РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Запазва се тенденцията при допуснатите от работодателите нарушения, сочат проверките на Инспекцията по труда - Габрово

Областният съвет по условия на труд проведе заседание под председателството на заместник областният управител Иглика Иванова – Събева. По време на заседанието беше представена информация от директора на „Инспекция по труда” - Габрово Катя Колева за дейността на Дирекция през третото тримесечие на 2016г.

Извършените проверки от Дирекция „Инспекция по труда“ през третото тримесечие на 2016 г. са 339. Констатирани са общо 1530 нарушения, за сравнение през същия период на 2015 г. при проверките са установени 1350 нарушения. Сравняването на данните за установените нарушения през 2015 и 2016г. показва, че се запазва тенденцията при допуснатите от работодателите нарушения като 67% от тях са по здравословни и безопасни условия на труд. По трудови правоотношения установените нарушения са 33% от общия брой нарушения. Най-голям процент от установените нарушенията в проверените предприятия е по фирмената организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 621 бр.

Най-честите нарушения са непровеждането на ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа; непълна оценка на риска за съответни длъжности, работни места, работни процеси, машини и съоръжения; липса на протоколи от измервания и сертификати за контрол, показващи резултатите от измерване на фактора на работната среда; липса на задължителна застраховка за риска “трудова злополука” с лицата, назначени и работещи на рисково работно място и професия;

По безопасност на труда са установени 234 нарушения ( 15%).

По хигиена на труда са констатирани 165 броя нарушения (10% от нарушенията).

При извършените през третото тримесечие проверки са установени 509 нарушения по законосъобразност на трудовите правоотношения. Най-честите нарушения в това направление касаят възникване на трудовите правоотношения – 78 нарушения, в т.ч. 3 установени лица, работещи без трудов договор и 5 работника, започнали работа, без за сключения им трудов договор да е уведомена ТД на НАП; работното време – 44 нарушения; заплащането на труда – 74 нарушения, в т.ч. по заплащане на допълнителни трудови възнаграждения – 36 нарушения.

Още в началото на годината стана ясно, че приоритет в контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово е строителството.

Приключени са 26 проверки на строителни обекти в област Габрово. Констатирани са общо 138 нарушения, разпределени както следва:

Трудови правоотношения - 6 нарушения, в т.ч. и две неизпълнени предписание относно осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка в съответствие с утвърдения план за временна организация на движението.

Организация по ЗБУТ - 101 нарушения.

Най–често срещаните нарушения са липса на инструкции по безопасност и здраве на обектите и организация на контрола по спазването на ЗБУТ на строителните площадки, липса на писмени договорености по реда на чл. 18 от ЗЗБУТ между всички участници в строителството, както и непълна документация на строителните скелета където има изградени такива и електрическите уредби за временно захранване.

Безопасност на труда - 20 нарушения.

Най–честите нарушения тук са необезопасена територия на строителната площадка, обозначаване на опасна зона на работното оборудване на площадката, както и липса на временна организация на движението, когато територията на площадката обхваща част от пътната инфраструктура.

Хигиена на труда - 11 нарушения.

Тук нарушенията основно са за липса на оценка на риска за микроклимат при работа на открито, както и мерки за работа в условия на прегряващ микроклимат.

За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 134 бр. задължителни предписания. Спрени са от експлоатация 1 бр. строително скеле. Отстранени са от работа двама работници за неизползване на дадените им лични предпазни средства (защитни каски).

Николай Сираков: Важно е да четем, но е важно и какво четем!

