РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Близо 40% от средствата по еврофондовете са договорени

Близо 40% са вече договорени и повече от 10% от средствата по еврофондовете са изплатени и достигнали до реалните бенефициенти.  Това съобщи днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев пред депутатите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание. Министър Дончев отчете работата си през миналата година и напредъка при управлението на средствата от ЕС.

Ръстът през 2010 г. спрямо 2009 г. при договорените средства е 55%, а в реалните плащания към бенефициентите 290%. Сумата на договорените средства през миналата година е 2 045 311 975 лв., а изплатените средства са 1 177 094 416 лв. – т.e. близо 3 пъти повече от общо изплатените до края на 2009 г. В презентацията си министър Томислав Дончев уточни, че зад тези цифри стоят 132,83 км общинска пътна мрежа, близо 100 публични сгради - училища, детски градини, читалища, музеи, домове за възрастни хора, 166.88 км канализация и водопроводи, две пречиствателни станции, над 560 000 души, включени по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 34 114 заети лица, включени в обучения по същата програма, 225 лица от уязвими групи участвали в курсове по професионално обучение по ОПРЧР, 739 фирми са получили подкрепа по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Министърът по управление на средствата от ЕС отчете основните стъпки за опростяване и ускоряване на процедурите, предприети през 2010 г. - увеличаване на авансовите плащания,  смяна на системата за финансиране, намаляване на сроковете за верификация и плащане, въвеждане на ясни правила за финансови корекции и стартиралата работа за промяна на Закона за обществените поръчки. Пред народните представители министър Томислав Дончев съобщи, че на днешното си заседание Министерският съвет е одобрил Концепцията за промени в ЗОП и през месец май проектозаконът ще бъде внесен в Народното събрание.

От есента на миналата година водим разговори с Международните финансови институции /СБ, ЕИБ, ЕБВР/ и Европейската комисия за реализирането на проект за укрепване на капацитета на българските институции в секторите транспорт, железопътен транспорт и води.  При изпълнението на големи инфраструктурни проекти в тези сектори ще се използва експертния потенциал на МФИ, стана ясно по време на заседанието на КЕВКЕФ. Пред депутатите министър Дончев уточни, че има уверението на еврокомисаря по регионална политика до края на януари да получим окончателно становище на Европейската комисия по тази инициатива, което ще ни позволи да продължим напред с реализацията й. Тази наша инициатива цели да отговори на проблемите с административния капацитет в трите сектора, отбелязани и в писмото на председателя на ЕК Жозе Мануел Барозо. Той информира депутатите и за друга своя инициатива, наречена „Българският JASPЕRS” – мобилни групи експерти, които ще помагат на общините при подготовката на процедури по ЗОП и при реализацията на проекти. Томислав Дончев съобщи, че тези групи ще започнат работа до средата на тази година.

Друга стъпка в отговор на препоръките в писмото на председателя на ЕК е заповедта на министър-председателя Бойко Борисов от началото на тази година, ресорните министри Росен Плевнелиев, Нона Караджова и Александър Цветков да разработят детайлни планове за действие, а министър Томислав Дончев има задачата да координира процеса.

Бойко Борисов настоя пред членовете на кабинета да забранят тютюнопушенето в сградите на министерств

След края на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов настоя пред членовете на правителството да се разпоредят за  цялостна забрана на тютюнопушенето в сградите на ресорните им министерствата, агенции и държавни предприятия.

По разпореждане на Бойко Борисов и в съответствие със Закона за здравето от началото на годината е забранено тютюнопушенето на територията на цялата сграда на Министерския съвет.

 

Одобрен е планът за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Одобрен е планът за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Планът съдържа 213 мерки, свързани с въвеждането в българското законодателство на директиви, чийто срок на транспониране е през настоящата или в началото на 2012 г.; осигуряване прилагането на регламенти и решения на ЕС; ангажименти, поети в рамките на текущите процедури за неизпълнение на задълженията; изпълнение на други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС; ангажименти и преходни мерки, които са залегнали в Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

През 2011 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейски въпроси, а членовете на Министерския съвет ще бъдат информирани за изпълнението му на тримесечие.

Правителството се запозна и с отчет за изпълнението на Плана за действие за миналата година. От всичките 366 мерки, в края на 2010 г. са изпълнени 320, което е 87% от общия им брой. От неизпълнените 34 мерки са с отпаднало основание, а останалите 12 са свързани с въвеждане на директиви или отстраняване на констатирани от ЕК нарушения. Тези 12 мерки са включени в Плана за действие за 2011 г. и имат срок за изпълнение до края на м. януари.

