РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заповед на Областния управител за пролетно почистване

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

З А П О В Е Д

**** 

Габрово **** 2011 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията и във връзка с настъпване на пожароопасния сезон, повишаване на температурите,  засушаването и с цел предотвратяване на пожари

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи. Отговорност за евентуално възникнали пожари в горски и полски масиви носят собствениците или ползвателите на земите и кметовете.

2. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници съвместно с председателите на земеделските кооперации, началника на Областно пътно управление и началниците на Районните пътни служби, директорите на Държавните горски и ловни стопанства и началниците на Районните  служби “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) да организират превантивна дейност за недопускане на полски и горски пожари.

3. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници чрез средствата за масова информация и по места да организират и провеждат разяснителна работа сред населението, работниците, ловците, пчеларите, туристите, пастирите на стада и др. за опазване на полския и горския фонд от пожари.

4. Кметовете на населени места да актуализират списъците на гасаческите групи

с местни хора, познаващи землището на съответното място.

5. В кметствата да се оборудват депа с необходимите средства за гасене на горски и полски пожари /тупалки, лопати, брадви, мотики и други/. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там, където е възможно да се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода. Да се осигурят трактори за изораване на минерализовани ивици и превозни средства за извозване на гасаческите групи.

6. Кметовете на общини да създадат организация и изготвят график за извършване на инструктажи на гасаческите групи в населените места. Графиците да бъдат предоставени на съответните РСПБЗН от областта.

7. Да обърнат внимание на кметовете на населените места и кметските наместници , относно предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари в земеделския и горски фонд, и да се създаде организация за участието на гасаческите групи и останалото местно население при гасенето на възникнали такива пожари. Директорите на Държавните горски и ловните стопанства, Областно пътно управление и Районните пътни служби при нужда да осигурят необходимата техника и хора за подпомагане на пожарогасенето.

8. Началниците на Пътните, ЖП служби, “Енергоснабдяване” и др. организации и лица, имащи съоръжения и извършващи дейности в горите и в непосредствена близост до тях, да инструктират служителите си за задълженията им по осигуряване на пожарната безопасност и изискванията на Наредба № 30 / 31. 07. 2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

9. Държавните горски и ловни стопанства в областта да съгласуват оперативните планове за опазване на горите от пожари с РСПБЗН – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.

10. Чрез кметовете на общини да се ангажират органите на изпълнителната власт по места за своевременното установяване на виновните лица и прилагането на законоустановените мерки спрямо тях.

11. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица да вземат мерки за почистване на районите около сградите и складовете на територията на обектите.

12. В случай на неизпълнение на настоящата заповед да се търси административна отговорност от кметовете и съответните длъжностни лица.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на общините и населените места, Държавните горски и ловни стопанства, Областно пътно управление, Районните пътни служби и Районните служби ПБЗН за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пламен Недков – зам. – областен управител на област с административен център Габрово и на Комисар инж. Георги Русинов –  началник ОУПБЗН гр. Габрово.

 

 

 

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ: /п./ 

/Мариян Костадинов/

До 18 март 2011 се подават проектните предложение по Програмата за хуманитерна помощ

Областният управител на Габрово Мариян Костадинов днес беше домакин на представянето на Програмата за хуманитарна помощ.

Майор Анди Роу - офицер по двустранно сътрудничество и Весела Терзиева - координатор програми за хуманитарна помощ към Посолството на САЩ в България разясниха подробно възможностите за кандидатстване и реализиране на проекти с хуманитарна насоченост на територията на България. Програмата включва две подпрограми. Едната е насочена към предоставяне на хуманитарна помощ, която представлява безвъзмездно дарение на освободено военно имущество. Обикновено това е медицинско, училищно или жилищно оборудване, което може да е било употребявано или не.

Втората е насочена към самостоятелни проекти за ремонти и ново строителство на клиники, училища, детски заведения. Проектите могат да бъдат на стойност от 10 до 500 хиляди долара.  Срокът на програмата за хуманитарна помощ е 2 години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за 2012 г. е 18.03.2011 г.
Кандидатстването се извършва със стандартна апликационна форма, която е препоръчително да бъде попълнена на английски език.

На срещата присъстваха областният управител на област Разград, кметовете на Дряново и Габрово, директорът на МБАЛ „Тота Венкова”, представители на социални структури от областта, НПО-та и медии.

Идейните проекти може да подавате на адрес

Office of Defense Cooperation:

Адрес: Посолство на САЩ

Ул. „Козяк” № 6

София 1408, България

CDR Mark Imblum, US Navy, ODC Chief

Maj Andy Rowe, US Air National Guard, Bilateral Affairs Officer

Vesela Terzieva, M2M/HA Program Coordinator

Phones: 02/981 3513; 02/988 87 25

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Fax: 02/ 988 8618

GSM 0888 268 955

Формулярът за кандидатстване може да намерите тук

Неофициален превод може да намерите тук

Презентация на Програмата може да намерите   тук

Областният управител Мариян Костадинов подкрепя националната кампания „Да спасим Радецки”

Областният управител на Габрово Мариян Костадинов подкрепя националната кампания „Да спасим Радецки”, която беше  стартирана от ученици от СОУ „Христо Ботев” в Козлодуй. Инициативата им е подкрепена от министъра на културата Вежди Рашидов, от министъра на образованието Сергей Игнатов, от областни управители от цялата страна и други институции.

