Заповед № РД–02–03-71 гр. Габрово 09.05.2019 година.