 % смятат, че тяхната работа изисква ползването на лични предпазни средства и работно облекло.

Особено внимание беше обърнато на отговорите на въпроса „Вашият работодател сключил ли е договор със служба по трудова медицина?“, където 6 % отговарят с „не“, 28% не знаят. Това, според членовете на съвета, показва още веднъж формалната работа на някои от Службите по трудова медицина. Светла Начева от КТ „Подкрепа“ коментира, че проведената анкета за пореден път задава нуждата от нормативни промени в това направление и разширяване правомощията на Инспекцията по труда. „Ако работодателите, които плащат за дейността, извършвана от Службите по трудова медицина, бъдат по - взискателни и упражняват засилен контрол, тогава пазарът ще наложи и по-качествени услуги.“ – категорични са членовете на Областния съвет по условия на труд.

Поредна среща от кампанията за превенция употребата на наркотици

„Непростимо е в ерата на информацията деца и родители да бъдат непросветени по отношение на наркозависимостите. Ние имаме за цел не да изнасяме лекции в кампанията за превенция употребата на наркотични вещества, а да разговаряме, свободно и открито. Затова потърсихме някой, който е бил в този омагьосан кръг – от зависимостта до просветлението, за да може да говорите с него, да питате и коментирате.“ – това каза областният управител Иванка Баева по време на поредната среща от инициираната от нея кампания. Препълнени зали в две севлиевски училища СУ „Васил Левски“ и „Ген. Иван Бъчваров“ и множество въпроси очакваха Светла Иванова, която всички вече познават. Тя е категорична, че целта на тези срещи не е, за да провокира интерес към себе си, нито любопитство към наркотиците. „Бъдете зрители на този филм защото там, от разстояние е безопасно!“ – заяви тя пред учениците и допълни още, че Бог я е опазил, за да може с действията си сега да помага на онези, които имат нужда и да предпази други. Въпросът за началото винаги е пръв, а то началото винаги е продиктувано от някаква болка счита Светла. За нея всички наркотици са болкоуспокояващи – в един случай за душата, в друг за тялото. Важното е, че болката не минава ако се опитваш да я потушаваш, трябва да се търси нейният корен. „Всяко средство, което използваме, за да избягаме от реалността или да преодолеем някакво страдание, трябва само да ни накара да се замислим защо искаме да променим средата около нас . Светът не е толкова лош и враждебен, напротив – прекрасен е! Прозрях това и изпитах желание да живея!“ – сподели бившата наркозависима. Този път учениците задаваха конкретни въпроси за леките и тежки наркотици, за стимулантите, за новите вещества – бързите наркотици на новото време. Онези, обясни Светла, които те карат да мислиш бързо, да бъдеш креативен, да кипиш от енергия, а после? После идва времето на депресии, разстройства до посегателство към собствения ти живот. И отново куп провокативни въпроси, откровени отговори, няколко часа разговори, последвани от десетки покани за приятелство към нея в социалната мрежа…така преминават срещите между учениците и жената, освободила се от робството на дрогата благодарение на обичта на близките й и любовта към живота!

Още статии...