РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Стратегии и планове 

 

 

Стратегия на област Габрово за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030 година)

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово 2023-2024 г.

Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025г.

Областна стратегия- подкрепа за личностно развитие 2021-2022 г.

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово 2021-2022 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово (2009-2013)

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015

Приложение към стратегията за развитие на социалните услуги 2011-5015

Резюме на изводите и препоръките от междинната оценка на ОСР на област Габрово

Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие

Областен план за енергийна ефективност на област Габрово - Актуализиран документ на Областния план за ЕЕ 2011-2020 (версия от декември 2014г.)

Указания за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътища отворени за обществено ползване

Стратегия по безопасност на движението

Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Годишен мониторингов доклад за изпълнението на ОСРСУ

План за защита при бедствия

Годишен мониторингов доклад за 2012 г. за изпълнение на ОСРСУ

Регионален план за развитие на СЦР 2014-2020

Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020

Решение за приемане на ОСР 2014-2020

Стратегия на област Габрово за интеграция на ромите (2014 - 2020 година)

Областен отчет за 2014 г.

Областен план за младежта 2015-Габрово

Приложение 1-НСМ-Отчет за 2014 г.-ОА Габрово

Приложение 3-НСМ-План за 2015 г.-ОА Габрово

Резюме на изводите и препоръките от последващата оценка на ОСР на област Габрово

Окончателен доклад за изпълнение на ОСР на област Габрово за периода 2005-2013

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово 2016-2020 г.

Приложение 1 Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Габрово

Годишен доклад за 2015 г.

Областен план за младежта - 2016

Приложение 1 - Отчет за младежта за 2015 г.

Приложение 3 - План за младежта за 2016 г.

Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. - област Габрово
Годишен доклад за младежта за 2016 г. - област Габрово
Областен план за младежта за 2017 г. - област Габрово

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Габрово 2017-2018 година

Аналитична справка - Годишен доклад за младежта за 2017 г. - област Габрово

Годишен доклад за младежта за 2017 г. - област Габрово

Областен план за младежта за 2018 г. - област Габрово

Актуализиран документ за изпълнение на ОСР 2014-2020 и Решение за приемането му

Междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие 2014-2020

Годишен мониторингов доклад за 2017 г. на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.

Областна стратегия - подкрепа за личн. развитие 2019-2020 г.

Културен лалендар 2019 г.

Областен отчет на младежта 2020 г.

Доклад за резултатите от последваща оценка за изпълнението на регионалния план за развитие 2014 2020 г на северен централен район от ниво 2