РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Да на доброто, не на агресията!

Областният управител инициира Седмица против насилието и тормоза в училище под надслов „Да на доброто!“.

Приканваме всяко училище в седмицата от 24 до 28 април да инициира, организира, осъществи и популяризира свои добри практики и дейности, във връзка с утвърждаване на доброто и справяне с агресията и насилието.

Защо го правим? Защото сигурността на децата е сред основните задачи на българското училище, защото то трябва да бъде място, където те да учат, да се забавляват и да се развиват. Целта е всяко едно дете да се чувства в безопасност, приемано, ценено и разбирано.

Необходимостта да споделяме и желанието да се учим и развиваме е в основата на инициативата и в последния ден от седмицата - 28 април, в ИМКА – Габрово ще наблюдаваме оригинални подходи за работа с децата, които се прилагат на територията на нашата област.

Сред тях са интерактивни методи, тренинги и ролеви игри, в които децата се учат да бъдат толерантни към останалите, да развиват умения за общуване и разбиране на другите, асертивност и справяне с конфликти. Разиграват се различни ситуации, при които децата трябва да помислят как сами да разрешат възникнал проблем. Използват се и различни техники за релаксация, както и дейности за изява на уменията и способностите, като спортни игри, ателиета за приложни изкуства, театрални студия и др.

Инициативата е адресирана към специалистите и доброволците, работещи с деца, към учители, родители и всички, които се интересуват от темата.

Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Габрово

Областният съвет за развитие проведе заседание под председателството на областния управител Иванка Баева, по време на което беше съгласувана Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Габрово.

Старши експертът Михаела Стоянова представи накратко работата на работната група, разработила стратегията, която включва представители нa четирите общини, Регионално управление на образованието - Габрово, Регионална здравна инспекция - Габрово, Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, ИМКА-Габрово, Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс „Йовко Йовков“ - Севлиево, Център за обществена подкрепа - Дряново, Център за социална рехабилитация и интеграция – Трявна, Сдружение „Промяната е в теб“ - Трявна.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания.

Михаела Стоянова обясни, че освен на системата от училища в област Габрово в стратегията е обърнато внимание и на социалните услуги, тъй като те подпомагат личностното развитие на деца от различни рискови групи. Акцент има и на Доставчици на услуги за свободното време на децата и учениците. В тази категория попадат неправителствени организации, клубове, читалища и други организации, в чиито приоритети са подкрепа на детското и младежко развитие извън училище, които насърчават неформалното и гражданското образование на подрастващите.

Стратегическата част задава 3 приоритетните направления - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество за оказване на личностна подкрепа със съответната обща цел към всяко от тях. Към приоритетните направления са формулирани специфичните цели и са определени отделните мерки, които следва да се реализират за тяхното постигане.

„С оглед измерване напредъка по изпълнението на настоящата Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово (2017-2018 г.) е изградена система от индикатори към всяка специфична цел във всяко приоритетно направление. Мониторинг на индикаторите и събиране на информация за тях ще се извършва в края на двугодишния период на Стратегията.“ – допълни още старши експертът от Областната администрация.

По време на днешното заседание членовете на съвета бяха запознати с доклада на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. за изминалата 2016 г. Представеното му направи младши експертът Силвия Маркова. Тя обобщи и изводите в това направление, а именно: Поради демографската характеристика на региона през годините се правят стъпки за развитие на социални услуги, насочени към самотните възрастни хора и хора с увреждания; В общините се предприемат действия за подобряване на материалната база на социалните услуги; Продължава грижата за стари хора, настанени в специализирани институции и поетапно започна планираното намаляване на капацитетите на тези институции; Продължават да се развиват социалните услуги по превенция, които оказват подкрепа на родители и деца в отглеждането и възпитанието, услуги за деца в риск и отпадане от училище, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за осмисляне на свободното време на деца; Основна задача пред доставчиците на социални услуги е повишаване на качеството, максимална ефективност, гъвкавост, мобилност, регулярни обучения на всички служители, осигуряване на супервизии; Осигурена е устойчивост на услуги, развити през предишния програмен период, като например „Социален и личен асистент”, „Приемна грижа”; Актуализирани са капацитетите на социални услуги за възрастни и деца в общността съгласно нуждите, като в част от услугите са извършени и подобрения на материално-техническата база.

