РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Aгенция Социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

 Aгенция Социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Координаторите за област Габрово Галя Петрова и Ганка Рачева, предоставяме информация във връзка с текущите дейности по Проекта, които са насочени към развиване на капацитета, уменията за планиране и управление на развитието на системата от социални услуги с преките потребители – деца, семейства в риск, възрастни с увреждания и стари хора.

 

  В изпълнението на Дейност 4 „Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места”, като координатори за област Габрово, ние взехме  активно участие, като очертахме цялостната картина на мрежата на социалните услуги в областта. Идентифицирането на добри практики се прави периодично, за да се осигурят възможности за обмяна на опит и подобряване на социалните услуги. По същество добрите практики представляват намерени решения, методи и подходи, чрез които се осъществява ефективност и реални ползи за целевите групи, преодоляват се дефицитите и се подобрява качеството на системата на социалните услуги.

продължава>

Предоставена е безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект за обходен път на Габрово

На свое заседание днес Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнението на дейностите по проекта за обходен път на Габрово. Сключването на договора преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия ще осигури навременното му стартиране.

Обходният път на Габрово е част от трансевропейската транспортна мрежа и е разположен по протежението на Общоевропейски коридор IX Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис. Чрез пътя се осъществява преминаване през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север - юг.

продължава>

Областна администрация – Габрово активно работи по реализацията на проекта TRACE в сферата на енергийната ефективност

ПРОЕКТ TRACE ЩЕ ПОДПОМАГА ОБМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИТЕ СГРАДИ

Областна администрация – Габрово активно работи по реализацията на проекта TRACE в сферата на енергийната ефективност. Администрацията е един от 14-те партньора по проект „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради”, финансиран по Оперативна програма “Югоизточна Европа” 2007 – 2013. Целта на проекта е подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост. Припомняме, че Водеща организация е Община Пирея – Гърция. Останалите партньори са агенции за енергийна ефективност и публични институции от общо 9 страни в Югоизточна Европа.

продължава>

Заседание на областния обществен съвет за превенция на корупцията

 

На 20.02.2013 г. /сряда/ от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Габрово ще се проведе първото редовно заседание за 2013 г. на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Габрово при следния

В дневния ред е включено:

1. Отчет за дейността на Съвета за 2012 г.

2. Обсъждане и предложения, които да бъдат включени при изготвяне План -програмата на Съвета за 2013 г.

3. Други

На 20 април ще почистваме област Габрово от нерегламентирани сметища

 

За втора поредна година област Габрово се включва в организираната кампания „Да изчистим България за един ден”. На среща на партньорските организации, които активно участваха в организацията на кампанията в Габровска област през 2012, беше представен резултатът от провеждане на инициативата. Мениджърът на проекта Мария Лазарова изнесе данни, според които 232 хил. доброволци са излезли да почистят България, което нарежда страната ни второ място сред всички 96 страни- участнички по света, които реализират инициативата. „Никак не е малко, че 5% от населението ни са готови напълно доброволно да излязат и да работят за промяна на съзнанието ни” – сподели Лазарова. За съжаление резултатът в световен мащаб показва, че страната ни е рекордьор по събрани боклуци – 26 хил. т.

продължава>

Още статии...