РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

За разбиране и внимание призоваха областният управител и директорът на ОПУ - Габрово

Областният управител Невена Петкова и директорът на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев направиха обиколка по обходните маршрути, въведени след забраната за движение на МПС по път II-44 Драгановци – Габрово, от км 18+000 до км 18+965 поради ремонт на моста близо до село Новаковци. Областният управител се запозна подробно с дейностите, които се изпълняват към момента на обектите от лот 11 и лот 12 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинасирана от Европейския фонд за регионално развитие. „ Дейностите се изпълняват качествено“- заяви инж. Георгиев, който е и оптимист за заложените срокове. Двамата коментираха и неудобството за живущите в селата, през които трябва да преминава транзитния поток превозни средства, но са категорични, че трябва да има търпение и разбиране от всички, а шофьорите да бъдат внимателни и разумни и да спазват стриктно пътната сигнализация. По настояване на областния управител ще бъдат предприети превантивни мерки, свързани с почистване на крайпътната растителност, за да се освободи асфалтовата настилка и да се осигури добра видимост на шофиращите.

Технически университет - Габрово стартира голям проект

С встъпителна пресконференция беше даден старт на голям проек, по който Технически университет - Габрово е водеща организация. Областният управител Невена Петкова заедно с експерти “Регионално развитие” от Областната администрация уважиха представянето на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, който ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансира от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Своята подкрепа заявиха с присъствието си и кметът на Община Габрово Таня Христова и председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева.
Безвъзмездната финансова помощ за проекта е 23 569 719,17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране.
Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
Бенефициент са: Технически университет - Габрово, Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски уни- верситет „Св. Климент Охридски”, Институт по роботика - БАН, Институт по елек- троника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика - БАН.

Невена Петкова уважи 10-годишнината на "Живи човешки съкровища"

Областният управител Невена Петкова беше гост на официална церемония за отбелязване на десетата годишнина от въвеждането на Националната система „Живи човешки съкровища – България“. Да представя областта беше и Таня Георгиева от РЕКИЦ- Габрово. “Макар и да нямаме вписан елемент от областта в Системата “Живи човешки съкровища” ние като общност сме длъжни да съхраняваме традициите и обичаите, да подкрепяме онези, които правят така, че културното наследство да се предава на поколенията” - сподели Невена Петкова.
На церемонията присъстваха още областни управители от страната, представители на институциите с вписан елемент в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, членове на Националния съвет по нематериално културно наследство, представители на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките, Съюза на народните читалища, представители на Националната комисия за ЮНЕСКО, на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.
Приветствие към гостите отправи зам.-министърът на културата Румен Димитров, който връчи и грамоти за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство и Европейската година на културното наследство – 2018.
Своя автентичен поздрав към участниците в събитието отправиха „Бистришките баби” и Групата за автентично двугласно пеене от гр. Неделинос.

Областният управител и заместник – кметове обсъждаха предстоящите промени в Закона за водите

Областният управител Невена Петкова проведе среща със заместник – кметове на общините от област Габрово, поводът за която са предстоящите промени в Закона за водите, касаещи общините – собственици на язовири. Петкова обясни, че се предвижда създаването на Държавно предприятие към Министерството на икономиката, което да осъществява комплексно управление на язовири – публична и частна държавна собственост, включително и поддръжка на язовирните стени и съоръженията към тях. Един от основните мотиви за тази промяна е свързан с факта, че голяма част от общините не разполагат с достатъчно финансови ресурси, с които да поддържат съоръженията в такова техническо състояние, което да гарантира безопасната им експлоатация. Това ще бъде възможност за всички онези общини – собственици на язовири, които са в невъзможност да ги стопанисват, да ги прехвърлят безвъзмездно на държавата. „Вземането на такова решение и предприемането на действия в тази посока трябва сериозно да се помислят, а времето в което общините ще могат да реагират след приемането на промените в Закона ще е късо“ – коментира още областният управител. Поставени бяха конкретни други въпроси от страна на заместник – кметовете, които ще бъдат отнесени на вниманието на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Приключи проверката на язовирите

Приключи обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Габрово. Проверките са в изпълнение на заповед на областния управител и се извършват от междуведомствена комисия, която е съставила констативни протоколи по образец на ДАМТН за всеки един от проверените обекти.

Съгласно информацията от доклада на председателя на Комисията по-голямата част от язовирите са с понижено водно ниво и осигурен ретензиращ обем за приемането на притока вследствие снеготопенето и пролетните валежи. Осем язовира са източени напълно и не функционират, но на собствениците е предписано да осигуряват периодично наблюдение. С неизправни основни изпускатели са десет язовира, като на собствениците са направени предписания за спешни действия за отстраняване на проблемите

В следствие на обследването, което обхваща и проводимост на коритото – 500 м под язовирната стена, е констатирано, че състоянието на деретата е незадоволително и се налага незабавно почистване и сеч на дървета и храсти.

По-голямата част от всичките 70 язовира на територията на областта имат изготвени: Инструкция за експлоатация, Програма за технически контрол и съгласувани актуални аварийни планове.

В съответствие с направените в протоколите от проверката предписания на Кмисията, собствениците на язовирите следва да предприемат незабавни действия за почистване и отстраняване на неизправностите по преливниците, недопускане завиряване на изпразнените язовири до отстраняване на неизправностите, указани в протоколите, за които Комисията е констатирала несъответствия.

Още статии...