РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Правителството предлага промени в Закона за защита при бедствия

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. Предлаганите промени са насочени към намаляване на риска от бедствия, ограничаването на възможността за нецелесъобразно разходване на средства, отпуснати за дейности по защита при бедствия, повишаване укриваемостта на населението и оптимизиране провеждането на спасителни работи и се състоят в следното:

 1. Промяна на определението за бедствие с цел въвеждане на критерий, по който да се преценява кое събитие е бедствие

 2. Извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия; картографиране на рисковете от бедствия; установяване на критичните инфраструктури и обектите им, както и мерките за намаляване на уязвимостта им на природни и причинени от човека заплахи

 3. Въвеждане категоризация на урбанизираните територии според броя на населението, застрашено при бедствия

 4. Промяна в планирането на защитата при бедствия като редът, условията, органите и структурите за провеждане на спасителни работи се включват в съответните планове за защита при бедствия, а съдържанието на тези планове е прецизирано

 5. Включване на задълженията по ПМС 18/2011, което въвежда изискванията на Директива 2008/114/ЕО относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита, като е уредена контролната и административнонаказателната дейност по изпълнението на тези задължения

 6. Дефиниране на строежите или части от тях, които трябва да имат и друго предназначение – колективни средства за защита при бедствия

 7. По-прецизно и по-точно са определени субектите по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ и техните задължения

 8. Създаване на правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования

 9. Създаване на правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт за реда и условията за провеждане на евакуация и разсредоточаване при бедствия

 10. Детайлизиране на уредбата на целеви средства за финансиране на превантивни дейности, включени в годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия – отпускат се от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС само като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган

 11. В съответствие с поетите ангажименти за изпълнение на Рамката за действие Хиого (2005-2015) е създадено задължение за МС да приеме стратегия за намаляване на риска от бедствия

 12. Създаване на правно основание за уреждане с подзаконов нормативен акт на реда за създаването, устройството и дейността на Консултативен съвет за подпомагане на МС във формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия

 13. Урежда се създаването на щабове към органите на изпълнителната власт

 14. Изменени и допълнени са административнонаказателните разпоредби.

Разрастването на публичната администрация спира със закон

Правителството предлага промени в Закона за администрацията, които да спрат нарастването на броя на служителите в централната и териториалните администрации на изпълнителната власт.

Новите разпоредби предвиждат общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт, установена в устройствените им актове към момента на влизането на закона в сила, да не може да бъде увеличавана. Не се изключва възможността за намаляване на броя на служителите. Съобразно своите правомощия, правителството може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.

Това изискване не се прилага по отношение на общинските администрации, чиято численост се определя от съответния общински съвет.

С предлагания законопроект се променя наименованието на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Разработването на нов Класификатор на длъжностите в администрацията се налага от необходимостта да се преодолеят несъответствията в сега действащия документ като се осигури правилното класифициране на длъжностите, което е основата както за справедливо определяне на възнагражденията, така и за прилагането на други политики по управление на човешките ресурси в държавната администрация.

Правителството днес прие и новия Класификатор на длъжностите в администрацията, както и промени в Наредбата за прилагането му. Промените са обусловени от идентифицираните несъвършенства както по отношение на разпределението на длъжностите по длъжностни нива, така и по отношение на нормативите за численост, прилагани в администрацията.

В новия Класификатор разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е извършено на базата на обективни критерии, базирани на добрите международни практики. Длъжностите се класифицират чрез методика за оценка, която се прилага за първи път в държавната администрация в България. Длъжностите са оценени по четири основни фактора – знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения и умения за работа с хора.

Прилагането на методиката поставя обективна основа за сравняване на длъжности в различни администрации. Тя позволява да се формират кореспондиращи си ръководни и експертни нива, като се дава възможност на експертите да развиват своите знания и умения без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност. Така се формират ясни експертна и ръководна пътеки.

Намаляват се минималните изисквания за ранг и професионален опит с цел отваряне на администрацията за привличане на квалифицирани служители, а от друга страна, се увеличават за някои ключови длъжности с цел по-качествен подбор.

Увеличават се нормативите за численост на структурните звена на администрациите с цел засилване на експертния потенциал и намаляване на броя на ръководните кадри в държавната администрация.

В администрацията на МС се създава отдел „Управление на собствеността”

В администрацията на Министерския съвет ще бъде създаден отдел „Управление на собствеността” на подчинение на главния секретар. Тази дейност досега беше в дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности”, която става дирекция „Административно обслужване”. Работата в нея ще се съсредоточи само върху информационните и комуникационни дейности, обществените поръчки и правното осигуряване на дейността на администрацията на МС като юридическо лице.

Одобрената от правителството промяна в Устройствения правилник на МС и неговата администрация ще създаде условия за повече оперативност в работата и разграничаване на отговорностите между отделните звена в администрацията при изпълнение на възложените им дейности.

За обособяването на отдела не са необходими допълнителни щатни бройки, тъй като те се осигуряват чрез вътрешно преструктуриране.

Правителството предлага преструктуриране на заемното споразумение с МБВР за ускоряване реализацията

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменението на заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 май 2011 г. и 17 май 2011 г.

Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, като 81 млн. евро са заем от МБВР, а останалата част от сумата – национално съфинансиране.

С реализацията на проекта ще бъдат завършени язовирите „Нейковци”, „Пловдивци” и „Луда Яна”, както и пречиствателните станции към тях. Съоръженията ще осигурят качественото водоснабдяване на Трявна, Мадан, Рудозем и Панагюрище. Ще се извърши и рехабилитация на язовир „Студена”, който е основен водоизточник за Перник и е в експлоатация повече от 60 години.

Друг компонент на проекта включва изготвянето на 48 регионални и 40 градски генерални планове за развитието на водоснабдяването и канализацията. Документите са необходимо условие за подобряване на планирането при реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура. Предвидени са и средства за подготовката на проекти и тръжни документи, извършване на строителен надзор, одити и консултантски услуги.

Основните причини, налагащи изменението на Заемното споразумение, са свързани с промените в Закона за водите през 2009 г., когато за първи път се въвежда изискването за планиране развитието на ВиК системи и съоръжения чрез изработването и приемането на регионални генерални планове на ВиК. Поради обема и обхвата на дейностите, които следва да се извършат за успешната реализация на проекта, е необходимо към част А на проекта – помощ за изпълнение на проекта, да бъде включена и подготовката на регионалните планове.

Няма внос на краставици от Испания

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обяви, че няма внос на краставици от Испания. Няма заразени краставици в България, изследваните количества са отрицателни, каза още той.

Министърът обясни, че днес има заседание на комитета за защита на потребителите в Европейския съюз.

Българските краставици са чисти и препоръчвам на потребителите да си купуват такива, каза още министъра като препоръча обилно да се мият и белят.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, МЗХ

Още статии...