РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Кабинетът реорганизира администрациите на две изпълнителни агенции

Кабинетът реорганизира администрациите на две изпълнителни агенции

Правителството прие нов устройствен правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Текстовете в документа целят отстраняване на непълноти и противоречия с последните промени в Закона за животновъдство и други нормативни актове, касаещи дейността на Агенцията, и водят до оптимизиране на администрацията на ведомството.

Специализираната администрация на Агенцията е организирана в две главни дирекции - „Контрол и координация на развъдната дейност” и „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес”. В състава на първата се включват шест териториални звена – регионални центрове за контрол и координация на развъдната дейност, а в състава на втората – две териториални звена (центрове по репродукция и анализ). Териториалните звена са със статут на отдели. Щатовете в Агенцията са намалени от 162 на 141.

С друго решение Министерският съвет измени Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, за да оптимизира администрацията и да отрази промените в Закона за посевния и посадъчния материал.

Служителите във ведомството ще бъдат 251 (при 322 сега). Дирекциите в администрацията остават същите, но се допълват функциите им. В задълженията на Агенцията занапред ще влиза консултирането на земеделските производители по отношение използването на сортове от видове земеделски растения, технологии на отглеждане и др.

Осигурени са средства за ДДС за общините с проекти по ПРСР

Осигурени са средства за ДДС за общините с проекти по ПРСР

Осигурени са средства за финансиране на разходите за Данък върху добавената стойност (ДДС) за общините, които имат сключени договори по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР). Общините със сключени договори могат да подават в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция заявка за междинно и/или окончателно плащане при реализацията на проекта. От ДФЗ се одобряват само плащания за възстановяване на ДДС за одобрената сума към съответната междинна или окончателна заявка за плащане на дадената община.

За настоящата година това е възможно след приемането на Постановление № 334 за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г. на Министерския съвет и публикуването му в „Държавен вестник” на 7 януари 2011 г.

С цел точното разходване на средства от държавния бюджет всеки месец Държавен фонд „Земеделие” представя подробна писмена информация в Министерството на финансите за извършените плащания от план-сметката на фонда за финансиране на разходите за ДДС за одобрените проекти през предходния месец.

Инспектори откриха 17 000 кг. картофи на пазара без етикети

Инспектори откриха 17 000 кг. картофи на пазара без етикети

Инспектори от Държавния ветеринарно-санитарен контрол и Национална служба растителна защита, съвместно с органите на Комисия за защита на потребителите, Националната агенция по приходите и Икономическа полиция извършиха проверки в обекти за производство, съхранение и търговия на едро и дребно с храни, включително борси и тържища в периода 20 декември 2010 – 5 януари 2011 г.

Извършените проверки са по отношение спазването на нормативните изисквания при производство, условия на съхранение, транспортиране и реализация на хранителните продукти, спазване на срокове за съхранение, наличие на необходимите, придружаващи документи, етикетировка и др.

Резултатите подадени от НСРЗ за 174 проверени обекта, установяват нарушения на предлагани за продажба картофи с неотговарящи етикети; картофи без регистрационен номер на производителя и без етикет, на които са издадени 17 предписания за спиране от пазара до тяхното етикетиране. Общо количество 17000 кг. Без документи за произход са установени нарушения на: домати с произход Гърция, Турция, Македония и Италия; лимони и патладжани с произход Гърция; мандарини с произход Гърция и Италия, издадени са 8 предписания за спиране на стоката до предоставяне на документи за произход, общо количество плодове около 10 тона. Установенa e и продажба на плодове с лошо качество. На предлагани за продажба мандарини с листа с произход Гърция и Италия са издадени 5 предписания за спиране от пазара до пълното пресортиране и отстраняване на листата. Общо количество на мандарините – 7000 кг.

Общо са издадени 31 бр. предписания за спиране на стоката от пазара и предприемане на мерки за подобряване на състоянието им и предоставяне на необходимите документи.

Направени са 8 проби на продукти от растителен произход за лабораторен анализ за остатъчно количество от пестициди на домати и краставици от София, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Установени са остатъци от пестициди в 5 от пробите домати, които не надхвърлят определените за този продукт пределно допустими концентрации на остатъци от пестициди. Направени са и 9 проби за идентификация на повреди по плодове от домати с предположения за повреди от неприятеля  Tuta absoluta в София, Варна и Бургас. Проверката направена от НВМС на 2 893 обекта, приключва с 80 акта за установяване на административни нарушения, 61 връчени предписания за констатирани несъответствия и близо 1765 кг. бракувани суровини и храни от животински произход, като основната причина за бракуване е изтекъл срок на годност.

