РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Тече проверка на фирми, работещи с химични вещества

Започнаха проверките за работа на фирми от региона с химични вещества. Със Заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова беше назначена комисия, която да провери как фирмите извършват своята дейност и до каква степен изпълняват изписаните условия от Министерството за работа с химични вещества .

Проверени към момента са фирмите „Паралел“ ООД Севлиево, „ЕМКА“ – Севлиево, „ЕКСПАЛ България“ АД. Направено е едно предписание.

Предстои да бъдат проверени „Идеал Стандарт – Видима“ АД- площадка Градница и Севлиево. Фирмите работят с различна степен на опасност на веществата.

В случай на несъответствие с условията за работа с такива вещества Комисията, съставена от представител на Областен управител - Габрово, РИОСВ – Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Габрово, ПБС при ОД на МВР – Габрово, има право да направи предписание на съответната фирма. След изтичане на установения срок се извършва повторна проверка и ако съответните предписания не са изпълнени се преминава към по-сериозни санкции.

Търсят се имоти останали незавършени в годините

Областният управител започна набиране на информация за имоти - сгради и терени, останали незавършени във общините на територията на област Габрово.Мерките, които ще се предприемат са с оглед намиране на механизъм за решаване, чрез публично - частно партньорство на проблема.

Инициативата е по повод проведената в Министерство на регионалното развитие и благоустройството среща на министър Лиляна Павлова с членове на Управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за решаване на проблема с назавършеното от години строителство. По време на срещата участниците се обединиха около идеята администрацията и бизнесът съвместно да създадат механизъм, който да позволява чрез публично-частно партньорство да бъдат завършени или преустроени изоставените от десетилетия сгради-държавна собственост. Те решиха също да проучат чуждия опит по премахването на рушащите се, грозни и опасни сгради.

Консултации за състава на Районната избирателна комисия

На 21 ноември (сряда) 2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администрация, гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет.І, ще се проведат консултации за състава на Районната избирателна комисия с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

 парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ”;

- „Коалиция за България”;

- Политическа партия „ДПС”;

- Политическа партия „Атака”;

- „Синята коалиция”;

  партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ”.

Консултациите са в изпълнение на § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 27, ал. 2 от Изборния кодекс


 

Съгласуван е идейният проект за изграждане на ГПСОВ в Дряново

Областният експертен съвет по устройство на територията съгласува изработения идеен инвестиционен проект «Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води / ГПСОВ/, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново», който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионална развитие/Кохезионния фонд”, II.2 вариант – Биотехнология с MFFS биофилтри и без генериране на утайки.

По време на провелото се заседанието на съвета бяха разгледани два варианта на идейния проект по отношение на тяхната хидравлична чувствителност, протичане на биогенните процеси, управление на процесите, гъвкавост и взаимозаменяемост, необходимо място за разполагане, инвестиционни и експлоатационни разходи. Експертите направиха заключение, че двата варианта отговарят на сигурните прогнози за темпа на развитието на града, както с увеличаване на туристическия сектор, така и с развитието на промишлеността и услугите; Избраните варианти за изграждане на ГПСОВ са оптимални, технически съпоставими и съответстват с нормативните изисквания и последните тенденции в практиката за страната и ЕС; Проектните параметри за прогнозния етап 2043 г. дават стойности около 5 343 ЕЖ ; Техническите възможности за реализация на инвестиционния проект са добри и ефективни; Взето е под внимание съществуващата и функционираща в момента смесена канализационна мрежа на града, високия процент инфилтрация за настоящ период, с всички положителни и отрицателни страни на ВиК инфраструктурата.

Съобразявайки се с екологичните изисквания и тенденции в областта на канализационните мрежи и съоръжения за градски райони, резултатите от обстойното технико-икономическо сравнение на вариантните решения на фаза идейна, местните условия за строителство и последваща експлоатация, опита в национален мащаб относно функционирането и обслужването на ГПСОВ и нужните финансови средства за реализирането на инвестиционния проект проектантския екип препоръчва избор от ОЕСУТ идеен проект - II-ри вариант от посочените и сравнени две вариантни схеми за изграждане на ГПСОВ.

Изяснени бяха и технологичните, техническите и икономическите параметри на предлаганите проектни решения и целесъобразността от тяхното реализиране.

Започна УНИТЕХ 2012

Заместник-областния управител Неделчо Търкаланов откри днес международнaта научна конференция УНИТЕХ 2012, която се провежда ежегодно в края на месец ноември на територията на Технически университет - Габрово. Тазгодишната конференция е посветена на темата „ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ”. „Смятам това за изключително важна тема в условията на световна икономическа криза и вярвам ще се съгласите, че ИНОВАЦИИТЕ са път за излизане от нея, каза в обръщението си г-н Търкаланов и допълни, че Технически университет – Габрово отдавна работи в това направление и има сериозен опит,а доказателство за това е сътрудничесвтото между университета и фирма АМК, в резултат на което са изградените научни лаборатории.”

По-късно заместник-областният управител участва и във форум, посвтен на иновациите, бизнеса и образованието, където освен ролята на държавната и местна власт за развитието на иновациите бяха представени и добри практики при изграждането на технологични паркове в Европа.