Повишаване на пътната безопасност е целта на предлагани от правителството промени в Закона за пътища

Повишаване на пътната безопасност е целта

на предлагани от правителството промени

в Закона за пътищата

 

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. С него се въвеждат основните изисквания от Директива 2008/96/ЕО за управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Четири са основните инструменти за това:

- оценка на въздействието върху пътната безопасност, с която се извършва стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата мрежа върху безопасността на пътната мрежа;

- одит за пътна безопасност, с който се осигурява независима, подробна и систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до въвеждането в експлоатация;

- управление на безопасността на пътната мрежа с оглед осигуряване категоризиране на безопасността на пътната инфраструктура и установяване и класифициране на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура;

- периодични инспекции за безопасност по време на експлоатация с оглед извършване на проверки на характеристиките и недостатъците, за които се налага постоянна поддръжка от съображения за безопасност.

В изпълнение на директивата, на Агенция „Пътна инфраструктура” се възлага планирането и възлагането на оценки на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, инвестиционното проектиране при предварителното въвеждане в експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация. АПИ, също така, ще одобрява план за пътна безопасност и докладите на одиторите за пътна безопасност и ще взима съответните решения за всяка конкретна пътна инфраструктура. Агенцията ще води публичен регистър на одиторите за пътна безопасност, ще извършва периодични инспекции на пътната инфраструктура с оглед установяване на несъответствията на свързаните с пътната безопасност характеристики и предотвратяването на пътнотранспортни произшествия на пътищата от републиканската пътна мрежа в експлоатация.

Цел на законопроекта е и хармонизиране на законодателството ни с изискванията и принципите, приети в ЕС и отнасящи се до въвеждането на нов образец на сертификатите за съответствие с техническите изисквания и техническа изправност за всички пътни преводни средства с двигатели „ЕВРО 3, 4 и 5”.

С цел повишаване на контрола и избягване на злоупотребите, се предвижда задължение собственикът или ползвателят на пътно превозно средство собственоръчно да вписва в указано поле на винетния стикер регистрационния номер на пътното превозно средство. Предвижда се и ред за доказване валидността на винетния стикер в случай на смяна на регистрационния номер на автомобила.

Регламентира се задължение за длъжностните лица на Агенция „Митници” да извършват продажба на винетни стикери на преминаващите пътни превозни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове, където таксата може да бъде заплатена и в евро.

С промените се предвижда засилване на контрола по прилагането на винетната система и завишаване размерите на налаганите санкции на физически и юридически лица по Закона за движението по пътищата.

СЕВ одобри два годишни документа относно членството на България в ЕС

СЕВ одобри два годишни документа  относно членството на България в ЕС

На първото си заседание за тази година, Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри проект на Годишна програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2011 г. и проект на План за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Главната задача на Годишната програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2011 г. е да осигури основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза. Следвайки дневния ред на Европейската комисия и програмата на председателствата на ЕС, през петата година от своето членство в ЕС, България планира да насочи усилията си към няколко висoкоприоритетни за страната и Съюза въпроси като разширяването на Шенгенското пространство, справянето с икономическата криза и създаване на динамика за възстановяване, реформите на Общата селскостопанска политика и на Кохезионна политика на ЕС след 2013 г., Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, Новата енергийна стратегия на ЕС до 2020 г. и разширяването на ЕС. Както по така изведените като високоприоритетни, така и по останалите теми и въпроси, включени в Годишната програма, правителството ще продължи да води конструктивни дискусии, отстоявайки националните позиции, но и спазвайки духа на компромиса.

Проектът на Годишна програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2011 г. ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет, след което Годишната програма ще бъде предоставена на Народното събрание.

Планът за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз е един от инструментите за проследяване на навременното изпълнение на ангажиментите, проитичащи от членството на България в ЕС. Той е изготвен на основата на предложенията на работните групи към СЕВ и съдържа общо 214 мерки. В него са включени мерки за: въвеждане в българското законодателство на директиви, чийто срок на въвеждане е през настоящата година или в началото на 2012 г.; осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство; други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС. Планът за действие за 2011 г. съдържа и ангажименти, които са залегнали в Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

Съветът по европейските въпроси разгледа и одобри и проект на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Планът за действие за 2010 г. включва общо 366 мерки, от които изпълнени са 320 мерки, т.е. изпълнението е 87%. От останалите неизпълнени 46 мерки, 34 са с отпаднало основание и/или необходимост от изпълнение. Останалите 12 мерки, които са свързани с въвеждане и/или прилагане на действащото право на ЕС са заложени в Плана за действие за 2011 г. със срок за изпълнение до края на месец януари 2011 г.

Още статии...