Малчугани от детски градини, ученици от габровски училища, представители на държавна и местната власт, на културни институции и журналисти, дадоха началото на Национална седмица на четенето, която се организира от МОН за втора поредна година, в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.). Кметът на община Габрово Таня Христова, народният представител Цветомир Михов, областният управител Николай Сираков, всички те се включват в инициативата, чиято мисия е една – да покажат колко важно е да бъдем грамотни. Всеки участник в седмицата на четенето беше избрал текст, който да представи пред другите. Изборът на Областния управител - българска народна приказка. По този повод той сподели, че в живота си човек има две срещи с приказките – първата е в детска възраст, тогава важни са героите и техните характери. Втория път е, когато възрастните четат приказки на своете деца и търсят поуката в мъдростите. „Четенето като всяко нещо има своята задължителна и важна страна – задължително е да се научим да четем, задължително е да четем. Важна е каква е нашата култура на четене и какво избираме да четем.“ – каза Николай Сираков. „В началото бе словото“ е казано в Библията и зад всяка дума се крие определена енергия, някаква мъдрост, която променя нашата реалност, счита още областният управител, който допълни, че ако сега обърнем внимание какво се чете най-масово, ще разберем защо нашето ежедневие е такова, каквото е, вероятно от друга страна в това можем сами да открием и различни отговори и решения. „Несъмнени са ползите от четенето, а мъдростите всеки внимателно трябва да тълкува. Нека четенето се превърне от национална кампания в национална необходимост и всеки сам открива ползите от това.“ – добави още Николай Сираков.

Снимки от старта на Националната седмица на четенето може да разгледате тук

Работна група ще разработва Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Стартира работата по разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Това стана ясно днес по време на заседанието на Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт, който се проведе под председателството на областният управител Николай Сираков. Самият той апелира към участниците в срещата да се направи такава стратегия, която да решава конкретен проблем. За всички е ясно, че основното предизвикателството, пред което е изправен регионът ни е демографския срив. Следвайки това направление най-естествено е да се стигне до младите хора, затова е толкова важен процесът за подкрепа на личностното им развитие, счита областният управител. „Интересуват ни техните силни страни, как да ги откриваме, да ги мотивираме и какви условия да създадем, за да ги реализират те и да бъдат удовлетворени” – каза още Николай Сираков. Участниците в заседанието дискутираха насоките и процедурата за разработване на стратегията и работната група, която ще я подготви.

Съгласно влезлият в сила от август месец т.г. Закон за предучилищното и училищното образование Областният управител организира разработването на такава стратегия въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Анализът, разработен от общините се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Стратегията обхваща период от две години и трябва да е готова февруари 2017 г.


Съгласно разпоредбите на Закона подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. Общата подкрепа включва: екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; библиотечно-информационно обслужване; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична работа.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: работа с дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; ресурсно подпомагане.

Областният управител поздрави учителите от областта

Областният управител изпрати поздравителен адрес до учителите от област Габрово по повод Международния ден на учителя - 5 октомври. На всички тях Николай Сираков пожела здраве, енергия и вдъхновение, за да преодоляват с лекота предизвикателствата по пътя си.

Училището – това е храмът на знанието, и аз Ви пожелавам, скъпи учители, да продължавате да поддържате буен огъня в него, както до сега. Пожелавам Ви и дръзновение, защото ученикът е „факел, който трябва да бъде запален!” се казва още в поздрава на областния управител към учителите.

Международният ден на учителя се чества по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави.

Заедно за жертвите на престъпления

Как може да се осигури защитата на жертвите на насилие и престъпления – деца и възрастни - и да се гарантират правата, достъпа до услуги и подкрепата им до възстановяване от преживяното – това беше фокусът на пресконференцията, организирана в Габрово, 5 октомври (сряда) от Институт по социални дейности и практики - ИСДП. В събитието участваха Иглика Иванова – Събева, зам.-областен управител на област Габрово, Минко Минков, председател на Окръжен съд – Габрово и д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” към ИСДП.

Никой не е застрахован да се озове в позиция на свидетел или жертва на насилие. Представете си, че вашето дете пострада от насилие. Какво ще се случи след това? Много е вероятно да го заведете в полицията, където то ще разкаже пред непознати за преживяното; да го заведете в Отдел „Закрила на детето”, където то отново ще разкаже и после пак – в социалната услуга, пред адвоката, пред психолога, пред съдията, лице в лице с извършителя… Всеки път ще преживява случката отново, все по-трудно ще му бъде да възпроизведе станалото и все по-малко достоверно ще звучи. Подобен е пътят, извървян от жертвата, когато тя е пълнолетна.

