РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

З А П О В Е Д

 

№ РД – 02 – 03 - 5 

 

Гр. Габрово 08.01.2013 година

            На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

В Р Ъ Щ А М

 

            за ново обсъждане в общински съвет – Севлиево Решение № 236 от 19.12.2012 г., с което на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общински съвет - Севлиево допълва и изменя „Правилник за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация в община Севлиево”, както следва: В чл. 21,  се създава алинея 3 със следния текст „За изпълнение на своите задължения - разработване и предлагане на решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в общинския съвет, обсъждане с експерти и консултанти, подготовка на заседанията на комисии и заседанията на общинския съвет, както и други дейности, свързани с правомощията на общинския съветник, всички общински съветници ежемесечно получават средства за разноски в размер на 30 на сто, председателите на постоянни комисии - в размер на 35 на сто, председателят на общинския съвет в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

 

 

            Със свое Решение № 236 от 19.12.2012 г., общински съвет – Севлиево е допълнил и изменил „Правилник за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  администрация в община Севлиево”, както следва: В чл. 21, е създадена алинея 3 със следния текст: „За изпълнение на своите задължения - разработване и предлагане на решения по местни проблеми, запознаване с постъпилите материали в Общинския съвет, обсъждане с експерти и консултанти, подготовка на заседанията на комисии и заседанията на Общинския съвет, както и други дейности, свързани с правомощията на общинския съветник, всички общински съветници ежемесечно получават средства за разноски в размер на 30 на сто, председателите на постоянни комисии - в размер на 35 на сто, председателят на Общинския съвет в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие“.

            Като основание за вземане на цитираното решение е посочена разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

Решението на общински съвет – Севлиево е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона по следните съображения:

            След като с уведомително писмо с вх. № КАК – 01 – 1863/1 / 02.01.2013 г. на председателя на Общински съвет – Севлиево, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, на Областен управител на област с административен център Габрово са предоставени препис – извлечения от решенията на общинския съвет, взети на редовно заседание, проведено на 19.12.2012 г. и съгласно правомощията на Областния управител, регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, последният има компетенцията да извърши служебен и цялостен контрол за законосъобразност на предоставените административни актове. Този контрол се осъществява чрез извършване на проверка на наличието на следните основания – липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

            Решение № 236 от 19.12.2013 г., доколкото е свързано с разходване на средства, от бюджета на общинския съвет, е издадено от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, в съответната писмена форма. За да е валидно взетото решение от колективен орган, какъвто е общинският съвет, заседанието следва да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото да бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая, численият брой общински съветници е 29 /двадесет и девет/. На проведеното гласуване са присъствали 27 общински съветници като 26 от тях са гласували „за”, а един е отказал да гласува, от което следва, че към момента на вземане на решението са били налице необходимите кворум и мнозинство, нормативно определен в чл. 27, ал. 2 вр. ал. 3 от ЗМСМА. От предоставения препис – извлечение от протокол № 17 от 19.12.2012 г. се установява, че решението е взето чрез поименно гласуване.

            Административният акт, обаче, макар и да е издаден в предвидената от закона форма, противоречи на императивни правни норми, на законови и подзаконови нормативни актове и е приет при условията на заобикаляне на закона.

            На първо място липсва правно основание за приемане на Решение № 236 / 19.12.2012 г. Посоченото такова, а именно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, третира единствено изменението на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, но хипотезата на посочената правна норма по никакъв начин не кореспондира с разходването на средства във връзка с дейността на общинските съветници. Следващият порок на Решението се свежда до факта, че формулираните като „средства за разноски” парични средства, се следват на всеки общински съветник, „за изпълнение на своите задължения”, като последните са изчерпателно изброени. Съгласно чл. 34, ал. 1 вр. ал. 2 от ЗМСМА, обаче, за изпълнение на задълженията си, общинските съветници получават възнаграждение, определено с решение на общинския съвет, общият размер, на което за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община. Следователно законовият нормативен акт предвижда заплащане за изпълнение на задълженията на общинските съветници единствено и само под формата на „възнаграждение”. На следващо място, горната граница на тези средства е императивно определена. Предвиждането на получаване на средства, за извършване на дейност като общински съветник извън нормативно определената рамка се явява нарушение на материалния закон.

            Приетото Решение № 236 / 19.12.2012 г. противоречи и на действащи норми на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево. Съгласно действащата и към момента редакция на чл. 21, ал. 2 от Правилника, възнаграждението на общинския съветник за един месец е 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация – Севлиево, а на председателя – 60 процента от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Влизането в сила на Решение № 236 / 19.12.2012 г. би означавало осъществяване на плащане за извършване на една и съща дейност от страна на общинските съветници, чийто размер категорично би надвишил нормативно определения от нормата на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА максимум. На следващо място, за част от дейностите, за които с Решение 236 / 19.12.2012 г. са предвидени задължително следващи се на общинските съветници „средства за разноски”, а именно „обсъждане с експерти и консултанти”, в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево, е предвиден друг ред за заплащане, който е инкорпориран в нормата на чл. 61 от Правилника, която също не е изменена или отменена. Тази правна норма ясно определя реда, предпоставките и начините на заплащане при използване на външна експертиза и консултиране в процеса на подготовка, формиране на становища и приемане на решения от общинските съветници. Като правило е определено, че експертите и консултантите следва да работят на обществени начала, а по изключение – се дължи възнаграждение, но същото следва да бъде определено от Председателя на общинския съвет, при наличието на сключен договор, подписан от кмета на общината. Следващ порок на Решение № 236 е, че чрез него се предвижда плащане под формата на „средства за разноски” на всеки един общински съветник включително и за дейността, свързана с подготовка на заседанията на комисии и заседанията на общинския съвет. Тези дейности, обаче се извършват не от всеки общински съветник, а от председателя на общинския съвет, председателите на десетте постоянни комисии на Съвета и звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

            В този смисъл Решение № 236 от 19.12.2012 г. на общински съвет – Севлиево е незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА същото следва да бъде върнато за ново обсъждане в общински съвет – Севлиево.

Настоящата заповед да се изпрати на председателя на общински съвет – Севлиево и кмета на община Севлиево за сведение и изпълнение.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на Област Габрово