„Радецки” е  сред 100-те национални туристически обекта на страната ни. В момента той  е в лимана на козлодуйското пристанище и е обявен от контролните органи по корабоплаването в състояние извън експлоатация. За да тръгне отново, „Радецки” се нуждае от ремонт. Необходими са 200 000 лв. Целта на националната кампания е в рамките на два месеца да се наберат средствата, за да може корабът да извърши традиционните си пътувания по време на Ботевите тържества през месец юни.
Областният управител Мариян Костадинов се обръща към всички жители на габровска област, към бизнеса, към всички родолюбиви българи да подкрепят инициативата на децата и да станат участници в реставрацията на „Радецки”. „Искрено се надявам, че в нашата област ще има много хора, които въпреки трудното ежедневие, въпреки финансовата и икономическа криза ще дадат своя дан за възстановяването на тази национална светиня, която е единственият плаващ музей не само в  България, но и на Балканите.”- каза още Костадинов.

Даренията се събират в сметка на Сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „Христо Ботев” – Козлодуй, IBAN BG50UBBS 74261050316810, BIG UBBSGSF, „Да спасим „Радецки”. След приключване на дарителската кампания събраните средства ще бъдат преведени в сметката на Националния исторически музей за ремонт и пускане на кораба в действие.

 

Проходът Шипка отново е отворен

Движението през прохода Шипка е възстановено. По-рано днес четири тира затрудниха преминаването през прохода, което даведе до затварянето му за около час. От Областно пътно управление информираха, че са предприети необходимите действия и към момента прохода е отворен и движението е нормализирано.

Остава забраната за тежкотоварни моторни превозни средства.

Регионално състезание „Най- добър млад строител” 11-12 март 2011 г.

На 11 и 12 март ще се проведе регионалния етап от Националното състезание по професионално направление „строителство” - „Най- добър млад строител”.

Организатор на събитието е Министерството на образованието, младежта и науката, а домакин на състезанието е Професионалната гимназия по строителство – гр. Габрово.

Целите на това съревнование са насочени, както към учениците, така и към професионалните гимназии като цяло.

Състезателите трябва да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление Строителство; да изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества - комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, трудова етика и др. От своя страна състезанието дава възможност на професионалните гимназии за организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование.

Състезанието се състои в приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности, както и в това учениците да работят с най-новите материали, инструменти и технологии на спонсорите, които са наложили на българското строителство европейски облик.

Учениците ще се състезават в следните дисциплини

№ 1 – МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

А. Нанасяне на силиконова мазилка

Б. Нанасяне на ефектно бояджийско покритие - изпълнение на задължителен и свободен

№ 2 - ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ-Облицовка с фаянсови плочи 1 кв.м

№ 3 – ЗИДАРИЯ

А. Теоретичен тест

Б. Изпълнение на зидария с газобетонни блокчета YTONG

№ 4 – СУХО СТРОИТЕЛСТВО

А. Теоретичен тест

Б. Изграждане на преградна стена, система КNAUF

В състезанието ще участват ученици от строителните гимназии от В.Търново, Видин, Враца, Тетевен, Монтана, Плевен, Свищов и Габрово.

Победителите от този кръг  ще участват в Трети – Национално състезание, което ще се проведе на 21 и 22 април 2011.

 

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СТРОИТЕЛСТВО”

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ”

учебна 2010/2011 година

 

П Р О Г Р А М А - РЕГИОНАЛЕН КРЪГ

 

ДОМАКИН НА СЪСТЕЗАНИЕТО: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР. ГАБРОВО

 

11 март 2011 година - петък

 

11.00 часа – 13.00 часа

Настаняване в хотел „Балкан”

13.00 часа – 14.00 часа

14.20 часа – 15.00 часа

Обяд в ресторант „Габрово” /под Общината /

Техническа конференция в ПГ по строителство

15.00 часа – 15.30 часа

Инструктаж на учениците

15.30 часа – 17.00 часа

 

17.30 часа

Обучителни занятия и провеждане на теоретични тестове

Обявяване резултатите от тестовете

18.30 часа

Вечеря за учениците

 

 

12 март 2011 година - събота

 

7.00 часа – 7.40 часа

Закуска за ръководители и ученици

8.00 часа – 8.30 часа

Откриване, обявяване регламента на състезанието и заемане на работните места, инструктаж на учениците

8.30 часа – 11.00 часа

Провеждане на състезанията

11.00 часа – 12.30 часа

Оценяване на отборите

11.00 часа – 12.30 часа

Обяд за ученици

12.30 часа – 13.00 часа

Награждаване и закриване

 

 

Още статии...