РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Читалищата от областта търсят новата си роля в следващите 160 години

Под мотото „Следващите 160“, читалищата от Габровска област ще се срещнат в петък, на 18 ноември в Габрово, за да споделят опит и проблеми относно новата роля на българските читалища за устойчивото развитие на местните общности.

Срещата ще се проведе под патронажа на Областния управител на област Габрово Николай Сираков по инициатива на три читалища от Община Габрово, които са организатори на базара „Забравени традиции, живи вкусове“ - Селски мол.

Тя е посветена на 160-тата годишнина на организираното читалищно дело в България, която се отбелязва тази година. Началото й е от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Предварително са потвърдили участието си повече от 40 читалища в областта. Те ще споделят примери за дейности и форми, които разнообразяват работата им в посока развиване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, създаване на подкрепяща среда за увеличаване на местните инвестиции на базата на местните традиции с цел устойчиво развитие и формиране на културна среда в тях.

Темите и презентациите по време на дискусиите са предложени от самите читалища. Те ще бъдат в няколко направления - съхраняване на културното наследство и осмислянето му в условията на нова технологична среда, развитие на творческия потенциал на общността на базата на подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство и развитието на нови образователни и културни дейности за всички възрасти и прилагането на алтернативни форми на читалищна дейност за активен живот на възрастните и хората с увреждания и пренасяне на опит между поколенията. Ще се разисква също и подобряването на екологичната култура, активната социална среда и гражданското общество в населените места.

Целта на срещата е да бъдат провокирани идеи за нови форми в отговор на новите потребности на хората. И най-вече да бъде създадена активна творческа връзка между тях, която предполага работа в мрежа, споделяне, интегриране, обединяване на ресурси. Не на последно място срещата е повод тези, които дават най-много от себе си като доброволци и активисти, да се почувстват като на празник заедно, в годината на 160-годишнината от организираното читалищно дело. След деловата среща е предвидено време за неформални разговори.

Поканени са представители на общините и културните институции в областта.

Готовността за работа при зимни условия обсъдиха по време на заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово

Областният управител Николай Сираков изпрати доклад до министъра на вътрешните работи за готовността за работа при зимни условия в област Габрово.

Подготовката на общините, ведомствата и дружествата от Габровска област за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия, е организирана с негова Заповед от октомври 2016г. Докладът на областният управител обхваща четири основни направления

  • Готовност на областния и общинските щабове, както и на териториалните структури за работа при зимни условия
  • Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за зимно поддържане на пътищата
  • Готовност на техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили
  • Осигурено финансиране на мероприятията за зимата

По време на проведено заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово стана ясно, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия. Същите са създали организация и имат готовност за работа при усложнени зимни условия. Със заповеди са актуализирани щабовете на областно и общинско ниво за действие при усложнена зимна обстановка. Създадена е организация за оповестяване на областния и общинските щабове за координиране на НАВР чрез СРПОБ.

В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Актуализиран е списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа Лечебните заведения имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка. ЦСМП-Габрово е обезпечен кадрово, материално и финасово. Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи. Създадена е организация за взаимодействие между ОУ”ПБЗН”-Габрово, РЗИ и ЦСМП за съвместна работа при усложнена зимна обстановка и оказване на съдействие за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни. Проблемен момент остава старата и износена топлопреносна мрежа на „Топлофикация – Габрово” ЕАД и възможните пробиви по нея. Въпреки това дружеството има създадена организация за работа през зимния сезон.

Социални, здравни и учебни заведения, детски градини и детски ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.

Общините от област Габрово имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия е едно от заключенията в доклада на областния управител.

За Община Габрово в момента тече процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа”. До окончателното и приключване и сключване на договор, общината ще възлага дейностите на досегашните изпълнители. За останалите общини от региона има сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през зимния сезон 2016-2017 г.

Извършена е проверка на техниката в две общини и предстои това да се извърши и в община Севлиево и Габрово. Фирмите –изпълнители имат готовност за изпълнение на договорените задължения. С цел да не се дублира техниката, особено внимание ще се обърне на МПС-тата в тези общини, защото в дружеството спечелило в Севлиево и това, което е класирано на първо място в Габрово и се очаква да подпише договор, участник е една и съща фирма!

Основен проблем е намирането на площадки за принудително спиране на МПС – с цел поставяне на вериги, за изчакване при забрана на движението с цел почистване и др. Повечето площадки са аварийни – с малка площ и нямат необходимия капацитет да поемат повече МПС-та.

Регламентирано е зимното поддържане на републиканските пътища в чертите на общинските градове.

Общините разполагат с налични запаси от сол, луга и пясък необходими за началото на зимния период.Осигурено е финансиране на мероприятията по зимна подготовка, както и са заделени финансови средства за допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи по общини.

В доклада на областния управител се посочва още, че остава тревожно състоянието на три пътни участъка: път III-4404 „Габрово-Дебел дял” от разклона за почивна станция Люляците – до началото на с.Дебел дял, който е затворен за движение на ППС; път III-4404 „Габрово-Дебел дял“, от км.4+220 до км.4+265, където има пропадане на пътното платно с ширина 3,5 м. и движението се извършва в едната пътна лента; пропаднал участък от „банкета“ на път III-506 “Габрово-Стоманеци – Зелено дърво – Узана“ при км.7+060 – пътя е проходим и е положена необходимата сигнализация.

