РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Нормативни актове свързани с дейността на Областна администрация – Габрово

1. Конституция на Република България

2. Закон за администрацията

3. Устройствен правилник на областните администрации

4. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

5. Закон за държавния служител

6. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

7. Наредба за административното обслужване

8. Закон за електронното управление

9. Закон за електронния документ и електронния подпис

10. Закон за достъп до обществена информация

11. Закон за административните нарушения и наказания

12. Закон за държавната собственост

13. Закон на административно-териториалното устройство на Република България

14. Закон за избиране на Велико Народно събрание

15. Закон за избиране на народни представители

16. Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

17. Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

18. Закон за местните избори