Сегашната практика при тези случаи - всяка от институциите да действа по свои разпоредби и закон - не дава възможност да се събере цялата картина на живота на пострадалия. Смисълът на промените, които Европа изиска от България чрез Директива 2012/29/ЕС е именно в това – да се премахне „разпокъсаната” до сега практика и законът да осигури координирана подкрепа на пострадалите във всеки един момент - от първото съмнение за насилие, през полицейското разследване и съда, до възстановяването им от травмата на преживяното. На практика, това означава съществуващите услуги да се ориентират около жертвите и да им осигурят психологическа, правна, социална и медицинска помощ.

Страната ни е в процес на транспониране на европейската директива, но промените в законодателството се бавят. Как обикновените хора могат да защитят от допълнителни травми своите близки – деца и възрастни, ако пострадат от тежко престъпление? На първо място да си знаят правата: разпитите на жертвата трябва да бъдат сведени до минимум, проведени от подготвен специалист, чиито пол не смущава жертвата, в щадящо помещение – „синя” стая; броят на различните хора, които питат жертвата за едно и също да бъде ограничен чрез записване на разпита и използване на видео записа за целта на производството в различните етапи.

През 2015 г. 1757 са престъпленията против личността[1], завършили с осъждане у нас. 19% от тях са деца жертви, минали през съдебна процедура и вероятно са изправени в съдебна зала в присъствието на подсъдимия. 29 са приключилите в съдилищата в област Габрово дела за престъпления против личността, сред тях 6 са били на пострадали деца.

Практиката за щадящо изслушване на деца свидетели или пострадали от насилие и/или престъпление в „сини” стаи е от 10 години, но все още не се използва достатъчно, въпреки че у нас вече съществуват 15 такива помещения. Въпреки предвидените допълнителни 6 „сини” стаи, които ще се открият до 2018 г. по проект на Министерство на правосъдието, има области, които ще останат непокрити.

Как да се гарантира подкрепата на свидетелите и жертвите на тежки престъпления в области, в които „синя” стая няма? Вече има практика на ползване на стаята в съседни съдебни райони. Най-близката такава за Габрово е във Велико Търново, в ОД на МВР. Друга възможност е да се ползват услугите на мобилния екип за разпит на деца към Института – обучени психолози и социални работници, по заявка на органите, поискали разпитът на дете да се извърши според процедурите за щадящо правосъдие. По-бавно, но устойчиво решение е включването на услугите за подкрепа на жертвите в местните приоритети и регионалното им планиране в областната или общинската стратегия. Откриването на „синята” стая в действащите на място социални услуги, я прави многофункционална – тя се ползва при граждански дела, в случаите на домашно насилие, тежки бракоразводни дела, осиновяване.

С промените в законодателството „сините” стаи остават само част от ресурса, в подкрепата на жертвите – деца и възрастни. Работата в екип от полицаи, съдии, прокурори, социални работници, психолози и лекари при случаите на деца-жертви се пилотира от Института по социални дейности и практики от почти две години във Видин. Нещо повече - вече над година се предлага от Института като социална услуга, съвместно с УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана в центровете за застъпничество и подкрепа за деца жертви на насилие „Зона заКрила”. Там към практиката за щадящо изслушване се прибавят психическа и терапевтична подкрепа; медицински грижи; правно консултиране и застъпничество; рехабилитация. Всичко това – „под един покрив”, където специалистите работят заедно в екип, всеки в своята област и роля в интерес на детето.

Споделянето на този опит и превръщането му в национална практика е целта, с която Институт по социални дейности и практики предприема в цялата страна обучения на експертите, които заедно ще провеждат разпитите с пострадали в сини стаи. В Габрово обучението на полицаи, съдии, лекари, психолози, прокурори, социални работници за съвместна работа в случаите с деца преживели насилие и възрастни, уязвими жертви, се организира в рамките на два дни и включва над 40 професионалисти. След него, в рамките на 12 месеца, Институт по социални дейности и практики ще предоставя супервизия и методическа подкрепа за екипите в областта. Очакванията са след година тук да бъде сформирана работеща междуинституционална структура за ефективно взаимодействие и координация на областно ниво при случаите на пострадали деца и възрастни от тежки престъпления.[1] убийство или опит за убийство, телесна повреда, отвличане, блудство, изнасилване, сводничество, насилствен хомосексуализъм, трафик на хора.

Още статии...