Областният управител Иванка Баева посрещна Извънредния и пълномощен Посланик на Руската Федерация в България Анатолий Макаров

Областният управител на Габрово Иванка Баева посрещна Извънредния и пълномощен Посланик на Руската Федерация в България Анатолий Макаров, който е на двудневно посещение в Габрово. В протоколната среща участваха заместник областният управител Ивелина Петрова, съветници на посланика, Станка Шопова - председател на фондация "Устойчиво развитие за България" и Стефан Деевски - представител на габровския бизнес.

Визитата на Негово превъзходителство е свързана с откриване на кабинет по руски език в СОУ „Васил Левски“ - Севлиево и опознаване на габровския регион, защото по думите му България не е само София, а всяка една област. Той определи като една от най-важните си задачи към момента, да се запознае с живота на хората в страната. По време на срещата беше обсъден икономическият потенциал на региона и в частност секторът туризъм. Посланик Макаров изрази надежда, че след като Правителството встъпи в длъжност ще се активизира работата в сферите култура и туризъм между двете държави. „Всяка една от четирите общини от областта е прекрасна туристическа дестинация“ – обясни Иванка Баева. Тя подчерта, че желанието й, заедно със заместник областния управител и целия екип на администрацията, е да се работи за благоденствието на жителите от областта. Затова и всяко едно международно сътрудничество, което би могло да доведе до конкретни дейности, ще е крачка в тази посока. По този повод бе поет ангажимент да се изготви потенциален профил на региона и да бъде обсъдена възможност за побратимяване с руска област, с която имаме допирни точки в различни сфери. По време на срещата посланикът беше запознат с предстоящото честване на 140 – годишнината от Шипченската епопея, което ще се състои на 25 и 26 август. Негово превъзходителство сподели, че с радост ще присъства на мероприятията. Освен това беше изразено желание за финансиране поддръжката на руски паметници, които се намират на територията на областта.

По време на визитата си в региона Негово превъзходителство Анатолий Макаров проведе среща и с кмета на община Габрово Таня Христова и посети фирмите „МАК“ АД и „Мехатроника“. Посланикът подчерта, че е впечатлен от видяното в тези фирми и ще разпореди на търговското си аташе да посети Габрово с цел намиране на начин за активизиране на българо-руските търговско – икономически отношения .

Честит професионален празник на юристите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
На днешния Велик християнски празник се обръщам към Вас с уважение и чест - като Ваш колега и областен управител на област Габрово! Приемете моите поздравления по повод днешния 16 април - Денят на Българската Конституция и професионален празник на юристите. Обществото ни винаги е имало и ще има нужда от право!Така ние - юристите, ще останем призовани да отстояваме върховенството на закона и да бъдем стожер на правата и законните интереси на гражданите. На фона на напрегнатото време, в което ни е отредено да живеем, и при непрекъснатото лутане между истината и лъжата, хората имат нужда от Вас! Покажете вярната посока и нека бъдем медиатор за истината!
Пожелавам Ви преди всичко здраве, спокойствие и увереност в работата. Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната ни, както повелява Конституцията, и защитници на гражданските права на всички хора, които Ви потърсят за помощ. Пожелавам Ви много успехи в професията, спечелени дела и най-важното, уважение и доверие от страна на клиентите!Укрепвайте доверието на хората в Конституцията на Република България и в устоите на българската държавност.
С УВАЖЕНИЕ,
АДВОКАТ ИВАНКА БАЕВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

Светъл празник, Великден!

Уважаеми жители на област Габрово,

Великден е най-светлият християнски празник, който очакваме със смирение и надежда – денят на Божията милост към човечеството, възкръсването на надеждата, въздигането на вярата!

През тези светли дни с отворени сърца отново ще влезем в храма, за да запалим своята свещ за здраве, ще си припомним християнските добродетели и ценности, които ни правят по-човечни. На Великден се прекланяме заедно пред мъките на Исус Христос, пожертвал се в името на доброто на цялото човечество. Неговият пример ни учи на съпричастност, благородство, обич към ближния и състрадание, добродетели които всеки от нас трябва да съхрани.

Нека на този празник да простим на ближния неговите грешки, да подадем ръка на нуждаещите се! Да възродим традициите й пpeз cлeдвaщитe 40 дни кaтo нaшитe пpeдци ce пoздpaвявaмe c хилядoлeтният paдocтeн възглac : „ХРИСTОС ВОСКРЕСЕ”.

Светли празници!

Иванка Баева

Областен управител на област Габрово

Още статии...