РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Откриване на учебната година в ПГСАГ "Ангел Попов" в снимки

                                         
                    
                   
                    
                   

Областният управител определи 26.03.2012 г. - 30.10.2012 г. за пожароопасен сезон

Във връзка с повишаването на температурите, засушаването и с цел предотвратяване на пожари Областният управител Мариян Костадинов издаде Заповед, с която определи времето от 26.03.2012 г. до 30.10.2012 г. за пожароопасен сезон в горските територии на административна Област Габрово. Във връзка с това се забранява изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници съвместно с председателите на земеделските кооперации, началника на Областно пътно управление и началниците на Районните пътни служби, директорите на Държавните горски и ловни стопанства и началниците на Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) да организират превантивна дейност за недопускане на полски и горски пожари.В кметствата да се оборудват депа с необходимите средства за гасене на горски и полски пожари /тупалки, лопати, брадви, мотики и други/. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там, където е възможно да се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода. Кметовете на общини да създадат организация и изготвят график за извършване на инструктажи на гасаческите групи в населените места. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица да вземат мерки за почистване на районите около сградите и складовете на територията на обектите.

Областният управител издава Заповедта на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията, във връзка с чл.137, ал.1 от Закона за горите

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на следния адрес

 

Работна среща на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социални услуги

Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социални услуги проведе работна среща в началото на седмицата, по време на която бяха определени годишните приоритети за мониторинг и оценка на плана за действие за 2012 г. на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО). Членовете на звеното обсъдиха и изводите и препоръките от Годишния мониторингов доклад за 2011 г. , както и задачите по проект "Детство за всички", проект " И аз имам семейство" и проект за социално включване.

Решено беше да се актуализират част от сроковете посочени в Оперативния план с времеви график за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Габрово, свързани с реформиране на резидентните услуги и създаването на нови услуги в общността.

В срещата взеха участие представители на Областна администрация Габрово, Регионална дирекция  за социално подпомагане - Габрово, Дирекциите за социално подпомагане – Габрово и Севлиево, представители на общините в региона, на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Габрово, координаторите на областно ниво по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" по ОПРЧР.

 

13 години - Област с административен център Габрово

Днес се навършват 13 години от както е създадена институцията Областен управител. На 8 януари в Държавен вестник е обнародван Указ №1 от 1999г. на Президента на Република България за утвърждаване на границите, административните центрове на области и общини, включени в тях. По този повод областният управител Мариян Костадинов коментира:

“През тези 13 години  смея да твърдя, че „семейството” на – Областна администрация работи сериозно за утвърждаване ролята и авторитета на институцията. Разбира се тук е  мястото да изкажа своята благодарност освен към всички служители, които са изключителни професионалисти, доказали се през времето, и към моите предшественици, които положиха основите на институцията, и които през всичките тези 13 години работиха за утвърждаване ролята на институцията Областен управител. Днес Областна администрация - Габрово отваря своите врати за всички, които искат да се запознаят с работата на държавните служители в различните направления. Като по този начин се надяваме да изградим партньорство с гражданите, защото това е една от основните ни цели, за да бъдем открита и прозрачна администрация.”

 

Мариян Костадинов кани министър Дянков на работна среща

Областният управител Мариян Костадинов кани министър Дянков на работна среща в началото на следващия месец. Поводът за поканата е в следствие проведените разговори от народния представител г-жа Галина Банковска с министъра на финансите и изразената от него готовност да подкрепи инициативата за създаване на Музей на модерното изкуство на името на Кристо Явашев.

„Радвам се, че освен „Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово“ и всички ние, които сме обединени около осъществяването на този дългогодишен проект, имаме подкрепата не толкова на Вицепремиера, колкото на човека Симеон Дянков. Смятам, че ако всички заинтересовани, в лицето на г-жа Банковска, министър Дянков, министър Рашидов, кметът на Габрово г-жа Христова, г-н Господинов и защо не всеки, който има конкретно и ясно предложение, седнем на една маса и сериозно обсъдим възможностите Музеят да не е само мечта и проект, може да стане и реалност.” - каза областният управител по повод отправената покана.

До края на седмицата ще стане ясна и точната дата на срещата, по време на която по инициатива на Костадинов ще се учреди Инициативен комитет, ангажиран с реализирането на Музей на модерното изкуство на името на Кристо Явашев.

Още статии...