Основните нарушения, които установява проверката от инспектори на ДВСК са: липса на здравна или идентификационна маркировка на храни от животински произход; неправилно съхранение на суровини и храни от животински произход; продажба на храни с изтекъл срок на минимална трайност, неспазване на температурни режими на съхранение, съвместно съхранение на готови за консумация и сурови продукти и на храни от животински произход предназначени и непредназначени за консумация от хора; предлагане на продукти с неизвестен произход; предлагане на продукти от животински произход без етикетировка или етикетировката на произвежданите и търгуваните в обекта продукти не съдържа необходимата информация; пропуски в прилагането на системите по самоконтрол в обектите и несъответствие по сграден фонд и оборудване; отсъствие на придружаващи документи, удостоверяващи произхода на храни от животински произход или не достатъчна информация в придружаващи документи, осигуряваща проследимост на храните.

Предприети са необходимите законови корективни действия за отстраняване на установените несъответствия.

 

Министър Томислав Дончев запозна еврокомисар Алгирдас Шемета с концепцията за промени в ЗОП

Министърът по управление на средствата от ЕС  Томислав Дончев се срещна с еврокомисаря за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите Алгирдас Шемета. По време на срещата министър Дончев запозна своя гост  с приетата преди няколко месеца методика за финансови корекции при използването на еврофондовете и с одобрената от Министерския съвет преди дни  концепция за промени в Закона за обществените поръчки.

Комисар Алгирдас Шемета изрази задоволство от доброто  сътрудничество на страната ни  с  ОЛАФ и ефективната комуникация между българското правителство и ЕК  по отношение на  оползотворяването на средствата от ЕС.  Еврокомисарят напомни да се учим от грешките си по програма САПАРД, за да не се повтори с еврофондовете горчивият опит от предприсъединителния инструмент.

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап

Облекчават се ограничителните мерки срещу разпространението на шап в областите Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали. Това съобщи зам.министърът на земеделието и храните Цветан Димитров след участието си в заседание на Постоянния комитет  по хранителна верига и здравеопазване на животните (ПКХВЗЖ) към Главна дирекция „Здравеопазване и потребители” на Европейската комисия. С решението на комитета, взето късно вчера се разрешава свободното движение на живи животни – говеда, овце, кози и свине за клане, но само в рамките  на ограничителната зона, т.е. областите Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали. Ограниченията в област Бургас остават, като изключение се прави само за движението на свине от свинекомплекси с въведени мерки за биосигурност, които ще могат да се придвижват извън Бургаска област, но само до Варна, Шумен, Ямбол, Сливен, Хасково и Кърджали.

Европейската комисия оцени усилията на България по отношение на предприетите действия и рестриктивните мерки ще засегнат само някои области, а не цялата страна, посочи г-н Димитров. Той поясни, че след вчерашното решение фермерите от 6-те области в ограничителната зона ще могат да продават суровината и продукцията си само в тази зона, но преработвателните предприятия от тези райони ще могат да търгуват в цялата страна.

На заседанието на Комитета българската делегация представи актуална информация за предприетите мерки срещу заболяването шап. Докладвано бе, че са взети проби от животните от населените места на границата с Турция към вътрешността на страната, като единствено в с. Кости към момента има положителни резултати. Там е започнало ликвидиране на животните.

Зам.министър Димитров повдигна и въпроса за съфинансирането на обезщетенията от Комисията за тази болест съгласно Решение 2009/470/ЕС. Представителите на ЕК отговориха, че след като животните бъдат умъртвени и се извърши оценка на разходите, която трябва да  бъде реалистична, те ще решат каква част ще се компенсира от тях. Съгласно Решението компенсацията е 60%, но същата може да се завиши, ако се представят доказателства.  Д-р Димитров увери Комисията, че в България се прави всичко възможно, за да се реши проблемът със заболяването във възможно най-кратък срок.

Двете страни се договориха, че в началото на следващата седмица ще се проведе техническа мисия в България от експерти от ЕК във връзка с заболяването шап по животните и евентуалните следващи действия.

Още статии...