РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Работна среща на техническия екип за изборите

Областният управител Иванка Баева проведе работна среща във връзка с предстоящите парламентарни избори. Участие взеха представители на Областна администрация Габрово, председателят и зам.-председателят на Районна избирателна комисия Габрово, секретарите на общинските администрации от областта, началникът на Териториално звено ГРАО, представители на „Информационно обслужване" АД, на МВР – Габрово и ПБЗН. Работната среща бе по повод най-вече техническата подготовка за изборите. „Всичко се случва съобразно сроковете по Изборния кодекс“ – обясни Мария Недева, която е председател на РИК и допълни, че към момента няма нещо притеснително. Всяка една община сподели своите проблеми, ако има такива, или препоръки към организационната част. Особено внимание се обърна върху работата на членовете на Секционните избирателни комисии. По този повод Недева призова всички да изпълняват отговорно поетите ангажименти в изборния процес. От МВР и Пожарна безопасност декларираха също готовност за нормално провеждане на изборите за народни представители на 26 март. Областният управител пожела успешна работа на целия технически екип и спокойно протичане на изборния ден.

Областният управител извърши проверка във връзка с Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на Централната избирателна комисия

На 17 март 2017 г. беше извършена проверка от областен управител - Габрово, съвместно със служители на областната администрация, при която се установи, че на територията на област Габрово не са налични агитационни материали (билбордове), с посочените характеристики в Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на Централната избирателна комисия. Решението постановява незабавно премахване от областните управители на територията на цялата страна на агитационни материали (билбордове) с изписано: „ПП „ГЕРБ“, на които кандидатът за народен представител Бойко Борисов е в генералска униформа и на които няма задължителния текст, предвиден в чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

Бюлетините за предстоящите парламентарни избори пристигнаха в Областна администрация Габрово, откъде ще бъдат предадени на общините

124 800 бюлетини за предстоящия парламентарен вот на 26 март 2017 г., пристигнаха преди обед в Областна администрация Габрово. Броят им е определен съгласно предварителния брой на избирателите от област Габрово.

Упълномощен представител на Областна администрация Габрово и двама упълномощени представители на РИК - Габрово получиха тази сутрин бюлетините от печатницата на БНБ. Съпроводени бяха с охрана от ОД на МВР Габрово при транспортирането им до областния град. След разтоварването на бюлетините в Областна администрация те ще бъдат разпределени на четирите общини, където ще се съхраняват в определено за целта помещение под денонощна охрана.

Периодът от 01 април 2017 г. до 31 октомври 2017 г., включително е определен със Заповед на Областния управител за пожароопасен сезон

Периодът от 01 април 2017 г. до 31 октомври 2017 г., включително е определен със Заповед на Областния управител Иванка Баева за пожароопасен сезон в горските територии на област Габрово.

По време на определения пожароопасен сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да се извършва само на регламентираните за целта места /контейнери за смет и сметища/.

Директорите на териториалните поделения към Северноцентрално държавно предприятие – гр. Габрово, кметовете на населени места в област Габрово, директорът на ДПП „Българка” – гр. Габрово, ръководителите на обекти, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии; да проверят състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправностите.

Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали; да кастрят клоните от дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението; да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

Органите за пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения към Северноцентрално държавно предприятие - гр. Габрово да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия за ограничаване и предотвратяване на горски пожари.

Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и недопускане на пожари, а при възникване на горски пожари – да предприемат действия за своевременното им потушаване.

Сдруженията на ловците, риболовците и туристите, чрез своите управителни органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.

Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Кметовете на населени места в областта да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

При възникване на пожар в горски територии директорите на териториалните поделения към Северноцентрално държавно предприятие - гр. Габрово и ръководителите на структурите на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Габрово в раздел „Администрация“ – „Актове на Областния управител“

Апел за събиране на детски книги по повод Международния ден на детската книга

Във връзка с наближаването на 2-ри април – Международен ден на детската книга ръководството на Областна администрация Габрово отправя апел за събиране на детски книги, които ще бъдат дарени на децата от SOS Детски селища Трявна. Всеки един родител, баба или дядо има книга в дома си, от която е чел на децата. Нека животът на тази книга продължи и тя да допринесе за личностното развитие на едно дете в нужда.

Нека всеки, който има желание неговата детска книга и послание да стигне до децата в SOS Детски селища Трявна, да се включи в инициативата. Книгите ще се събират в кабинет на зам. областен управител до 31 март.

Благодарим предварително.

Още статии...