Правителството предоставя 12 млн. лв. за първата фаза от проекта за изграждане на обхода на Габрово

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансирането на първата фаза на обхода на Габрово.

Реализацията на проекта е от важно държавно и обществено значение. С изпълнението на участъка значително ще се намали времето за пътуване и извеждане на транзитния трафик от града. Ще се облекчи и трафикът в национален и международен мащаб и ще се повиши безопасността за пътуващите. Цялостната реализация на проекта, която включва тунел под връх Шипка, ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общоевропейски коридор ІX – Букурещ-Русе-Димитровград-Александруполис.

Съкращаването на времето за пътуване чрез изграждане на подобни връзки ще доведе до постигане на положителен екологичен ефект, поради намаляването на вредните емисии в околната среда.

Междуведомствена комисия извърши обследване на потенциално опасните язовири на територията на област Габрово

В периода 10 - 14.10.2016 г., междуведомствена комисия извърши обследване на потенциално опасните язовири на територията на област Габрово. Потенциално опасните язовири на територията на област Габрово са 26 броя, всички те са с установен собственик.

На В региона има един язовир, включен в списъка на комплексни и значими язовири – „Христо Смирненски”. Същият е публична държавна собственост – МРРБ и се стопанисва от „В и К” ООД – Габрово.

Обследването е обхванало всички язовири, без изключение и е включвало: състояние на язовирната стена на преливника, състояние на основен изпускател , проводимост на коритото – 500 м под язовирната стена, необходимост от понижаване на водното ниво на водохранилището, наличие на аварийни планове и разрешителни за водоползване, изпълнение на предписанията от предходни проверки.

По-голямата част от язовирите са с понижено водно ниво и осигурен ретензиращ обем за приемането на притока вследствие снеготопенето и пролетните валежи.

Предписани са мерки за понижаване нивата на 5 бр. язовири, чрез отваряне на основните изпускатели. За тези с неработещи основни изпускатели е разпоредено непрекъснато наблюдение за недопускане на аварийни ситуации.

За язовирите в предаварийно състояние е предписано източване и недопускане на завиряване. Четири броя язовири не функционират – източени са изцяло.

Прави впечатление, че нередовно се почистват от израснали храсти, дървета и блатна растителност сухия и мокрия откос на язовирните стени, а наемателите не полагат достатъчно усилия за изпълнение на направените от комисията предписания. – се казва още в доклада на комисията.

В част от язовирите на преливниците има натрупани наноси и блатна растителност, незаконно надстрояване и мрежи, има изникнали храсти и върби по бързотоците. За 4 язовира са предписани незабавни действия по отстраняване констатираните неизправности на преливниците.

Незадоволително е състоянието на проводимостта на деретата след язовирните стени. Направени са предписания на собствениците и ползвателите да започнат незабавно почистване и сеч на дърветата и храстите в 500-метровия участък след стената.

В сравнение с предходни проверки, се забелязва тенденция към подобряване състоянието на язовирните стени - поддържане на короната, водния и въздушния откос, преливника и основния изпускател, за язовирите отдадени на концесия или под наем с дългосрочен договор. – се заключава още в доклада на комисията, извършила проверка на потенциално опасните язовири, съгласно Заповед на Областния управител на област Габрово.

Областният управител проведе среща с представители на Инициативен комитет от Севлиево

Трябва да има диалог между всички страни, за да се разреши един проблем – това каза Областния управител днес по време на срещата си с представители на Инициативен комитет от Севлиево. Повод за срещата стана гражданска подписка за изграждане на язовир за питейно-битово водоснабдяване на Севлиево, която бе връчена на областния управител. Заедно с членове на комитета той разговаря близо час за ситуацията, пред която са изправени севлиевци. Николай Сираков обясни, че проблема е от години, но „ние трябва да мислим какво можем да направим сега в условията, които имаме в момента”. Той е категоричен, че целта на действията на всички трябва да бъде Севлиево да има вода. И преди да се пристъпи към изграждане на едно ново и скъпо съоръжение, каквото е язовирът, трябва да се направи всичко възможно за подобряване на вътрешната мрежа и магистралния водопровод. В противен случай загубите на вода ще продължат да бъдат близо 80 %, а освен това ще има и нови експлоатационни разходи, които всички ще трябва да плащат.

Община Севлиево вече е предприела спешни мерки като е внесла в МРРБ пет проекта, с реализирането на които ще се реши проблема, макар и не напълно. – каза още областният управител и допълни, че едва след това може да се преценява има ли нужда от изграждането на язовир, за който са събрани тези 10 000 подписа.

По време на разговора Сираков поясни и какви ще са следващите стъпки след взетото Решение за присъединяване на община Севлиево към Асоциацията по ВиК, както и отговори на въпрос, касаещ работещите в дружеството „Бяла” ООД.

Още статии...