РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

10% ОТ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕБРОИХА ОНЛАЙН

 В първите 60 часа от началото на електронното преброяване в България са преброени 752 348 души, което е 10% от населението. В Информационна система „Преброяване” са регистрирани 374 360 души. Почти две трети от тях, 203 000, са на възраст между 20 и 39 години.

При стартирането на онлайн преброяването регистрираните мъже бяха повече от жените, но впоследствие чувствително нарасна броят на регистрациите от жени. Регистрираните жени са 208 882, а мъжете – 165 478.

От всички регистрирани до момента успешно попълнили картата са 268 819 души. Те са преброили средно по 2.8 лица.

Най-много хора са преброени в област София град – 225 476 души. Следват областите Варна – 68 850 души, Бургас – 45 770 души,  Пловдив – 65 741 души, Русе – 27 532 души.

За област Габрово преброени са 13 740 души.

Към 15 ч. на 3 февруари преброилите се са 808 000 души. Информационна система „Преброяване” ще бъде активна на адрес https://iscensus2011.nsi.bg до 24.00 часа на 9 февруари, когато ще бъде спряна и на 10 февруари след 08.00 часа ще започне класическото преброяване от анкетьори, което ще продължи до 20.00 часа на 28 февруари.

Анкетьорите ще се легитимират със служебни карти, като самоличността им може да се проверява и чрез обаждане в Подпомагащ център - Варна на единния национален номер 0700 16 310.

На единния национален телефон за първите три дни на Преброяване 2011 в Подпомагащия център е отговорено над 3700 телефонни обаждания, 3800 имейла и над 250 гласови съобщения.

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната, съгласно приложения график,  ще се проведат информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 1. BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
 • 2. BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";
 • 3. BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
 • 4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
 • 5. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
 • 6. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
 • 7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
 • 8. BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
 • 9. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
 • 10. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Четвъртата национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”

Четвъртата национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”

На 4 февруари /петък/ в Трявна ще се състои Четвъртата национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”. В срещата ще вземат участие областни и заместник областни управители на 15 области, както и кметове на общини от страната. Основната задача на срещата е да се представят обобщените  данни за транспортните проблеми на всички общини на територията на Република България. Резултатът от тези анкети е важен за изготвянето на интегриран национален план за управление на транспорта в България.

По време на форумът ще се обърне специално внимание на Принципите на Мобилността и подобряване на инфраструктурата в контекста на политиката за регионално развитие и отношението им към казуса – „Тунел под Шипка”.

Областният управител на Сливен Марин Кавръков ще представи „Добри практики за разрешаване на транспортни проблеми в област Сливен”, според който от изключително значение е използването на проходите по Стара планина, изграждането на тунел под Шипка и обединяването на всички областни управители около тези проекти. Д-р Райнър Шварцман ще сподели опита си по отношение на Транспортните проекти в Германия.

До момента са проведени три национални срещи за транспортните проблеми, на които бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Националната работна група за изготвяне на „интегриран национален план за управление на транспорта в България” и Европейската Банка за възстановяване и развитие, представени бяха добри европейски практики при разрешаването на транспортните проблеми, както и  вече разработени транспортни проекти в Европа.

Областна администрация - Габрово е номинирана за приз „Най-прозрачна областна администрация”

prozra4nostОбластна администрация  - Габрово е номинирана за  приз „Най-прозрачна областна администрация”

Областна администрация – Габрово е номинирана за приз „Най-прозрачна областна администрация” в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Чрез този конкурс се цели още да  се повишава прозрачността, отчетността и контролът над държавната и общинската администрация от страна на гражданското общество. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В рамките на конкурса понятието „прозрачност” обхваща следните три измерения:

 • достъпност – достъп до услуги и информация за структурата, функциите и дейността на администрацията;
 • обратна връзка от потребителите на услуги и гражданско участие;
 • отчетност – вътрешна за организацията и външна пред потребителите на услуги и местната общност.

През изминалата година от Областния управител бяха организирани приемни дни за граждани в това число и извън администрацията; дни на отворените врати в администрацията- проведена беше инициативата Мениджър за един ден; по повод Деня на детето беше организирано посещение за деца от Дома за деца лишени от родителски грижи в администрацията; проведени са 3 изнесени упражнения по различни теми на студенти ІІІ курс Публична администрация.

Ангажираността на гражданското общество и активният външен мониторинг на административната дейност са едни от най-сигурните инструменти за гарантиране на ефективен контрол върху работата на администрацията. В тази връзка на обновения сайт на областна администрация е създадена възможност на гражданите да подават онлайн „Предложение, мнения и препоръки”, Сигнали за нередности, в това число и корупционни. На постъпилите всички 53 жалби  е отговорено по компетентност. Създаден е достъп на гражданите до регистъра на имотите държавна собственост, както и до регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти, които се намират също на интернет страницата на администрацията. Създадени са условия за пълен достъп на хора с увреждания до областната администрация.

За наградата Областна администрация – Габрово ще трябва да се пребори с останалите две номинирани администрации – на Варна и Ловеч. А самата наградата представлява  годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис, която символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса. Резултатите от конкурса ще станат ясни през март, а до тогава специална комисия ще оценява работата на трите администрации и техните кандидатури.

Областният управител даде личен пример и се преброи електронно

Областният управител даде личен пример и се преброи електронно

   

В късния следобед днес Областният управител Мариян Костадинов даде личен пример и се преброи електронно в регионалната библиотека „Априлов – Палаузов”. Библиотеката е част от кампанията ”Да се преброим електронно” и в периода 1-9 февруари ще предостави  новите компютрите по програма „Глобални библиотеки” на всички граждани, които нямат достъп до интернет у дома си. Служителите на библиотеката ще са на разположение на гражданите и ще им оказват съдействие при възникнала трудност.

За да преброи родителите си в библиотеката беше и директорът на ТСБ – Габрово Георги Цветков, както и първият габровец  решил да не губи време и да се преброи електронно още първият ден от Преброяването.